Home / Horoscope - Astrology / زن متولداسفند ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اسفند ماه

زن متولداسفند ماه چگونه زنی است ؟ طالع بینی زنان متولد اسفند ماه

pisces-tarot-horoscope

 

زن متولد اسفند‬
‫جذابيت جز ء وجود دختری است که در ماه اسفند متولد شده است و پی بردن به آن هم نيازی به خواندن کتب و‬ مقالات ستاره شناسی ندارد. به موازات اين جذابيت نقاط ضعفی نيز در وی وجود دارد، اما آنچه که در بدو امر‬ نظر شما را به سوی خود جلب خواهد کرد، ظرافت و حالت زنانه غير انکار اوست.زن متولد اسفند ظرف عسلی‬ است که قدری فلفل به داخل آن ريخته شده است. برای زن متولد اسفند اين امکان بيش از پيش فراهم شده است تا‬ در زير ظاهر بسيار جذاب خود گزندگی تندتری از فلفل پيدا کند.از سوی ديگر به جرات می توان ادعا کرد که زن‬ متولد اسفند، به عنوان يک زن، از بسياری جهات بينظير است. او نه تنها کسي نيست که بخواهد بر مرد زندگی‬ خود حکومت داشته باشد و چنين آرزويی حتی در اعماق قلب وی نيز وجود ندارد بلکه حاضر است با بردباری‬ بينظيری تمام خود خواهی های يک مرد را تحمل کند فقط به اين شرط که به طور کامل مورد حمايت او قرار‬ بگيرد. دختر متولد اسفند از سنين ميانسالی به بعد با تمام وجود خويش خواهان آن ميگردد که سر ظریف خويش‬ را روی شانه های پهن و قدرتمند مردی قرار بدهد و در پناه وی احساس کند که مورد حمايت قرار ميگيرد و‬ موانع و مشکلاتی که بر سر راه وی قرار ميگيرند، يکی پس از ديگری به وسيله مرد محبوب خود از ميان برداشته ميشود.برای زن متولد اسفند مرد اعم از اينکه برادر باشد يا پدر، دوست باشد و يا شوهر، موجودی‬ است که ميتواند وسط حياط منزل بايستد و در حالی که يک دست خود را به کمر زده است، با دست ديگر جلوی‬ سنگ آسمانی عظيمی را که از کهکشان ها به سوی او پرتاب شده است. بگيرد. شما يک چنين نظريه ای را با‬ بردباری عجيب او در تحمل غرور خاص مردان مخلوط کنيد و مقداري هم گرمی و ذوق و شوق به آن اضافه کنيد‬ و آنوقت پی خواهيد برد که چرا دختری که در ماه دوازدهم سال به دنيا آمده است، اين چنين مورد توجه‬ مردهاست. محل زندگی ماهی درياست و دريا مرکز نرمش و رمز و اسرار و زيبايی هاست و مرد شيفته اين‬ زيبايی و رمز و اسرار وجود زن است.زن متولد اسفند در بهار مانند پرندگان سرشار از عشق و هيجان است. در‬ تابستان لباس کوتاه را فراموش نميکند و در پلاژها در کنار دريا جذاب ترين لباس زير را به تن دارد. در پاييز با‬ اشتياق تمام در کنار شما به تماشای مسابقه فوتبال که ممکن است هيچ چيز از آن نداند می نشيند و در حالی که‬ دست خود را برای گرم کردن به داخل جيب کت شما کرده است. مرتبا راجع به جريان بازی از شما سئوالاتی مي‬کند. و زمستان بسان يک دختر شاد و جذاب لباس اسپورت ميپوشد و به اين ترتيب در يکايک دقايق زندگي‬ لحظه ای با ظرافت ها و جذابيت های زنانه فاصله پيدا نميکند. بي جهت نيست که گفته اند زن متولد اسفند کندو‬ است و مردها هم زنبور عسل اين کندو هستند.ناراحت ترين مرد در جوار زن متولد اسفند احساس آرامش مي‬کنند. او آبی است که بر روی آتش ريخته ميشود. پس از چند دقيقه گفت و گو مرد آشکارا درک ميکند که به‬ علت اشتباهات خود مورد سرزنش او قرار نميگيرد و مشکلاتی را که با آن ها مواجه ميباشد، ناجيز و غير‬ قابل بحث ميشمارد، از آن گذشته زن متولد اسفند هميشه ايمان راسخ دارد که شکست های مرد زندگی او به علت‬ ندانم کاری های ديگران است. او هرگز شوهر خود را مجبور نميکند که قدم های سريعتری در زندگی بردارد،‬ موقعيت اجتماعی اين مرد، هر چه که باشد، برای او کافی و حتی بهترين است.پس از ازدواج ممکن است قدری‬
