Home / Literature / سروده ای از سنایی غزنوی : آراســـــت دگـــــر بـــــاره جهانـــــدار جهـــــان را‬

سروده ای از سنایی غزنوی : آراســـــت دگـــــر بـــــاره جهانـــــدار جهـــــان را‬

سنایی غزنوی

 

‫آراســـــت دگـــــر بـــــاره جهانـــــدار جهـــــان را‬

چـــون خلـــد بـــرین کـــرد زمـــين را و زمـــان را‬

فرمــــود کــــه تــــا چــــرخ یکــــی دور دگــــرکــــرد‬

خورشــــــــــید بپیمــــــــــود مســــــــــير دوران را‬

ایـــدون کـــه بیاراســـت مـــر ایـــن پـــير خـــرف را‬

کایـــــد حســـــد از تـــــازگیش تـــــازه جـــــوان را‬

هــر روز جهــان خوشـــتر از آنســت چــوهر شـــب‬

رضــــوان بگشــــاید همــــه درهــــای جنــــان را‬

گــــوئی کــــه هــــوا غالیــــه آمیخــــت بخــــروار‬

پــــــــرکــــــــرد از آن غالیهــــــــا غالیــــــــه دان را‬

گنجــــی کــــه بهــــرگــــنج نهــــان بــــود ز قــــارون‬

از خـــــاک بـــــرآورد مـــــر آن گـــــنج نهـــــان را‬

ابـــــری کـــــه همـــــی بـــــرف بباریـــــد ببرّیـــــد‬

شـــد غرقـــۀ بحـــری کـــه ندیـــد ایـــچ کـــران را‬

آن ابـــــــر دُرَر بـــــــار ز دریـــــــا کـــــــه برآیـــــــد‬

‫پــــــرکــــــرده ز دُرّ و درم و دانــــــه دهــــــان را‬

از بـــــس کـــــه بباریـــــد بـــــآب انـــــدر لؤلـــــؤ‬

چـــــون لؤلـــــؤ تـــــرکـــــرده همـــــه آب روان را‬

رنجـــــی کـــــه همـــــی بـــــاد فزایـــــد ز بزیـــــدن‬ ‫

برمــــــا بوزیــــــد از قبــــــل راحــــــت جــــــان را‬

‫کــــوه آن تــــل کــــافور بــــدل کــــرد بــــه ســــیفور‬

شــــــــادّی روان داد مــــــــر آن شــــــــاد روان را‬

بـــــــرکـــــــوه از آن تـــــــودۀ کـــــــافور گرانبـــــــار‬

خورشــــید ســــبک کــــرد مــــر آن بــــارگــــران را‬

خــــاکی کــــه همــــه ژالــــه ســــتد از دهــــن ابــــر‬

‫تــــا برکنــــد آن لالــــۀ خــــوش خفتــــه ســــتان را‬

چنـــــدان ز هـــــوا ژالـــــه بباریـــــد بـــــدو ابـــــر‬ ‫

تــــا لالــــه ســــتان کــــرد همــــه لالــــه ســــتان را‬

از رنــــگ گُـــــل و لالـــــه کنـــــون بـــــاز بنفشـــــه‬

چــــون نیــــل شــــود خــــيره کنــــدگــــوهرکــــان را‬

‫شـــــبگير زنـــــد نعـــــره کلنـــــک از دل مشـــــتاق‬ ‫

وز نعـــــره زدن طعنـــــه زنـــــد نعـــــره زنـــــان را‬

آن لکلــک گویــدکــه لَــکَ الحَمــدُ لَــکَ الشــکر‬

‫تــــو طعمــــۀ مــــن کــــردهای آن مــــار دمــــان را‬

قمــــری نهــــد از پشــــت قبــــای خــــز و قــــاقم‬ ‫

اکنــــــون کــــــه بتابیــــــد و بپوشــــــیدکتــــــان را‬

طــــــاوس کنــــــد جلــــــوه چــــــو از دور ببینــــــد‬

‫بـــــر فـــــرق ســـــر هدهـــــد آن تـــــاج کیـــــان را‬

موســـــــیجه همـــــــی گویـــــــد یـــــــا رازق رزّاق‬

‫روزی ده جـــان بخـــش تـــوئی انســـی و جـــان را‬

زاغ از شــــــغب بیهــــــده بــــــر بنــــــدد منقــــــار‬

‫چـــــون فاختـــــه بگشـــــاده بتســـــبیح زبـــــان را‬

پیوســــــته همــــــا گویــــــد یکّیســــــت یگانــــــه‬

‫تــــــــادر طــــــــرب آرد بهــــــــوا برورشــــــــان را‬

