web stats
Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ضحاک شد بر جهان شهريار‬ , ‫برو ساليان انجمن شد هزار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ضحاک شد بر جهان شهريار‬ , ‫برو ساليان انجمن شد هزار‬

poem-book-128

 

 چنین گفت فردوسی پاکزاد , که رحمت برآن تربت پاک باد :

چون ضحاک بر تخت شاهی نشست سیاهی و جادو گری ترویج یافت , چون از او غیر از غارت و سوختن و کژی چیزی بر نمی آمد …

‫چو ضحاک شد بر جهان شهريار‬
‫برو ساليان انجمن شد هزار‬
‫سراسر زمانه بدو گشت باز‬
‫برآمد برين روزگار دراز‬
‫نهان گشت کردار فرزانگان‬
‫پراگنده شد کام ديوانگان‬
‫‪هنر خوار شد جادويی ارجمند‬
‫نهان راستی آشکارا گزند‬
‫شده بر بدی دست ديوان دراز‬
‫به نيکی نرفتی سخن جز به راز‬
‫دو پاکيزه از خانه ی جمشيد‬
‫برون آوريدند لرزان چو بيد‬
‫که جمشيد را هر دو دختر بدند‬
‫سر بانوان را چو افسر بدند‬
‫ز پوشيده رويان يکی شهرناز‬
‫دگر پاکدامن به نام ارنواز‬
‫به ايوان ضحاک بردندشان‬
‫بران اژدهافشن سپردندشان‬
‫بپروردشان از ره جادويی‬
‫بياموختشان کژی و بدخويی‬
‫ندانست جز کژی آموختن‬
‫جز از کشتن و غارت و سوختن‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

About Mohammad Daeizadeh

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*