‫به جان شما نق بزند، اين نق زدن ها گاهی حالت گوشه و کنايه هم پيدا می کند، در حالی که شما هرگز نمی توانيد‬ از خود عکس العملی نشان بدهيد زيرا جذابيت زن متولد اسفند حربه ای نيست که مرد بتواند در مقابل آن مقاومت‬ کند، به علاوه فرض کنيم  آن هم بر فرض محال که از کوره در رفتيد و اوقات تلخی به راه انداختيد، خيال مي‬کنيد چه خواهد شد؟ با نرمش خاص خود را در زير چتر حمايت شما قرار خواهد داد و لحظه ای با کمال تعجب‬ مشاهده خواهيد کرد که حريف با شما در يک جبهه قرار گرفته است و شما بر عليه موجودی که ديگر وجود‬ خارجی ندارد و نمی دانيد کيست و کجاست، داريد میجنگيد.طبيعي است با برخوداری از يک چنين ظرافت های زنانه ای و با توجه به ضعفی که مردها در مقابل آن دارند، زن متولد اسفند به راحتی ميتواند نقاط ضعف و‬ معايب خويش را ازچشم مرد زندگی خود بپوشاند. صورت فلکي برج حوت دو عدد ماهی است که در دو جهت‬ مخالف در حال شنا کردن هستند، اين دو ماهی را هميشه درست شکل هم می کشند. چه اشتباه بزرگی! به‬ ستاره های تشکيل دهنده اين برج در آسمان نگاه کنيد و به رای العين ببينيد که به هيچ وجه دارای تقارن نيستند.‬ يکی از اين دو ماهی سمبل زيبايی و لطافت و آن ديگری سمبل نرمش و ظرافت است که در دو جهت مختلف در‬ حال شما می باشند و به اين ترتيب برای او هميشه اين امکان وجود دارد که بتواند با يک مانور سريع و ظريف‬ خود را از مخمصه نجات بدهد، در حالی که اين امکان برای زنان متولد ماههای ديگر اصلا وحود ندارد.او خيلی‬ بيش از زن های ديگر حساس است و اگر رفتار شما بيش از حد تند و خشن باشد، نظام دلپذيری را که طبيعت در‬ نهاد وی به وديعه گذاشته است، به هم خواهد زد و آن وقت تبديل به موجودی بی هدف و عاطل و باطلی ميگردد‬ که ديگر نخواهيد دانست با او چه بايد بکنيد. زن متولد اسفند جواهری است که خيلی چيزها ممکن است او را‬ ضايع بکند. مادران و پدران هم بايد مراقب اين حساسيت باشند، و اگر دختری دارند که در دوازدهمين ماه سال‬ متولد شده است،نبايد کاری کنند که ماهی های صورت فلکی او از هم جدا شوند و در غير اين صورت او به‬ زودی تبديل به موجود تنها و سرگشته ای خواهد شد که بدون هيچ نوع هدف و منظوری در اقيانوس بزرگ زندگی‬ به شنا خواهد پرداخت و لحظه ای از جستجوی  آن نيمه ديگر صورت فلکی خود که از وی جدا شده است، باز‬ نخواهد ايستاد.خوشبختانه بسياری از دختران متولد اسفند دارای نيروی فکری لازم برای جلوگيری از جدا شدن‬ ماهی های صورت فلکی خود از يکديگر هستند و برای اين کار حداکثر بهره برداری ممکن را از ظرافت های‬ زنانه خويش به عمل ميآورند.