گنجشـــــگ بهـــــاری صـــــفت بـــــاری گویـــــد‬

‫کــــــز بــــــوم برانگیــــــزد اشــــــجار نــــــوان را‬

هــــوگویــــد هــــو صــــد بــــدمی ســــرخ کبــــوتر‬

‫در گفـــــــتن هـــــــو دارد پیوســـــــته لســـــــان را‬

چرغــــــان بســــــر چنــــــگ درآورده تــــــذروان‬ ‫

تســـــبیح شــــــده از دهــــــن مــــــرغ مــــــر آن را‬

شــــارک چــــو مــــؤذّن بســــحر حلــــق گشــــاده‬

آن ژولـــــــک و آن صـــــــعوه از آن داده اذان را‬

آن شیشـــککان شـــادازاین ســـنگ بـــدان ســـنگ‬

پاینــــــده و پوینــــــده مــــــر آن پیــــــک دوان را‬

آن کبــــــک مرقّــــــع ســــــلب برچــــــده دامــــــن

از غالیـــــه غـــــل ســـــاخته از بهـــــر نشـــــان را‬

بنگــــر بهــــوا بــــر بچکــــاوک کــــه چــــه گویــــد‬

خــــير و حســــنت بــــادا خــــيرات و حســــان را‬

نازیـــــــــدن نـــــــــاز و نواهـــــــــای ســـــــــریچه‬

نــــاطق کنــــد آن مــــردۀ بــــی نطــــق و بیــــان را‬

آن کرکـــــی گویـــــدکـــــه تـــــوئی قـــــادر قهـــــار‬

از مــــرگ همــــی قهــــرکنــــی مــــر حیــــوان را‬

پیوســــته همــــی گویــــد آن ســــر شــــب تشــــنه‬

بــــی آب ملــــک صــــبر دهــــد مــــر عطشــــان را‬

مرغـــــــابی ســـــــرخاب کـــــــه در آب نشـــــــیند‬

گویــــدکــــه خــــدائی و ســــزائی تــــو جهــــان را‬

درخویــــد چنــــين گویــــدکــــرّک کــــه خــــدایا‬

تـــــو خـــــالق خلقـــــانی صـــــد قـــــرن قـــــران را‬

‫گوینــــد تــــذروان کــــه تــــو آنــــی کــــه بــــدانی‬ ‫

راز تـــــن بـــــی قـــــو َّت و بـــــی روح و روان را‬

آن بــــاز چنــــين گویــــد یــــا رب تــــو نگهــــدار‬

بــــــر امّــــــت پیغمــــــبر ایمــــــان و امــــــان را‬

آن کـــــرکس بـــــا قـــــوت گویـــــدکـــــه بقـــــدرت‬ ‫

جبّـــــار نگهـــــدارد ایـــــن کـــــون و مکـــــان را‬

بنگـــرکـــه عقـــاب از پـــی تســـبیح چـــه گویـــد

آراســــته داریــــد مــــر ایــــن ســــيرت و ســــان را‬

بلبـــــل چـــــه مـــــذکر شـــــده و قمـــــری قـــــاری‬

برداشـــته هـــر دو شـــغب و بانـــگ و فغـــان را‬

آیــــد بتــــو هــــر پــــاس خروشــــی ز خروســــی‬

کــــــی غافــــــل بگــــــذار جهــــــان گــــــذران را‬

‫آوازه بـــــرآوردکـــــه ای قـــــوم تـــــن خـــــویش‬ ‫

دوزخ مبریــــــد از پــــــی بهمــــــان و فــــــلان را‬

دنیـــا چـــو یکـــی بیشـــه شـــمارید ژیـــان شـــير‬

در بیشـــــه مشـــــورید مـــــر آن شـــــير ژیـــــان را‬

در جُســــــتن نــــــان آبِ رخ خــــــویش مریزیــــــد‬ ‫

در نـــــــار مســـــــوزید روان از پـــــــی نـــــــان را‬

ایـــــزد چـــــو بزنّـــــار نبســـــته اســـــت میانتـــــان‬

در پـــیش چـــو خـــود خـــيره مبندیـــد میـــان را‬

زان پـــیش کـــه جانتـــان بســـتاند ملـــک المـــوت‬

از قبضـــــــۀ شـــــــیطان بســـــــتانید عنـــــــان را‬

مجــــدود بــــدینحال تــــو نــــزدیکتری زانــــک‬

پيریــــــت بــــــه نهمــــــار فرســــــتاده خــــــزان را‬

سنایی غزنوی

Sanaei-Ghaznavi

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.