Home / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : شکست ضحاک بدست فریدون

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : شکست ضحاک بدست فریدون

شاهنامه فردوسی

 
سپاه فريدون به سپھسالاری کاوه آھنگر، در زير درفش کاويان از اروند رود گذشته و از آنجا

روانه بغداد امروزی شدند.

ضحاک برای يافتن جادوئی به ھند رفته بود و وقتی خبر دار شد فريدون بر تخت او نشسته

عازم شھر و ايوان خود شد.

وقتی به کاخ خود رسيد با دشنه آھنگ جان خواھران جمشيد را کرد که فريدون با چالاگی

گرزی بر سرش کوبيد.فريدون ميخواست با ضربه دوم او را ھلاک کند که ندائی از سروش

خجسته آمد که اورا مکش.

با سر شکسته تنش را به بند کردند و به فرمان سروش خجسته در دره ای تنگ در دماوند

آويختند، باشد تا خون دلش چون خون مردمان قطره قطره با رنج بر زمين بچکد.
فريدون چو شد بر جھان کامکار

ندانست چون خويشتن شھريار

فريدون تختگاه ضحاک را از بن ويران نکرد و دستور داد تا آن را به شيوه ای که شايسته بود

دور از پليدی ھا آراستند.

فريدون در تمام عمر پانصد ساله اش يک بنياد بد نيافکند.

 

فردوسی-و-شاهنامه

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*