Home / Literature / داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : آغاز شاهنامه و داستان پادشاهی کیومرث

داستان های شاهنامه فردوسی به نثر : آغاز شاهنامه و داستان پادشاهی کیومرث

 شاهنامه فردوسی

 

 به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

به ببینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

در ستایش خرد، که بن مایه تعالیم شاھنامه است، فردوسی میگوید:
خرد بھترین نعمت ایزد و دستگیر انسان درھردو سراست.
خرد رھنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به ھردو سرای
خرد چشم جان است و وقتی خوب نگاه کنی می بینی که بدون چشم نمیشود مسیر
درست را در زندگی طی کرد.پاسبان سه نعمت بعدی، یعنی چشم و گوش و زبان
که از آنھا نیک و بد بما میرسد، خرد است.
در باره آفرینش :

یزدان از ناچیز چیز آفرید

بدان تا توانائی آرد پدید.

یکی آتشی بر شده تا بناک

میان آب و باد از بر تیره خاک

از آن پس آرام به سردی گرائید و این گنبد شگفت انگیز پدید آمد و ستارگان در
جای خود قرار گرفتند.سر رستنی ھا از کوه و آب برآمد.گیاھان و چندین گونه
درخت روئیدند.چون جنبندگان پدید آمدند، از این گیاھان تغذیه کردند.
چنین است فرجام کار جھان

نداند کسی آشکار و نھان
چون از این بگذری، مردم پدید آمدند و وقتی قامتش راست شد، با گفتار خوب و
بکار بستن خرد، فرمانروای دام و وحوش شد.

ترا از دو گیتی برآورده اند

به چندین میانجی بپرورده اند

از این یاقوت سرخ، جھان کبود است. آفتابی که از آب و باد وخاک و دود نیست.

ایا آنکه تو آفتابی همی

چه بودت که بر من نتابی همی

ماه چراغ شب تیره است و تو تا میتوانی گِرد بدی مگرد.
چو سی روز گردش بپیمایدا

شود تیره گیتی بدو روشنا

دانش و دین ترا آزاد خواھد کرد و باید جستجوگر رستگاری بود.
به گفتار پیغمبرت راه جوی

دل از تیرگیھا بدین آب شوی
سخنانی که من میگویم، ھمه را قبل از من گفته اند.
تو این را دروغ و فسانه مدان

به رنگ فسون و بھانه مدان

ازو ھرچه اندر خورد با خرد

دگر بر ره رمز و معنی برد
نامه ھای پراکنده و داستانھای کھن در دست ھر موبدی بود تا ھمه را گرد ھم
آوردیم.
چنین یادگاری شد اندر جھان

برو آفرین از کھان و مھان
دل انجمن از دقیقی شادمان باد که این کار را شروع کرد و رفت و این نامه ناگفته باقی ماند.
دوست خوب و مھربانم بمن گفت که این کار توست تا نامه خسروان را باز گوئی.
چو آورد این نامه نزدیک من

برافروخت این جان تاریک من
یکی از بزرگان گردنفراز که جوان بود و از گوھر پھلوان، خردمند و بیدار و
روشن روان، بمن گفت این کار را شروع کنم و وقتی تمام شد آنرا به شاھان
بسپارم.
جھاندار محمود شاه بزرگ

به آبشخور آرد ھمی میش و گرک
از کشمیر تا چین تمام شھریاران بر او آفرین میگویند و از فرّش جھان چون باغ
بھار شده است.
کنون باز گردم به آغاز کار

سوی نامۀ نامور شھریار

کیومرث شد بر جھان کد خدای

نخستین به کوه اندرون ساخت جای
کیومرث اولین شاه ایران (شاه به معنی برگزیده)در آغاز تاریخ و دوره پیشدادیان
است.مردم نخستین در غارھا بصورت تک خانواده زندگی میکردند که بعداً
گردھم آمده قبیله شدند. به دنبال جنگھا، قبیله ھا با یکدیگر برای حفظ آرزوھای
مشترک در کنار ھم ساکن شدند و کیومرث نخستین انسانی بود که در این منطقه از جھان شھر ساخت.دو شھر کھن، شھر دماوند و شھر استخر را کیومرث بنا نھاد.
او به مردم آموخت چگونه از پشم و موی حیوانات لباس و زیر انداز و وسائل
زندگی بسازند و نخستین کسی بود که از فلاخن سنگ پرتاب کرد و این اسلحه را برای شکار و راندن مزاحمان مورد استفاده قرار داد.
کیومرث فرزندی داشت بنام سیامک.
سیامک بدش نام و فرخنده بود

کیومرث را دل بدو زنده بود
در دوران عدل و داد کیومرث ھیچکس با او دشمن نبود مگر اھریمن و شیطان
رانده شده از درگاه خداوند که در پنھان با او دشمنی میکرد.
اھریمن فرزند بسیار داشت.یکی از فرزندانش چون گرگی بزرگ سخت جنگاور،
خونریز و بی باک بود. اھریمن سپاھی گرد آورد و در آرزوی آن شد که اھریمن
زاده خود را بر تخت سلطنت بنشاند.
کیومرث که دل با خداوند داشت در بن دل خود از عاقبت سیامک خبر یافت.
سیامک به جنگ با فرزند اھریمن رفت و ھمانطور که سروش خجسته، پیام آور
ایزدی گفته بود، سیامک کشته شد.
کیومرث سالی سوگوار در کنار غار نشست تا خدای بزرگ پیامی برایش فرستاد.
سروش خجسته گفت:پروردگارت سلام میرساند و می فرماید بیش از این زاری
مکن.سپاھی بساز و بفرمان من آن دیو بدنھاد و بدکاران را نابود کن.
سیامک فرزندی داشت بنام ھوشنگ که نزد کیومرث بسیار عزیز و بجای وزیر و
دستیار او مقامی گرانمایه داشت.

فردوسی-و-شاهنامه

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*