در دو جهت قرار داشتن ماهی های صورت فلکی برج حوت موجب پيدايش‬ خصوصيات ذاتی ديگری نيز در زنان متولد اين ماه ميگردد و آن اين است که شما در نظر اول هرگز نميتوانيد‬ متوجه هدفی که اين زن در پی آن است، بشويد. او لحظه ای به اين سو ميلغزد و لحظه ای بعد ظريفانه در جهت‬ عکس آن به حرکت در ميايد، برای صيد او تنها راه اين است که بدانيد محل سکونت او کدام يک از ده تا‬ رودخانه ای است که به دريا ميريزد .صيادان خوب ميدانند که هر ماهی رودخانه ای برای خودش دارد. قبل از‬ هر چيز اين را بايد بدانيد که او بسيار باريک بين و دقيق است، شايد لازم باشد که لغت ناقلا را نيز به باريک بينی‬ اضافه کنم زيرا بسياری از کسانی که به دام دختران متولد اسفند افتاده اند، اصلا نميتوانند بگويند چطور اين‬ واقعه رخ داده است. هيچ بعيد نيست که شما در اين لحظه زن متولد اسفندی را ميشناسيد که هر بار به ديدن او‬ ميرويد با لبخندی به مراتب دلنشين تر از آنچه که انتظار آنرا داريد، از شما استقبال ميکند و اين فکر در سر‬ شما وجود دارد که روزی نام خانوادگی خود را شامل حال او نيز بکنيد. شما خيال ميکنيد که او اصلا زيرک‬ نيست، اما به احتمال خيلی زياد اشتباه ميکنيد.آمار نشان ميدهد که بیش از دختران ديگر موفق به پيدا کردن شوهر برای‬ خود ميشوند و يا در بين زنانی که به علتی از همسران خود جدا شده اند و بعد هم تنها مانده اند، اقليت مطلق با‬ کسانی است که در اين ماه متولد شده اند. اما خوب شما ممکن است اسم ديگری روی آن بگذريد، مثلا می گوييد،‬ شرم و جذابيت و هوش زنانه موجب ميشود که ماهی ها عوض شکار شدن صيادان را به دام اندازند.اين زن‬ سخت رؤيايی است، و با وجود آنکه ظاهرا کوچکترين اطلاعی از اصول تنظيم بودجه ندارد، خيلی خوب لباس‬ ميپوشد، ميهمانی ميدهد، کرايه خانه و اقساط لوازم قسطی را سر موعد ميپردازد، هدايای تولد شوهر و بچه‬
‫های خود را فراموش نميکند وخلاصه آخر کار که نگاه ميکنيد، ميبينيد که با پولی که برای خرج منزل در‬ اختيار وی گذاشته شده است، همه کارها را انجام داده است، در حالی که شما حتی تصور آن را هم نمی کرده ايد.‬ روابطی که اين زن با ديگران برقرار می کند، بدون شک در نوع خود منحصر به فرد است. از زن همسايه گرفته‬ تا رفتگری که ظرف زباله را ميبرد، بقال سر کوچه، نفتی، بچه های محل، قصاب، روزنامه ای، و حتی‬ صاحبخانه که هر ماه برای گرفتن کرايه مراجعه ميکند،با او سلام و عليک بسيار دوستانه ای دارند. او عملا‬
‫موجودی است که هيچکس خود را دشمن وی نميداند.سياره اين زن نپتون و مرکب او باد صبا است، و دختر‬ متولد اسفند سوار بر اين مرکب هر لحظه به سويی رکاب کش است. او به گونه ای تعجب آور احساساتی است و‬ وقتی قلبش شکسته ميشود، مثل سيل اشک ميريزد و چنان نگاه مظلوم و سرزنش آميزی به شما مياندازد که‬ گويی خرگوشی را به هنگام شير دادن به بچه هايش کشته ايد. دختر متولد اسفند گاهی اوقات دستخوش اين توهم‬ ميگردد که در اين دنيای پر آشوب فاقد هر نوع وسيله دفاعی و حفظ بقا ميباشد، در اثر يک چنين توهمی‬ نااميدی سراسر وجود وی را در بر ميگيرد و وظيفه شما خواهد بود که به وی بفهمانيد ذکاوت خارق العاده ای‬ که طبيعت به وی داده است و نيروی عجيبی که در جلب نظر ديگران دارد، حربه های قاطعی ميباشند که در‬ دسترس او هستند و ميتواند با اتکاء به آنها گليم خود را به مراتب راحت تر از ديگران از آب بيرون بکشد.‬
