web stats
Home / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : تـــا ز ســـر شـــادی بـــرون ننهنـــد مـــردان صـــفا

سروده ای از سنایی غزنوی : تـــا ز ســـر شـــادی بـــرون ننهنـــد مـــردان صـــفا

سنایی غزنوی

 

در ترک دنیا و زخارف آن وتحریض بسوی زهد و انزوا در‬ تتبع قصیدۀ عارف زرگر فرماید‬ :

تـــا ز ســـر شـــادی بـــرون ننهنـــد مـــردان صـــفا
‫پــــای نتواننــــد بــــردن بــــر بســــاط مصــــطفی
خرّمــی چــون باشــداندرکوی دیــن کربهــر ملــک
‫خـــون روان کردنـــد از حلـــق حســـين در کـــربلا
از بــرای یــک بلــی کانــدرازل گفتــه اســت جــان
تـــا ابـــد انـــدر دهـــد مـــرد بلـــی تـــن در بـــلا
‬خـــاک را بـــاغم سرشـــت اوّل قضـــا انـــدر قـــدر‬
غــــم کنــــد ناچــــار خــــاکی را بنســــبت اقتضــــا‬
‫اهـــــل معنـــــی میگدازنـــــد از پـــــی اعـــــلام را‬
‫زهــره نــی کــس را کــه گویــد از ازل یــک مــاجرا‬
‫نـــیم روز انـــدر بهشـــت آدم عـــدیل ملـــک بـــود‬
‫هفتصد سال از جگر خـون رانـد بـر سـنگ وگیـا‬
‫لحظـــۀ گُمشـــدزخدمت هُدهُـــد انـــدر مملکـــت‬
‫در کفـــارت ملکتـــی بایســـت چـــون ملـــک ســـبا‬
‫بیست سال اندرجهان بی کفش بایدگشت ازآنک‬
‫پـــای روح الله ازیـــن بردوخـــت نعلـــين هـــوا‬
‫دانــــۀ دُر دُر بــــن دریــــای الا الله دَرســــت‬
‫لاالهــــی غــــور بایــــد تــــا بــــرآرد بــــی ریــــا‬
‫ازکـــــن اوّل بـــــرآرد شــــــعبده اســـــتاد فکــــــر‬
‫وز پـــــی آخـــــر در آرد تـــــير مـــــه بـــــاد صـــــبا‬
‫دیــده گویــد تــا چــه میجویــد بــرون از لــوح روح‬
‫نفــس گویــد تــا چــه میخوانــد بــرون از دل ذکــا‬
‫آنچـــه بيرونســـت از هندوســـتان هـــم کردگـــدن‬
‫وآنچـــه افزونســـت از ده هفتخـــوان هـــم اژدهـــا‬
‫روح دانـــدگشـــت گـــرد حلقـــۀ هفـــت آســـمان‬
‫ذهــن دانــد خوانــد نقــش نفــخ جــان چــون انبیــا‬
‫گـــرد کـــوه و دجلـــه آن گـــرددکـــه داردمـــردوار‬
‫در درون مجنــــون محــــرم وز بــــرون فرهــــاد را‬
کـــار هـــر مـــوری نباشـــد بـــا ســـلیمان گفتگـــو
‫یـــــار هـــــر ســـــگبان نباشـــــد راز دار مصـــــطفا‬
بابــــل نفــــس اســــت بــــازار نکورویــــان چــــين
‫حاصـــــل روحســـــت گفتـــــار عزیـــــزان ختـــــا
‬تــــــا ز اول برنخیــــــزد از ره ابجــــــد مســــــیح
‫شـــرح مســـح ســـرنداند خوانـــد بـــر لـــوح صـــبا‬
‫دور بایــــد بــــود از انکــــار بــــر درگــــاه عشــــق‬ ‫
کانچــه اینجــا درد باشــد هســت دیگــر جــا دوا
‬آن نمـــی بیننـــدکــــز انکارشـــان پوشـــیده مانــــد
بــا جمــال یوســف چــاهی تــرنج از دســت و پــا
‫ثقل موجـودات در یـک حـرف نتـوان بـرد سـهل‬ ‫
گـــر بـــود در نـــیم خرمـــا چشـــم بـــازو دل گـــوا
زان تـــن لالـــه سیاهســـت انـــدرین ســـیمرغ گـــم‬
‫در ازل جــــان مقــــدس گفــــت بــــل قــــالوابلی
‫بــــرخلاف امــــر یــــزدان در دل خــــود ره نــــداد‬ ‫
چشــم زخمــی در حیــات خــویش یحیــی از حیــا‬
‫‬بـــاز ایـــن خـــود کـــامگی بـــين کزبـــرای اعتبـــار
