Home / Literature

Literature

Literature

سروده ای از شكريه عرفانی : تنت را آفتاب تبخیر میکند

تنت را آفتاب تبخیر میکند بهار است اقیانوس آرامم ابرهای آبستن تو را به سرزمین من می آورند می بارند و رودخانه های شیرینت برلبانم موج می زنند می نوشمت مرغان دریایی آوازهای عاشقانه می خوانند در رگهایم جاری می ...

Read More »