Home / Literature / سروده ای از حسین پناهی : سرودی برای مادران

سروده ای از حسین پناهی : سرودی برای مادران

حسین پناهی- Hossain Panahi

 

سرودی برای مادران

*

پشت ديوار لحظه ها هميشه کسی می نالد‬
‫چه کسی او؟‬
‫زنی است در دوردست های دور‬
‫زنی شبيه مادرم‬
‫زنی با لباس سياه‬
‫که بر رويشان‬
‫شکوفه های سفيد کوچک نشسته است‬
‫رفتم و وارت ديدم چل ورات‬
‫چل وار کهنت وبردس بهارت‬
‫پشت ديوار لحظه ها هميشه کسی می نالد‬
‫و اين بار زنی بهياد سالهای دور‬
‫سالهی گمم‬
‫سالهايی که در کدورت گذشت‬
‫پير و فراموش گشته اند‬
‫می نالد کودکی اش را‬
‫ديروز را‬
‫ديروز در غبار را‬
‫او کوچک بود و شاد‬
‫با پيراهنی به رنگ گلهای وحشی‬
‫سبز و سرخ‬
‫و همراه او مادرش‬
‫زنی با لباس های سياه که بر رويشان شکوفه های سفيد کوچک نشسته‬
‫بود‬
‫زير همين بلوط پير‬
‫باد زورش به پر عقاب نمی رسيد‬
‫ياد می آورد افسانه های مادرش را‬
‫مادر‬
‫اين همه درخت از کجا آمده اند ؟‬
‫هر درخت اين کوهسار‬
‫حکايتی است دخترم‬
‫پس راست می گفت مادرم‬
‫زنان تاوه در جنگل می ميرند‬
‫در لحظه های کوه‬
‫و سالهای بعد‬
‫دختران تاوه با لباس های سياه که بر رويشان شکوفه های سفيد نشسته‬
‫است آنها را در آوازهاشان می خوانند‬
‫هر دختری مادرش را‬
‫رفتم و وارت ديدم چل وارت‬
‫چل وار کهنت وبردس نهارت‬
‫خرابی اجاق ها را ديدم در خرابی خانه ها‬
‫و ديدم سنگ های دست چين تو را‬
‫در خرابی کهنه تری‬
‫پشت ديوار لحظه ها هميشه کسی می نالد‬
‫و اين بار دختری به ياد مادرش‬

حسین پناهی

حسین پناهی -شاخص

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*