web stats
Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : تصویر دیگر‬

سروده ای از نادر نادرپور : تصویر دیگر‬

Naderpoor2

 

تصویر دیگر‬
‫گرچه نرگس نیستم تا در زلال برکه ی ساکن‬
‫یا در آب چشمه ی جاری‬
‫عکس خود را بینم و مبھوت بنشینم‬
‫لیک خود را بیش ازو بازیچه ی آیینه می بینم‬
‫صبح امروز این حقیقت را مسلم یافتم ، آری‬
‫خیره در تصویر خود بودم‬
‫فکر من میگفت کاین آیینه ، نقاشی است بد فرجام‬
‫در هنر یکتا ولی ناکام‬
‫مھر گمنامی به نامش خورده از بی مھری ایام‬
‫انتقامش را ز ما خواهد گرفت آرام‬
‫با قلم موی زمان ، تصویر ما را آنچنان تغییر خواهد داد‬
‫کز جوانی هر چه در یاد است ، ویران گردد از بنیاد‬
‫با چنین اندیشه ، چینی بر جبین خویش افزودم‬
‫آه ، شاید در ضمیر صاف آیینه‬
‫نرگسی بودم که نقش خویش را بر آب می بیند‬
‫یا کھنسالی که تمثال عزیز نوجوانی را‬
‫واژگون در قاب می بیند‬
‫ناگھان در برکه ی شفاف آیینه‬
‫چشمه ای آشوبگر جوشید‬
‫عکس من صد پاره شد ، هر پاره را موجی فرو پوشید‬
‫چشم من ، گویی که این هنگامه را در خواب می بیند‬
‫لحظه ای دیگر‬
‫پاره های عکس من ظاهر شد از اطراف آیینه‬
‫جمع شد ، تصویر دیگر شد‬
‫چشم ، گویی چشم پیشین بود‬
‫گونه ، گویی گونه ی دیرین‬
‫لیک در ترکیب ، با تصویر اول نابرابر شد‬
‫هر چه در بیگانگی کوشید‬
‫با من از او آشناتر شد‬
‫من در آن تصویر ، سیمایی نجیب و نازنین دیدم‬
‫آه ، سیمایی که موهوم است اما جز حقیقت نیست‬
‫در دل چشمش ، هزاران چشم شوخ شرمگین دیدم‬
‫آه، چشمانی که در ابعاد تنگ هیچ صورت نیست‬
‫من در آن تصویر ، مھر و کینه را با هم قرین دیدم‬
‫گرچه این اضداد را هرگز به صورت ، هیچ وحدت نیست‬
‫من در آن آیینه ی روشن‬
‫صبحگاهان این چنین دیدم‬
‫لیکن کنون ، شامگاهان است‬
‫برکه ی آیینه ، همچون صبح رخشان است‬
‫هیچ آشوبی در اعماقش نمیروید‬
‫من اگر گامی گذارم پیش‬
‫عکس رخسارم در آفاق زلالش باز خواهد تافت‬
‫لیک با من ، آن ضمیر خفته ی بیدار میگوید‬
‫گرچه نرگس نیستی ، اما غریقی در وجود خویش‬
‫چشمه ای باید که در آیینه یا در سینه ات جوشد‬
‫چشمه ای باید که موجش عکس رویت را فرو پوشد‬
‫تا به جای خویش آن سیمای پک پرتو افشان را توانی یافت‬

نادر نادرپور

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*