Home / Tag Archives: رباعیات (page 84)

Tag Archives: رباعیات

سروده ای از نظامی گنجوی : همه روز را روزگارست نام , یکی روز دانه‌ست و یک‌روز دام

 همه روز را روزگارست نام یکی روز دانه‌ست و یک‌روز دام به مور آن دهد کو بود مورخوار دهد پیل را طعمهٔ پیل‌وار همه کار شاهان شوریده آب از اندازه نشناختن شد خراب بزرگ اندک و خرد بسیار برد شکوه ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : ای همه هستی زتو پیدا شده , خاک ضعیف از تو توانا شده

ای همه هستی زتو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده زیرنشین علمت کاینات ما بتو قائم چو تو قائم بذات هستی تو صورت پیوند نی تو بکس و کس بتو مانند نی آنچه تغیر نپذیرد توئی وانکه نمردست ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : مراکز عشق به ناید شعاری , مبادا تا زیم جز عشق کاری

  مراکز عشق به ناید شعاری مبادا تا زیم جز عشق کاری فلک جز عشق محرابی ندارد جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد غلام عشق شو کاندیشه این است همه صاحب دلان را پیشه این است جهان عشقست و دیگر زرق ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : ای به ازل بوده و نابوده ما , وی به ابد زنده و فرسوده ما

ای به ازل بوده و نابوده ما                                                     وی به ابد زنده و فرسوده ما دور جنیبت کش فرمان تست                                                  سفت فلک غاشیه گردان تست حلقه زن ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : من که شور عشق بازی در جهان انداختم , نیم شب سجاده در کوی مغان انداختم

من که شور عشق بازی در جهان انداختم                          نیم شب سجاده در کوی مغان انداختم دیدم آنجا مجمعی از شب روان زنده دل                             جهد کردم خویشتن را در میان انداختم در میان آن ...

Read More »

رباعیات حکیم عمرخیام : گویند کسان بهشت با حور خوش است , من میگویم که آب انگور خوش است

رباعیات حکیم عمرخیام :   گویند کسان بهشت با حور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر ودست ازآن نسیه بردار که آواز دهل شنیدن از دور خوشست   حکیم عمر خیام  

Read More »