Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشد سير ضحاک از آن جست جوی‬ , ‫شد از گاو گيتی پر از گفتگوی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشد سير ضحاک از آن جست جوی‬ , ‫شد از گاو گيتی پر از گفتگوی‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

یورش ضحاک به مرغزار برای بدست آوردن فریدون و …..

‫نشد سير ضحاک از آن جست جوی‬
‫شد از گاو گيتی پر از گفتگوی‬
‫دوان مادر آمد سوی مرغزار‬
‫چنين گفت با مرد زنهاردار‬
‫‪که انديشه ای در دلم ايزدی‬
‫فراز آمدست از ره بخردی‬
‫همی کرد بايد کزين چاره نيست‬
‫که فرزند و شيرين روانم يکيست‬
‫ببرم پی از خاک جادوستان‬
‫شوم تا سر مرز هندوستان‬
‫شوم ناپديد از ميان گروه‬
‫برم خوب رخ را به البرز کوه‬
‫بياورد فرزند را چون نوند‬
‫چو مرغان بران تيغ کوه بلند‬
‫يکی مرد دينی بران کوه بود‬
‫که از کار گيتی بی اندوه بود‬
‫فرانک بدو گفت کای پاک دين‬
‫منم سوگواری ز ايران زمين‬
‫بدان کاين گرانمايه فرزند من‬
‫همی بود خواهد سرانجمن‬
‫ترا بود بايد نگهبان او‬
‫پدروار لرزنده بر جان او‬
‫پذيرفت فرزند او نيک مرد‬
‫نياورد هرگز بدو باد سرد‬
‫خبر شد به ضحاک بدروزگار‬
‫از آن گاو برمايه و مرغزار‬
‫بيامد ازان کينه چون پيل مست‬
‫مران گاو برمايه را کرد پست‬
‫همه هر چه ديد اندرو چارپای‬
‫بيفگند و زيشان بپرداخت جای‬
‫سبک سوی خان فريدون شتافت‬
‫فراوان پژوهيد و کس را نيافت‬
‫به ايوان او آتش اندر فگند‬
‫ز پای اندر آورد کاخ بلند‬

شاهنامه فردوسی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.