Home / Literature (page 30)

Literature

Literature

سروده ای از صوفی عشقری : نه درسفركشدم نه دروطن بی تو‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫نه درسفركشدم نه دروطن بی تو‬ ‫یك شداست بمن گلخن وچمن بی تو‬ ‫ نمانده صبروقرارم بيا كه دلتنگم‬ ‫زغصه هرنفسی ميدرم يخن بی تو‬ ‫ نميشود دل من وا باختلاط كسی‬ ‫مثال گوله بگوشم خورد سخن ...

Read More »

A Poem by Zinaida Hippius : Non-Love

Non-Love Like winds of seas, you toss the shutters, Like winds of deserts, you sing : ‘Behold! You’re mine for ever! I’m ancient Clutter, Your old, good fellow, – unlock your hold!’ I dare not open, I hold the shutters, ...

Read More »

سروده ای از خواجوی کرمانی : دلبرا خورشیدتابان ذره‌ئی از روی تست

  دلبرا خورشیدتابان ذره‌ئی از روی تست اهل دلرا قبله محراب خم ابروی تست تا شبیخون برد هندوی خطت بر نیمروز شاه هفت اقلیم گردون بندهٔ هندوی تست شهسوار گنبد پیروزه یعنی آفتاب بارها افتاده در پای سگان کوی تست ...

Read More »