Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که روزی چنان کرد رای‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که روزی چنان کرد رای‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

دیدار سام با مهراب  شاه کابل :  

 

‫‫چنان بد که روزی چنان کرد رای‬
‫که در پادشاهی بجنبد ز جای‬
‫برون رفت با ويژه گردان خويش‬
‫که با او يکی بودشان رای و کيش‬
‫سوی کشور هندوان کرد رای‬
‫سوی کابل و دنبر و مرغ و مای‬
‫به هر جايگاهی بياراستی‬
‫می و رود و رامشگران خواستی‬
‫گشاده در گنج و افگنده رنج‬
‫برآيين و رسم سرای سپنج‬
‫ز زابل به کابل رسيد آن زمان‬
‫گرازان و خندان و دل شادمان‬
‫يکی پادشا بود مهراب نام‬
‫زبر دست با گنج و گسترده کام‬
‫به بالا به کردار آزاده سرو‬
‫به رخ چون بهار و به رفتن تذرو‬
‫دل بخردان داشت و مغز ردان‬
‫دو کتف يلان و هش موبدان‬
‫ز ضحاک تازی گهر داشتی‬
‫به کابل همه بوم و برداشتی‬
‫همی داد هر سال مر سام ساو‬
‫که با او به رزمش نبود ايچ تاو‬
‫چو آگه شد از کار دستان سام‬
‫ز کابل بيامد بهنگام بام‬
‫ابا گنج و اسپان آراسته‬
‫غلامان و هر گونه ای خواسته‬
‫ز دينار و ياقوت و مشک و عبير‬
‫ز ديبای زربفت و چينی حرير‬
‫يکی تاج با گوهر شاهوار‬
‫يکی طوق زرين زبرجد نگار‬
‫چو آمد به دستان سام آگهی‬
‫که مهراب آمد بدين فرهی‬
‫پذيره شدش زال و بنواختش‬
‫به آيين يکی پايگه ساختش‬
‫سوی تخت پيروزه باز آمدند‬
‫گشاده دل و بزم ساز آمدند‬
‫يکی پهلوانی نهادند خوان‬
‫نشستند بر خوان با فرخان‬
‫گسارنده ی می میآورد و جام‬
‫نگه کرد مهراب را پورسام‬
‫خوش آمد هماناش ديدار او‬
‫دلش تيز تر گشت در کار او‬
‫چو مهراب برخاست از خوان زال‬
‫نگه کرد زال اندر آن برز و يال‬
‫چنين گفت با مهتران زال زر‬
‫که زيبنده تر زين که بندد کمر‬
‫يکی نامدار از ميان مهان‬
‫چنين گفت کای پهلوان جهان‬
‫پس پرده ی او يکی دخترست‬
‫که رويش ز خورشيد روشنترست‬
‫ز سر تا به پايش به کردار عاج‬
‫به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج‬
‫بران سفت سيمنش مشکين کمند‬
‫سرش گشته چون حلقه ی پایبند‬
‫رخانش چو گلنار و لب ناردان‬
‫ز سيمين برش رسته دو ناروان‬
‫دو چشمش بسان دو نرگس بباغ‬
‫مژه تيرگی برده از پر زاغ‬
‫دو ابرو بسان کمان طراز‬
‫برو توز پوشيده ازمشک ناز‬
‫بهشتيست سرتاسر آراسته‬
‫پر آرايش و رامش و خواسته‬
‫برآورد مر زال را دل به جوش‬
‫چنان شد کزو رفت آرام وهوش‬
‫شب آمد پر انديشه بنشست زال‬
‫به ناديده برگشت بیخورد و هال‬
‫چو زد بر سر کوه بر تيغ شيد‬
‫چو ياقوت شد روی گيتی سپيد‬
‫در بار بگشاد دستان سام‬
‫برفتند گردان به زرين نيام‬
‫در پهلوان را بياراستند‬
‫چو بالای پرمايگان خواستند‬
‫برون رفت مهراب کابل خدای‬
‫سوی خيمه ی زال زابل خدای‬
‫چو آمد به نزديکی بارگاه‬
‫خروش آمد از در که بگشای راه‬
‫بر پهلوان اندرون رفت گو‬
‫بسان درختی پر از بار نو‬
‫دل زال شد شاد و بنواختش‬
‫ازان انجمن سر برافراختش‬
‫بپرسيد کز من چه خواهی بخواه‬
‫ز تخت و ز مهر و ز تيغ و کلاه‬
‫بدو گفت مهراب کای پادشا‬
‫سرافراز و پيروز و فرمان روا‬
‫مرا آرزو در زمانه يکيست‬
‫که آن آرزو بر تو دشوار نيست‬
‫که آيی به شادی سوی خان من‬
‫چو خورشيد روشن کنی جان من‬
‫چنين داد پاسخ که اين رای نيست‬
‫به خان تو اندر مرا جای نيست‬
‫نباشد بدين سام همداستان‬
‫همان شاه چون بشنود داستان‬
‫که ما می گساريم و مستان شويم‬
‫سوی خانه ی بت پرستان شويم‬
‫جزان هر چه گويی تو پاسخ دهم‬
‫به ديدار تو رای فرخ نهم‬
‫چو بشنيد مهراب کرد آفرين‬
‫به دل زال را خواند ناپاک دين‬
‫خرامان برفت از بر تخت اوی‬
‫همی آفرين خواند بر بخت اوی‬
‫چو دستان سام از پسش بنگريد‬
‫ستودش فراوان چنان چون سزيد‬
‫ازان کو نه هم دين و هم راه بود‬
‫زبان از ستودنش کوتاه بود‬
‫برو هيچکس چشم نگماشتند‬
‫مر او را ز ديوانگان داشتند‬
‫چو روشن دل پهلوان را بدوی‬
‫چنان گرم ديدند با گفت وگوی‬
‫مر او را ستودند يک يک مهان‬
‫همان کز پس پرده بودش نهان‬
‫ز بالا و ديدار و آهستگی‬
‫ز بايستگی هم ز شايستگی‬
‫دل زال يکباره ديوانه گشت‬
‫خرد دور شد عشق فرزانه گشت‬
‫سپهدار تازی سر راستان‬
‫بگويد برين بر يکی داستان‬
‫که تا زنده ام چرمه جفت منست‬
‫خم چرخ گردان نهفت منست‬
‫عروسم نبايد که رعنا شوم‬
‫به نزد خردمند رسوا شوم‬
‫از انديشگان زال شد خسته دل‬
‫بران کار بنهاد پيوسته دل‬
‫همی بود پيچان دل از گفت وگوی‬
‫مگر تيره گردد ازين آبروی‬
‫همی گشت يک چند بر سر سپهر‬
‫دل زال آگنده يکسر بمهر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.