Home / Tag Archives: شاعر افغان

Tag Archives: شاعر افغان

سروده ای از شكريه عرفانی : تنت را آفتاب تبخیر میکند

تنت را آفتاب تبخیر میکند بهار است اقیانوس آرامم ابرهای آبستن تو را به سرزمین من می آورند می بارند و رودخانه های شیرینت برلبانم موج می زنند می نوشمت مرغان دریایی آوازهای عاشقانه می خوانند در رگهایم جاری می ...

Read More »

سروده ای از صوفی عشقری : صرف كردم عمر خود در غزل سرائيها‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫صرف كردم عمر خود در غزل سرائيها‬ ‫سالها كشيدم من رنج بينوائيها‬ ‫روز پيش چشم من پر غبار گرديده‬ ‫در سراغ مه رويان باختم صفائيها‬ ‫وقت ناتوانيها هوش بر سرم آمد‬ ‫در دلم فتاد اكنون شوق پارسائيها‬ ‫از ...

Read More »