Home / Literature (page 20)

Literature

Literature

سروده ای ازشیخ فریدالدین عطار نیشابوری : سر مردان دین صدیق اکبر

سر مردان دین صدیق اکبر امام صادق و سالار سرور مهین رحمت مهدات او بود که در دین سابق خیرات او بود شب خلوت قرین ویار غارست نثار راهش اوّل چل هزارست بدین بوبکر چون کردست آغاز بدو گردد همه ...

Read More »

سروده ای از صوفی عشقری : در جهان گشتم گل بی خار نيست

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫در جهان گشتم گل بی خار نيست‬ ‫هر كجا ياريست بی اغيار نيست‬ ‫بهر مجنون استراحت تهمت است‬ ‫در بيابان سايه ديوار نيست‬ ‫آدمی با عقل و دانش آدم است‬ ‫شخصيت با جامه و دستار نيست‬ ‫شش ...

Read More »

Poem By Andrey Bely : To Balmont

To Balmont Poet, – you are not understood by people. Your eyes do not shine lightheartedly. Your eyes are raised to the heavens: Turquoise Eternity is with you. With you, above you she caresses, kisses soundlessly. Washed with azure, the ...

Read More »

سروده ای از صوفی عشقری : دلم از شيوه های يار تنگ است

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫ ‫دلم از شيوه های يار تنگ است‬ ‫حق و نا حق به همرايم به جنگ است‬ ‫بكوی خود مرا هردم  ببيند‬ ‫بلب دشنام و در كف پاره سنگ است‬ ‫بهمراه رقيبان جان و قربان‬ ‫بمن هر لحظه ...

Read More »