web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برون رفت پس پهلو نيمروز

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برون رفت پس پهلو نيمروز

 

 

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن رستم برای رهایی از اسارت دیوان مازندران و آغاز هفت خوان رستم :

*‫

‫ ‫برون رفت پس پهلو نيمروز‬
‫ز پيش پدر گرد گيتی فروز‬
‫دو روزه بيک روزه بگذاشتی‬
‫شب تيره را روز پنداشتی‬
‫بدين سان همی رخش ببريد راه‬
‫بتابنده روز و شبان سياه‬
‫تنش چون خورش جست و آمد به شور‬
‫يکی دشت پيش آمدش پر ز گور‬
‫يکی رخش را تيز بنمود ران‬
‫تگ گور شد از تگ او گران‬
‫کمند و پی رخش و رستم سوار‬
‫نيابد ازو دام و دد زينهار‬
‫کمند کيانی بينداخت شير‬
‫به حلقه درآورد گور دلير‬
‫کشيد و بيفگند گور آن زمان‬
‫بيامد برش چون هژبر دمان‬
‫ز پيکان تيرآتشی برفروخت‬
‫بدو خاک و خاشاک و هيزم بسوخت‬
‫بران آتش تيز بريانش کرد‬
‫ازان پس که بی پوست و بی جانش کرد‬
‫بخورد و بينداخت زو استخوان‬
‫همين بود ديگ و همين بود خوان‬
‫لگام از سر رخش برداشت خوار‬
‫چرا ديد و بگذاشت در مرغزار‬
‫بر نيستان بستر خواب ساخت‬
‫در بيم را جای ايمن شناخت‬
‫دران نيستان بيشه ی شير بود‬
‫که پيلی نيارست ازو نی درود‬
‫چو يک پاس بگذشت درنده شير‬
‫به سوی کنام خود آمد دلير‬
‫بر نی يکی پيل را خفته ديد‬
‫بر او يکی اسپ آشفته ديد‬
‫نخست اسپ را گفت بايد شکست‬
‫چو خواهم سوارم خود آيد به دست‬
‫سوی رخش رخشان برآمد دمان‬
‫چو آتش بجوشيد رخش آن زمان‬
‫دو دست اندر آورد و زد بر سرش‬
‫همان تيز دندان به پشت اندرش‬
‫همی زد بران خاک تا پاره کرد‬
‫ددی را بران چاره بيچاره کرد‬
‫چو بيدار شد رستم تيزچنگ‬
‫جهان ديد بر شير تاريک و تنگ‬
‫چنين گفت با رخش کای هوشيار‬
‫که گفتت که با شير کن کارزار‬
‫اگر تو شدی کشته در چنگ اوی‬
‫من اين گرز و اين مغفر جنگجوی‬
‫چگونه کشيدی به مازندران‬
‫کمند کيانی و گرز گران‬
‫چرا نامدی نزد من با خروش‬
‫خروش توام چون رسيدی به گوش‬
‫سرم گر ز خواب خوش آگه شدی‬
‫ترا جنگ با شير کوته شدی‬
‫چو خورشيد برزد سر از تيره کوه‬
‫تهمتن ز خواب خوش آمد ستوه‬
‫تن رخش بسترد و زين برنهاد‬
‫ز يزدان نيکی دهش کرد ياد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

 

 

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*