Home / Literature / سروده ای از نادر نادرپور : چشمھا و دستھا‬

سروده ای از نادر نادرپور : چشمھا و دستھا‬

Naderpoor2

 

چشمھا و دستھا‬
‫شب در رسید و ، وحشت آن چشم بی نگاه‬
‫چون لرزه های مرگ ، تنم را فراگرفت‬
‫در ژرفنای خاطر من ، جستجوکنان‬
‫دستی فروخزید و مرا آشنا گرفت‬
‫در پنجه های وحشی او ماندم از خروش‬
‫فریاد من ز وحشت او در گلو شکست‬
‫چشم ستاره ای بدرخشید و ، نور ماه‬
‫چون تیر در سیاهی چشمم فرو نشست‬
‫یک لحظه ، آسمان و درختان و ابرها‬
‫در هم شدند و محو شدند و نھان شدند‬
‫یک لحظه ، آن دو چشم گنھکار دوزخی‬
‫از پشت پرده های سیاهی عیان شدند‬
‫چون پرده ای که رنگ بر آن میدود به خشم‬
‫گیتی پر از غبار شد و تیرگی گرفت‬
‫یک لحظه ، هر چه بود خموشی گزید و مرد‬
‫گفتی هراس مرگ بر او چیرگی گرفت‬
‫تنھا دو چشم سرخ ، دو چشمی که میگداخت‬
‫نزدیک شد ، گداخته شد ، شعله برکشید‬
‫اول ، دونقطه بود که درتیرگی شکفت‬
‫وانگه ، دو نور سرخ از آن هر دو سر کشید‬
‫گفتی ز چشم مرگ ، زمان ، قطره قطره ریخت‬
‫در قطره های دمبدمش ، زندگی فسرد‬
‫در نور آن دو چشم که لرزید و خیره ماند‬
‫باز آن دو دست سرد ، گریبان من فشرد‬
‫در پنجه های وحشی او ماندم از خروش‬
‫فریاد من ز وحشت او در گلو شکست‬
‫چشم ستاره ای بدرخشید و ، نور ماه‬
‫چون تیر ، در سیاهی چشمم فرو نشست‬
‫نالیدم از هراس و ، در آفاق بی فنا‬
‫گم شد صدای زیر وبم ناله های من‬
‫ظلمت فرا رسید و نسیم از نفس فتاد‬
‫بشکست در گلوی خموشی ، صدای من‬
‫در هرچه هست و نیست‬
‫در مرگ عاشقانه ی نیلوفران صبح‬
‫در رقص صوفیانه ی اشباح و سایه ها‬
‫در گریه های سرخ شفق بر غروب زرد‬
‫در کوهپایه ها‬
‫در زیر لاجورد غم انگیز آسمان‬
‫در چھره ی زمان‬
‫در چشمه سار گرم و کف آلود آفتاب‬
‫در قطره های آب‬
‫در سایه های بیشه ی انبوه دوردست‬
‫در آبشار مست‬
‫در آفتاب گرم و گدازان ریگزار‬
‫در پرده ی غبار‬
‫در گیسوان نرم و پریشان بادها‬
‫در بامدادها‬
‫در سرزمین گمشده ای بی نشان و نام‬
‫در مرز و بوم دور و پریوار یادها‬
‫درنوشخند روز‬
‫در زهرخند جام‬
‫در خالھای سرخ و کبود ستارگان‬
‫در موج پرنیان‬
‫در چھره ی سراب‬
‫در اشکھا که می چکد از چشم آسمان‬
‫در خنجر شھاب‬
‫در خط سبز موج‬
‫در دیده ی حباب‬
‫در عطر زلف او‬
‫در حلقه های مو‬
‫در بوسه ای که میشکند بر لبان من‬
‫در خنده ای که میشکفد بر لبان او‬
‫در هرچه هست و نیست‬
‫در هر چه بود و هست‬
‫در شعله ی شراب‬
‫در گریه های مست‬
‫در هر کجا که می گذرد سایه ی حیات‬
‫سرمست و پر نشاط‬
‫آن پیک ناشناخته میخواندم به گوش‬
‫خاموش و پر خروش‬
‫کانجا که مرد می سترد نام سرنوشت‬
‫و آنجا که کار می شکند پشت بندگی‬
‫رو کن به سوی عشق‬
‫رو کن به سوی چھره ی خندان زندگی‬
نادر نادرپور

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.