Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آن نامه ی سام پاسخ نوشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پس آن نامه ی سام پاسخ نوشت‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

موافقت شاه با ازدواج زال و رودابه  :  

‫‫‫‫‫‫‫‫‫پس آن نامه ی سام پاسخ نوشت‬
‫شگفتی سخنهای فرخ نوشت‬
‫که ای نامور پهلوان دلير‬
‫به هر کار پيروز برسان شير‬
‫نبيند چو تو نيز گردان سپهر‬
‫به رزم و به بزم و به رای و به چهر‬
‫همان پور فرخنده زال سوار‬
‫کزو ماند اندر جهان يادگار‬
‫رسيد و بدانستم از کام او‬
‫همان خواهش و رای و آرام او‬
‫برآمد هر آنچ آن ترا کام بود‬
‫همان زال را رای و آرام بود‬
‫همه آرزوها سپردم بدوی‬
‫بسی روزه فرخ شمردم بدوی‬
‫ز شيری که باشد شکارش پلنگ‬
‫چه زايد جز از شير شرزه به جنگ‬
‫گسی کردمش با دلی شادمان‬
‫کزو دور بادا بد بدگمان‬
‫برون رفت با فرخی زال زر‬
‫ز گردان لشکر برآورده سر‬
‫نوندی برافگند نزديک سام‬
‫که برگشتم از شاه دل شادکام‬
‫ابا خلعت خسروانی و تاج‬
‫همان ياره و طوق و هم تخت عاج‬
‫چنان شاد شد زان سخن پهلوان‬
‫که با پير سر شد به نوی جوان‬
‫سواری به کابل برافگند زود‬
‫به مهراب گفت آن کجا رفته بود‬
‫نوازيدن شهريار جهان‬
‫وزان شادمانی که رفت از مهان‬
‫من اينک چو دستان بر من رسد‬
‫گذاريم هر دو چنان چون سزد‬
‫چنان شاد شد شاه کابلستان‬
‫ز پيوند خورشيد زابلستان‬
‫که گفتی همی جان برافشاندند‬
‫ز هر جای رامشگران خواندند‬
‫چو مهراب شد شاد و روشن روان‬
‫لبش گشت خندان و دل شادمان‬
‫گرانمايه سيندخت را پيش خواند‬
‫بسی خوب گفتار با او براند‬
‫بدو گفت کای جفت فرخنده رای‬
‫بيفروخت از رايت اين تيره جای‬
‫به شاخی زدی دست کاندر زمين‬
‫برو شهرياران کنند آفرين‬
‫چنان هم کجا ساختی از نخست‬
‫بيايد مر اين را سرانجام جست‬
‫همه گنج پيش تو آراستست‬
‫اگر تخت عاجست اگر خواستست‬
‫چو بشنيد سيندخت ازو گشت باز‬
‫بر دختر آمد سراينده راز‬
‫همی مژده دادش به ديدار زال‬
‫که ديدی چنان چون ببايد همال‬
‫زن و مرد را از بلندی منش‬
‫سزد گر فرازد سر از سرزنش‬
‫سوی کام دل تيز بشتافتی‬
‫کنون هر چه جستی همه يافتی‬
‫بدو گفت رودابه ای شاه زن‬
‫سزای ستايش به هر انجمن‬
‫من از خاک پای تو بالين کنم‬
‫به فرمانت آرايش دين کنم‬
‫ز تو چشم آهرمنان دور باد‬
‫دل و جان تو خانه ی سور باد‬
‫چو بشنيد سيندخت گفتار اوی‬
‫به آرايش کاخ بنهاد روی‬
‫بياراست ايوانها چون بهشت‬
‫گلاب و می و مشک و عنبر سرشت‬
‫بساطی بيفگند پيکر به زر‬
‫زبر جد برو بافته سر به سر‬
‫دگر پيکرش در خوشاب بود‬
‫که هر دانه ای قطره ای آب بود‬
‫يک ايوان همه تخت زرين نهاد‬
‫به آيين و آرايش چين نهاد‬
‫همه پيکرش گوهر آگنده بود‬
‫ميان گهر نقشها کنده بود‬
‫ز ياقوت مر تخت را پايه بود‬
‫که تخت کيان بود و پرمايه بود‬
‫يک ايوان همه جامه ی رود و می‬
‫بياورده از پارس و اهواز و ری‬
‫بياراست رودابه را چون نگار‬
‫پر از جامه و رنگ و بوی بهار‬
‫همه کابلستان شد آراسته‬
‫پر از رنگ و بوی و پر از خواسته‬
‫همه پشت پيلان بياراستند‬
‫ز کابل پرستندگان خواستند‬
‫نشستند بر پيل رامشگران‬
‫نهاده به سر بر زر افسران‬
‫پذيره شدن را بياراستند‬
‫نثارش همه مشک و زر خواستند‬
‫همی رند دستان گرفته شتاب‬
‫چو پرنده مرغ و چو کشتی برآب‬
‫کسی را نبد ز آمدنش آگهی‬
‫پذيره نرفتند با فرهی‬
‫خروشی برآمد ز پرده سرای‬
‫که آمد ز ره زال فرخنده رای‬
‫پذيره شدش سام يل شادمان‬
‫همی داشت اندر برش يک زمان‬
‫فرود آمد از باره بوسيد خاک‬
‫بگفت آن کجا ديد و بشنيد پاک‬
‫نشست از بر تخت پرمايه سام‬
‫ابا زال خرم دل و شادکام‬
‫سخنهای سيندخت گفتن گرفت‬
‫لبش گشت خندان نهفتن گرفت‬
‫چنين گفت کامد ز کابل پيام‬
‫پيمبر زنی بود سيندخت نام‬
‫ز من خواست پيمان و دادم زمان‬
‫که هرگز نباشم بدو بدگمان‬
‫ز هر چيز کز من به خوبی بخواست‬
‫سخنها بران برنهاديم راست‬
‫نخست آنکه با ماه کابلستان‬
‫شود جفت خورشيد زابلستان‬
‫دگر آنکه زی او به مهمان شويم‬
‫بران دردها پاک درمان شويم‬
‫فرستاده ای آمد از نزد اوی‬
‫که پردخته شد کار بنمای روی‬
‫کنون چيست پاسخ فرستاده را‬
‫چه گوييم مهراب آزاده را‬
‫ز شادی چنان شد دل زال سام‬
‫که رنگش سراپای شد لعل فام‬
‫چنين داد پاسخ که ای پهلوان‬
‫گر ايدون که بينی به روشن روان‬
‫سپه رانی و ما به کابل شويم‬
‫بگوييم زين در سخن بشنويم‬
‫به دستان نگه کرد فرخنده سام‬
‫بدانست کورا ازين چيست کام‬
‫سخن هر چه از دخت مهراب نيست‬
‫به نزديک زال آن جز از خواب نيست‬
‫بفرمود تا زنگ و هندی درای‬
‫زدند و گشادند پرده سرای‬
‫هيونی برافگند مرد دلير‬
‫بدان تا شود نزد مهراب شير‬
‫بگويد که آمد سپهبد ز راه‬
‫ابا زال با پيل و چندی سپاه‬
‫فرستاده تازان به کابل رسيد‬
‫خروشی برآمد چنان چون سزيد‬
‫چنان شاد شد شاه کابلستان‬
‫ز پيوند خورشيد زابلستان‬
‫که گفتی همی جان برافشاندند‬
‫ز هر جای رامشگران خواندند‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.