Home / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : تاختن ضحاک ماردوش به ایران و نشستن بر تخت پادشاهی – از آن پس برآمد ز ايران خروش‬ , ‫پديد آمد از هر سويی جنگ و جوش‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : تاختن ضحاک ماردوش به ایران و نشستن بر تخت پادشاهی – از آن پس برآمد ز ايران خروش‬ , ‫پديد آمد از هر سويی جنگ و جوش‬

poem-book-128

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد .  که رحمت بر آن تربت پاک باد  : ادامه داستان ضحاک , چون مردم از جمشید شاه روی گردان شده بودند و در هر سوی ایران زمین شاه خود خوانده ای پیدا شده بود , بدعوت یاغیان , ضحاک تازی مار دوش , به ایران زمین تاخته و بر تخت پادشاهی ایران زمین تکیه زد ……

 

‫از آن پس برآمد ز ايران خروش‬
‫پديد آمد از هر سويی جنگ و جوش‬
‫سيه گشت رخشنده روز سپيد‬
‫گسستند پيوند از جمشيد‬
‫برو تيره شد فرهی ايزدی‬
‫به کژی گراييد و نابخردی‬
‫پديد آمد از هر سويی خسروی‬
‫يکی نامجويی ز هر پهلوی‬
‫سپه کرده و جنگ را ساخته‬
‫دل از مهر جمشيد پرداخته‬
‫يکايک ز ايران برآمد سپاه‬
‫سوی تازيان برگفتند راه‬
‫شنودند کانجا يکی مهترست‬
‫پر از هول شاه اژدها پيکرست‬
‫سواران ايران همه شاهجوی‬
‫نهادند يکسر به ضحاک روی‬
‫به شاهی برو آفرين خواندند‬
‫ورا شاه ايران زمين خواندند‬
‫کی اژدهافش بيامد چو باد‬
به ايران زمين تاج بر سر نهاد‬
‫از ايران و از تازيان لشکری‬
‫گزين کرد گرد از همه کشوری‬
‫سوی تخت جمشيد بنهاد روی‬
‫چو انگشتری کرد گيتی بروی‬
‫چو جمشيد را بخت شد کندرو‬
‫به تنگ اندر آمد جهاندار نو‬
‫برفت و بدو داد تخت و کلاه‬
‫بزرگی و ديهيم و گنج و سپاه‬
‫چو صدسالش اندر جهان کس نديد‬
‫برو نام شاهی و او ناپديد‬
‫صدم سال روزی به دريای چين‬
‫پديد آمد آن شاه ناپاک دين‬
‫نهان گشته بود از بد اژدها‬
‫نيامد به فرجام هم زو رها‬
‫چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ‬
‫يکايک ندادش زمانی درنگ‬
‫به ارش سراسر به دو نيم کرد‬
‫جهان را ازو پاک بی بيم کرد‬
‫شد آن تخت شاهی و آن دستگاه‬
‫زمانه ربودش چو بيجاده کاه‬
‫ازو بيش بر تخت شاهی که بود‬
‫بران رنج بردن چه آمدش سود‬
‫گذشته برو ساليان هفتصد‬
‫پديد آوريده همه نيک و بد‬
‫چه بايد همه زندگانی دراز‬
‫چو گيتی نخواهد گشادنت راز‬
‫همی پروراندت با شهد و نوش‬
‫جز آواز نرمت نيايد به گوش‬
‫يکايک چو گيتی که گسترد مهر‬
‫نخواهد نمودن به بد نيز چهر‬
‫بدو شاد باشی و نازی بدوی‬
‫همان راز دل را گشايی بدوی‬
‫يکی نغز بازی برون آورد‬
‫به دلت اندرون درد و خون آورد‬
‫دلم سير شد زين سرای سپنج‬
‫خدايا مرا زود برهان ز رنج‬
حکیم ابوالقاسم فردوسی

Telegram Channel

About Mohammad Daeizadeh

Avatar
  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)
  • Password = www.parsseh.com
  • لطفا نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید در صورت تایپ بصورت فینگلیش نظر شما پاک خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.