Home / Tag Archives: دیوان اشعار (page 30)

Tag Archives: دیوان اشعار

سروده ای از صوفی عشقری : ای خوشا دوری كه ميل خاكبازی داشتم‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ای خوشا دوری كه ميل خاكبازی داشتم‬ ‫از غبار راه طفلان سر فرازی داشتم‬ ‫ ياد آن شبها كه بر ياد لب پر خنده ای‬ ‫تا سحر در گريهء خود آب بازی داشتم‬ ‫ من نمی گويم ...

Read More »