Home / Literature / شعرای افغانی / سروده ای از میر اکبر صابر : هجران

سروده ای از میر اکبر صابر : هجران

هجران

از گداز وصل به باید به هجران سوختن
یادزلفش کردن چون دود پیچان سوختن

بعد وقرب دوست نبود بی شرار ایدل مپرس
لعل را در آب وآتش زیست یکسان سوختن

انطفای داغ گل از قدرت شبنم بریست
اشک خون آلوده رابر یاد جانان سوختن

دوری ونزدیکی دلدار دارد یک شرر
خوش بود گاهی بجسم وگاه بر جان سوختن

از عتاب تیر زهر آلودت از جاشد رقیب
دیو را بر جاست از بیم سلیمان سوختن

نا امید بیش رازامید پر دامان گل
خرمن عاشق که میبینی بحرمان سوختن

ابر نیسانی ببرق خنده خنداند جهان
ازشفق ابر جگرخون را بگریان سوختن

سرکه بر سیمای صاحب نعمتان هم آتشی ست
شرط مهمانی بجا باید نمهمان سوختن

گرم وسرد وصل هجران هردو یک اثر مرا
گه تموزم سوزد وگه در زمستان سوختن

قوت یاقوت لبت را خون عاشق بس نبود
لعل را خون در جگر بهر چه مرجان سوختن

از شهاب دل اگر پیدا شود برق حضور
میتوان بر آه سوزان کاخ کیوان سوختن

صابرا پیش طبیب زشتخو ذلت مبر
به بداد خویش بیدارو ودرمان سوختن

 

میر اکبر صابر

About Mohammad Daeizadeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*