‫بـــا چنـــين پیغمـــبری چـــون گفتـــه باشـــد بـــرملا‬
ظــاهر ابــر جســم آدم خوانــده کــزگنــدم مخــور
‫نعــره هــا از حکــم ســابق کــه “الصلااصــحابنا”‬
‫آنســـیه کـــاری کـــه رســـتم کـــرد بـــا دیـــو ســـپید‬ ‫
خطبــــۀ دیــــوان دیگــــر بــــود و نقــــش کیمیــــا
تـــا بـــرون نـــاری جگـــر از ســـینۀ دیـــو ســـپید‬
‫چشـــــم کورانـــــه نبینـــــی روشـــــنی زان توتیـــــا
‫مهــــره انــــدر حقــــۀ اســــتاد آن بینــــد بعــــدل‬
‫کـــــزکمنـــــد حلقـــــۀ نظّارگـــــان گـــــردد رهـــــا‬
‫یـــا تمنـــای ســـبک دســـتی تـــوان کـــردن بعقـــل‬
‫یــا بــرون از حلقــۀ نظّــاره چــون طفــلان دو تــا‬
‫غوطــه خــورده در بــن دریــادو تــن در یکزمــان‬
‫ایــن در اشــکار نهنــگ افتــاده وان انــدر ضــیا
خيرگـــی بـــار آرد آن را کـــز بـــرای علـــم خـــویش
دیـــده بـــر خورشـــید تابـــان افکنـــد بـــی مقتـــدا
‫آب چــاهی بایــد انــدر پــیش کــز یــک قطــره اش‬ ‫
جان چنـدین جـا نـور حاصـل شـود در یـک نـدا
‫ وانگهـــی چـــون بینـــد انـــدر آبـــدان خورشـــید را‬
‫دل درو بنـــدد بـــدرد و جـــان ازو گـــردد جـــدا
‬ارزد انــدر شــب ز بهــر شــاهدی شــمعی بجــان
‫یوســــفی شــــاید زلیخــــا را بصــــدگــــوهر بهــــا
بــــس نباشــــد قیمــــت گــــوهر برونقهــــای درد
‬درنیابـــــد بخشـــــش بـــــوبکر حـــــق اصـــــطفا
‬از ســــــپیدی اُویَــــــس و از ســــــیاهی بــــــلال
‫‬مصــــطفی دانــــد خــــبر دادن زوحــــی پادشــــا
ســــوز بایــــد در بهــــای یــــيرهن تــــا بامشــــام
‬بــــوی دلــــبر یابــــد آن لبریــــز دامــــن در بکــــ
آتــــش نفــــس ارنمــــيرد آب طوفــــان در رســــد‬
‫بـــادکـــبر ارگـــم نگـــردد خـــاک بـــر فـــرق کیـــا‬
‫مــــرگ در خــــاک آرد آری مــــرد را لــــیکن ازو‬
‫چـــون برآیـــد بـــا خـــود آرد ســـاخته بـــرگ بقـــا‬
‫در نــــوای گــــردش گــــردون فروشــــد ســــیمجور‬
‫لاجــــرم تــــا در کنــــار افتــــاد روزی بــــی نــــوا‬
‫اینهمــــه در زیرســــنگ آخــــر برآیــــد روزگــــار‬
‫وینهمــه بــر بــام رنــگ آخــر بــر آیــد ایــن صــدا‬
‫تـــا بـــرون آینـــد ازیـــن تنـــگ آشـــیان یکبـــارگی‬
‫تـــا فـــرو آینـــد ازیـــن بـــام گـــران چـــون آســـیا
چـــون پدیـــد آمـــد مـــلال آدم از حـــور و قصـــور
‫جفـــــت او حـــــوا نکـــــوتر قصـــــر او دارالفنـــــا‬
‫هرچه دردین پیشـم آیـدگرچـه نـه سـجده صـواب‬
‫هرچــه نزحــق پیشــم افتــدگرچــه طاعــت آن خطــا‬
‫عمـــر درکـــار غـــم دیـــن کـــرد خـــواهم تـــا مگـــر‬ ‫
چـــون نمـــانم بنـــدهای گویـــد ســـنائی شـــد فنـــا‬
‫آشـــنا شـــو چـــون ســـنائی در مثـــال راه عشـــق‬ ‫
تـــــا شـــــوی نـــــزد بزرگـــــان راز دار و آشـــــنا‬
‫تنــگ شــد بــر مــا فضــای عافیــت بــی هــیچ جــرم‬
‫اینچنــين باشــد “اِذا جــاءَ القَضاضــاقَ الفَضــا”‬
‫ایــن جــواب آن ســخن گفــتم کــه گفتــه اوســتاد‬
‫ای نهــــاده پــــای همــــت بــــر ســــر اوج ســــما‬

سنایی غزنوی

Sanaei-Ghaznavi

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*