‫مشکل ترين درسی که اين دختر بايد در زندگی فرا بگيرد، فائق آمدن بر دودلی ها و خجول بودن است. اگر ترس‬ به اعماق وجود او رخنه کند، تمام روابط او را با دنيای خارج قطع ميسازد و آن وقت اين خطر وی را تهديد مي‬کند که تمام عمر تنها بماند .هميشه از آن هراسناک است که مورد تعدی و تجاوز ديگران قرار بگيرد و اين خود‬ ميتواند سخت موجب ناراحتی اش بشود .اينجا و آنجا، دختر متولد اسفند طبيعت آسيب پذير خويش را زير‬
‫سرپوش يک شخصيت متکی به خود پنهان ميسازد و اين ميرساند که سخت از بی پناهی در اين دنيا هراسناک‬ است و پيوسته از آن بيم دارد که اگر اسرار قلب رئوف خود را‬
‫صادقانه جلوی کسی بازگو کند، مانند گرگ آنرا هم بدرد، و شايد به همين دليل هم باشد که بسياری از زنان‬ شاعر متولد اين ماه سرايندگان اشعاری هستند که دقيق ترين نکات عشقی در آن ها بيان شده است. برای ايشان تنها‬ کسانی که ميتوانند مکنونات قلبی خود را بدون ترس و واهمه باز کنند، قلم و کاغذ است. حتی شجاع ترين‬ دختران متولد اسفند نيز در دوستی با جنس مخالف از يک دودلی و ترس عظيم رنج ميبرند. اين يک قدم به جلو‬ آمدن ها يک قدم به عقب رفتن ها به کلی موجب سردرگمی و گيجی پسران اطراف او نيز ميگردد و روابط آنها‬ بيش از پيش مغشوش ميشود.زن متولد اسفند از صميم قلب به کودکان خود عشق ميورزد اما هرگز به ايشان اجازه نميدهد به گوشه خاص شما قدم بگذارند. بخش بزرگی از قلب او از آن شما است و هيچ کس را يارای‬ دخول به آن نيست. او فرقی بين بچه های خود نميگذارد اما به آنکه قدری زشت تر، ظعيف تر و شکننده تر‬ است، اندکی بيشتر ميرسد. مادر متولد اسفند بدون شک بهترين مادر دنيا است، چون هيچ موجودی به اندازه او‬ علت خجالت های پسر کوچولو و درد عظيم عشق های زودگذر دخترنوجوان خود را درک نميکند. او حاضر‬ است همه چيز زندگی خويش را فدای کودکان خود کند و مخصوصا سعی بر آن دارد که مانع محروميت کشيدن‬ ايشان از چيزهايی بشود که خود در دوران کودکی از آنها محروم بوده است .گذشت و چشم پوشی او ممکن است‬
‫قدری بيش از حد لزوم باشد. انضباط را به سختی ميتواند مرئی بدارد و اين نقطه ضغفی است که گاهی اوقات‬ تا حد بی توجهی پيش ميرود و موجب بدبار آوردن کودکان ميگردد. طبيعی است که در يک چنين مواردی اين‬ وظيفه پدر است که نظم شديدتری نسبت به کودکان خود به موقع اجرا بگذارد. زن متولد اسفند ترجيح ميدهد که‬ شما نان آور خانواده باشيد و او زن خانه باقی بماند. به کار شما کاری نخواهد داشت و به وی مربوط نيست که از‬ کجا پول در می آوريد، و اگر از نظر مالی با مشکلی مواجه شديد، فقط وقتی به کمک شما خواهد آمد که واقعا به‬ بن بست رسيده باشيد. سر به هوايی او در خرج و دخل منزل را چندان جدی نگيريد زيرا همانطور که گفته شد. تا‬ آخر ماه کسری نخواهد آورد.شايد باور نکنيد، اما او پيوسته از نيروی عجيبی الهام ميگيرد. سياره نپتون لحظه‬ ای چشم از او بر نميدارد و هر وقت لازم باشد، با قدرت وارد عمل ميگردد و راه و چاه را به وی نشان مي‬دهد. هرگز روز تولد او، سالگرد ازدواج و يا محلی را که از وی خواستگاری کرده ايد، فراموش نکنيد، زيرا او‬ خيلی بيش از هم جنسان خود زن است و احساساتی و پايبند به خصوصيات خاص خود ميباشد.‬

Zodiac

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.