Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که هر شب دو مرد جوان‬ , ‫چه کهتر چه از تخمه ی پهلوان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنان بد که هر شب دو مرد جوان‬ , ‫چه کهتر چه از تخمه ی پهلوان‬

 

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

برای تغذیه مارهای روی دوش ضحاک هر روز دو جوان را کشته و از مغزشان برای مارها غذا تهیه میکردند تا اینکه ….

چنان بد که هر شب دو مرد جوان‬
‫چه کهتر چه از تخمه ی پهلوان‬
‫خورشگر ببردی به ايوان شاه‬
‫همی ساختی راه درمان شاه‬
‫بکشتی و مغزش بپرداختی‬
‫مران اژدها را خورش ساختی‬
‫دو پاکيزه از گوهر پادشا‬
‫دو مرد گرانمايه و پارسا‬
‫يکی نام ارمايل پاکدين‬
‫دگر نام گرمايل پيشبين‬
‫چنان بد که بودند روزی به هم‬
‫سخن رفت هر گونه از بيش و کم‬
‫ز بيدادگر شاه و ز لشکرش‬
‫وزان رسم های بد اندر خورش‬
‫يکی گفت ما را به خواليگری‬
‫ببايد بر شاه رفت آوری‬
‫وزان پس يکی چاره ای ساختن‬
‫ز هر گونه انديشه انداختن‬
‫مگر زين دو تن را که ريزند خون‬
‫يکی را توان آوريدن برون‬
‫برفتند و خواليگری ساختند‬
‫خورشها و اندازه بشناختند‬
‫خورش خانه ی پادشاه جهان‬
‫گرفت آن دو بيدار دل در نهان‬
‫چو آمد به هنگام خون ريختن‬
‫به شيرين روان اندر آويختن‬
‫ازان روز بانان مردمکشان‬
‫‪ گرفته دو مرد جوان راکشان‬
‫زنان پيش خواليگران تاختند‬
‫ز بالا به روی اندر انداختند‬
‫پر از درد خواليگران را جگر‬
‫پر از خون دو ديده پر از کينه سر‬
‫همی بنگريد اين بدان آن بدين‬
‫ز کردار بيداد شاه زمين‬
‫از آن دو يکی را بپرداختند‬
‫جزين چاره ای نيز نشناختند‬
‫برون کرد مغز سر گوسفند‬
‫بياميخت با مغز آن ارجمند‬
‫يکی را به جان داد زنهار و گفت‬
‫نگر تا بياری سر اندر نهفت‬
‫نگر تا نباشی به آباد شهر‬
‫ترا از جهان دشت و کوهست بهر‬
‫به جای سرش زان سری بی بها‬
‫خورش ساختند از پی اژدها‬
‫ازين گونه هر ماهيان سیجوان‬
‫ازيشان همی يافتندی روان‬
‫چو گرد آمدی مرد ازيشان دويست‬
‫بران سان که نشناختندی که کيست‬
‫خورشگر بديشان بزی چند و ميش‬
‫سپردی و صحرا نهادند پيش‬
‫کنون کرد از آن تخمه داد نژاد‬
‫که ز آباد نايد به دل برش ياد‬
‫پس آيين ضحاک وارونه خوی‬
‫چنان بد که چون میبدش آرزوی‬
‫ز مردان جنگی يکی خواستی‬
‫به کشتی چو با ديو برخاستی‬
‫کجا نامور دختری خوبروی‬
‫به پرده درون بود بی گفتگوی‬
‫پرستنده کرديش بر پيش خويش‬
‫نه بر رسم دين و نه بر رسم کيش‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی 

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.