Home / Literature / سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ‫ماه رويا روی خوب از من متاب

سروده ای از شیخ اجل سعدی شیرازی : ‫ماه رويا روی خوب از من متاب

sadi

 

‫ماه رويا روی خوب از من متاب‬

‫بی خطا کشتن چه می بينی صواب‬

دوش در خوابم در آغوش آمدی‬

‫وين نپندارم که بينم جز به خواب‬

از درون سوزناک و چشم تر‬ ‫

نيمه ای در آتشم نيمی در آب‬

هر که بازآيد ز در پندارم اوست‬ ‫

تشنه مسکين آب پندارد سراب‬

ناوکش را جان درويشان هدف‬

‫ناخنش را خون مسکينان خضاب‬

او سخن می گويد و دل می برد‬ ‫

و او نمک می ريزد و مردم کباب‬

حيف باشد بر چنان تن پيرهن‬ ‫

ظلم باشد بر چنان صورت نقاب‬

خوی به دامان از بناگوشش بگير‬

‫تا بگيرد جامه ات بوی گلاب‬

فتنه باشد شاهدی شمعی به دست‬

‫سرگران از خواب و سرمست از شراب‬

بامدادی تا به شب رويت مپوش‬

‫تا بپوشانی جمال آفتاب‬

سعديا گر در برش خواهی چو چنگ‬ ‫

گوشمالت خورد بايد چون رباب‬
شیخ اجل سعدی شیرازی

سعدی

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*