Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : بيگانه

سروده ای از ‫لينا روزبه حيدری‬ : بيگانه

 

‫‬
بيگانه

*

‫‫‫‬

‫‬

‫ هوای گنگ يک طوفان به سمت خانه می آيد‬
‫ صدای عربده از مست و از ديوانه می آيد‬
‫ ‬
‫ فضای تيره شهر عاری از آهنگ بودنهاست‬
‫ نوای الوداع از حلق هر کاشانه می آيد‬
‫ ‬
‫ تمام کوچه ها تاريک و متروک، سرد و بی همراه‬
‫ نفير بی کسی از قلب هر ميخانه می آيد‬
‫ ‬
‫ فقط فرياد بی معنای چند ولگرد صحرای‬
‫ برای ختم توجيه های يک فرزانه می آيد‬
‫ ‬
‫ به جرم نور بر هر روزنه دستور تحريمست‬
‫ برای بستن هر پنجره، زولانه می آيد‬
‫ ‬
‫ ميان مهد شيران، قاطری با سم خاکين اش‬
‫ چه دلقک گونه در تصوير ما مردانه می آيد‬
‫ ‬
‫ سر هر دوست را بر نيزه آويزند اين مردم‬
‫به استقبال اينکه لشکر بيگانه می آيد‬


لينا روزبه حيدری

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*