Home / Literature (page 10)

Literature

Literature

سروده ای از صوفی عشقری : صرف كردم عمر خود در غزل سرائيها‬

‫‫‫‫‫ ‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ ‫صرف كردم عمر خود در غزل سرائيها‬ ‫سالها كشيدم من رنج بينوائيها‬ ‫روز پيش چشم من پر غبار گرديده‬ ‫در سراغ مه رويان باختم صفائيها‬ ‫وقت ناتوانيها هوش بر سرم آمد‬ ‫در دلم فتاد اكنون شوق پارسائيها‬ ‫از ...

Read More »

A Poem by Margarita Aliger: Romeo And Juliet

Romeo And Juliet The deeply distinguishable Capulet, the highly admirable Montegue, these children – Romeo and Juliet made you famous the centuries through! Not highness of birth, nor service fervent, nor ring of gold, nor swords’ sharp coldness, nor famous ...

Read More »

سروده ای از پروین اعتصامی : روح آزرده

‫ ‫روح آزرده . ‫ ‫بشکوه گفت جوانی فقير با پيری‬ ‫بروزگار، مرا روی شادمانی نيست ‬ ‫بلای فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت‬ ‫بمرگ قانعم، آن نيز رايگانی نيست‬ ‫کسی بمثل من اندر نبردگاه جهان ‫سياه روز بلاهای ...

Read More »