Home / Literature (page 3)

Literature

Literature

سروده ای از صوفی عشقری : ‫ياد ايامی كه ديرو كعبه ام روی تو بود

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ياد ايامی كه ديرو كعبه ام روی تو بود‬ ‫سبحه و زنار من از ناز گيسوی تو بود‬ ‫دست وبازوی ترا بدنام بيجا كرده اند‬ ‫در حقيقت قاتل من تيغ ابروی تو بود‬ ‫اين اثرهايی كه در چشم ...

Read More »

سروده ای از صوفی عشقری : در دلم تمنای كوهسار پنجشیر است

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫ در دلم تمنای  كوهسار پنجشیر است‬ ‫آرزوی من سیر لاله زار پنجشیر است‬ چارهُ  دگر نبود خاطر ملومل را‬ ‫آنچه غم برد از دل آبشار پنجشیر است‬ ‫از هوا و آب آن روح تازه ميگردد‬ ‫بهر دفع رنج و ...

Read More »

The Flash by Abdul Wahab

The Flash Everything seems to be meaningless The beauty you hold one day it fades away The house you build crumbles down anyway Money and power men accumulate in hands Fingers have gaps and those have wings Both either slip ...

Read More »

A poem by Oscar Wilde: Panthea

  Panthea   NAY, let us walk from fire unto fire, From passionate pain to deadlier delight,– I am too young to live without desire, Too young art thou to waste this summer night Asking those idle questions which of ...

Read More »

سروده ای از صوفی عشقری : زمستان تیر شد سرما سر آمد ‫بهار ديگر آمد‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫زمستان تیر شد سرما سر آمد ‫بهار ديگر آمد‬‬   ‫لب جو سبزه ها كم كم برآمد‬ ‫بهار ديگر آمد‬ ‫غريبان جهان دلشاد باشيد‬ ‫ز غم آزاد باشيد‬ ‫كه از پارينه كرده خوشتر آمد‬ ‫بهار ديگر آمد‬ ‫بگوش ...

Read More »