Home / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : ‫دزد تو شد اين زمانه ی ريمن‬ ‫

سروده ای از پروین اعتصامی : ‫دزد تو شد اين زمانه ی ريمن‬ ‫

پروین اعتصامی 2

 

‫دزد تو شد اين زمانه ی ريمن‬ ‫

آن به که نگرديش به پيرامن‬

گر برتريت دهد فروتن شو‬ ‫

ور ايمنيت دهد مشو ايمن‬

کشته است هماره خنجر گيتی‬ ‫

نه دوست شناختست نه دشمن‬

امروز گذشت و بگذرد فردا‬ ‫

دی رفته و رفتنی بود بهمن‬

بی نيش، عسل که خورد ازين کندو‬ ‫

بی خار، که چيد گل ازين گلشن‬

اين بي هنر آسيای گردنده‬ ‫

سائيده هزارها سر و گردن‬

ايام بود چو شبروی چابک‬

‫يا همچو يکی سياهدل رهزن‬

ما را ببرند بی گمان روزی‬

‫زين کهنه سرای بی در و روزن‬

روغن بچراغ جان ز علم افزای‬ ‫

کم نور بود چراغ کم روغن‬

از گندم و کاه خويش آگه باش‬

‫تو خرمنی و سپهر پرويزن‬

خواهی که نه تلخ باشدت حاصل‬ ‫

در مزرعه تخم تلخ مپراکن‬

هنگام زراعت آنچه کشتستی‬

‫آنت برسد بموسم خرمن‬

گر سوی تو ديو نفس ره يابد‬ ‫

تاريک نمايدت دل روشن‬

بی شبهه فرشته اهرمن گردد‬ ‫

چندی چو شود رفيق اهريمن‬

ابليس فروخت زرق وبا خود گفت‬

‫زين بيش چه ميتوان خريد از من‬

زين باغ که باغبانيش کردی‬ ‫

جز خار ترا چه ماند در دامن‬

مرغان ترا همی کشد رو به‬ ‫

هميان ترا همی برد رهزن‬

تا پای بود، راه ادب ميرو‬

‫تا دست بود، در هنر ميزن‬

يک جامه بخر که روح را شايد‬ ‫

بس ديبه خريدی و خز ادکن‬

مرجان خرد ز بحر جان آورد‬ ‫

مينای دل از شراب عقل آکن‬

بی دست چه زور بود بازو را‬

‫بی گاو چه کار کرد گاو آهن‬

از چاه دروغ و ذل بدنامی‬ ‫

بايد به طناب راستی رستن‬

بايد ز سر اين غرور را راندن‬

‫بايد ز دل اين غبار را رفتن‬

کس شمع نسوخت زين فروزينه‬ ‫

کس جامه ندوخت زين نخ و سوزن‬

خواهی که نيفکنند در دامت‬ ‫

ديوان وجود را به دام افکن‬

در دفتر نفس درسها خواندی‬ ‫

در مکتب مردمی شدی کودن‬

گر مست هنوز کوره ی هستی‬ ‫

سرد از چه زنيم مشت بر آهن‬

جز باد نبيختيم در غربال‬ ‫

جز آب نکوفتيم در هاون‬

جان گوهر و جسم معدنست آنرا‬

‫روزی ببرند گوهر از معدن‬

گر کج روشی، براستی بگرای‬ ‫

آئينه ی راستگوی را مشکن‬

از پرده ی عنکبوت عبرت گير‬

‫بر بام و در وجود، تاری تن‬

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.