Home / Tag Archives: رباعیات (page 30)

Tag Archives: رباعیات

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – به نزهت بود روزی با دل‌افروز

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * به نزهت بود روزی با دل‌افروز سخن در داد و دانش می‌شد آن روز زمین بوسید شیرین کای خداوند ز رامش سوی دانش کوش یک چند بسی کوشیده‌ای در کامرانی بسی دیگر ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – چو رود باربد این پرده پرداخت

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * چو رود باربد این پرده پرداخت نکیسا زود چنگ خویش بنواخت در آن پرده که خوانندش حصاری چنین بکری بر آورد از عماری دلم خاک تو گشت ای سرو چالاک برافکن سایه ...

Read More »

سروده ای از نظامی گنجوی : خسرو و شیرین – نکیسا چون زد این طیاره بر چنگ

  ادامه داستان خسرو و شیرین : * نکیسا چون زد این طیاره بر چنگ ستای باربد برداشت آهنگ به آواز حزین چون عذرخواهان روان کرد این غزل را در سپاهان سحرگاهان که از می مست گشتم به مستی بر ...

Read More »