خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ادامه داستان , جمشید فرزند طهمورث : گرانمایه جمشید فرزند او ,‬ ‫کمر بست یکدل پر از پند او‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ادامه داستان , جمشید فرزند طهمورث : گرانمایه جمشید فرزند او ,‬ ‫کمر بست یکدل پر از پند او‬

poem-book-128

چنین گفت فردوسی پاکزاد :

ادامه داستان طهمورث : جمشید  فرزند طهمورث

‫گرانمایه جمشید فرزند او‬
‫کمر بست یکدل پر از پند او‬
‫برآمد برآن تخت فرخ پدر‬
‫به رسم کیان بر سرش تاج زر‬
‫کمر بست با فر شاهنشهی‬
‫جهان گشت سرتاسر او را رهی‬
‫زمانه بر آسود از داوری‬
‫به فرمان او دیو و مرغ و پری‬
‫جهان را فزوده بدو آبروی‬
‫فروزان شده تخت شاهی بدوی‬
‫منم گفت با فرهی ایزدی‬
‫همم شهریاری همم موبدی‬
‫بدان را ز بد دست کوته کنم‬
‫روان را سوی روشنی ره کنم‬
‫نخست آلت جنگ را دست برد‬
‫در نام جستن به گردان سپرد‬
‫به فر کیی نرم کرد آهنا‬
‫چو خود و زره کرد و چون جو شنا‬
‫چو خفتان و تیغ و چو برگستوان‬
‫همه کرد پیدا به روشن روان‬
‫بدین اندرون سال پنجاه رنج‬
‫ببرد و ازین چند بنهاد گنج‬
‫دگر پنجه اندیشه ی جامه کرد‬
‫که پوشند هنگام ننگ و نبرد‬
‫ز کتان و ابریشم و موی قز‬
‫قصب کرد پرمایه دیبا و خز‬
‫بیاموختشان رشتن و تافتن‬
‫به تار اندرون پود را بافتن‬
‫چو شد بافته شستن و دوختن‬
‫گرفتند ازو یکسر آموختن‬
‫چو این کرده شد ساز دیگر نهاد‬
‫زمانه بدو شاد و او نیز شاد‬
‫ز هر انجمن پیشه ور گرد کرد‬
‫بدین اندرون نیز پنجاه خورد‬
‫گروهی که کاتوزیان خوانی اش‬
‫به رسم پرستندگان دانی اش‬
‫جدا کردشان از میان گروه‬
‫پرستنده را جایگه کرد کوه‬
‫بدان تا پرستش بود کارشان‬
‫نوان پیش روشن جهاندارشان‬
‫صفی بر دگر دست بنشاندند‬
‫همی نام نیساریان خواندند‬
کجا شیر مردان جنگ آورند‬
‫فروزنده ی لشکر و کشورند‬
‫کزیشان بود تخت شاهی به جای‬
‫وزیشان بود نام مردی به پای‬
‫بسودی سه دیگر گره را شناس‬
‫کجا نیست از کس بریشان سپاس‬
‫بکارند و ورزند و خود بدروند‬
‫به گاه خورش سرزنش نشنوند‬
‫ز فرمان تن آزاده و ژنده پوش‬
‫ز آواز پیغاره آسوده گوش‬
‫تن آزاد و آباد گیتی بروی‬
‫بر آسوده از داور و گفتگوی‬
‫چه گفت آن سخنگوی آزاده مرد‬
‫که آزاده را کاهلی بنده کرد‬
‫چهارم که خوانند اهتو خوشی‬
‫همان دستورزان اباسرکشی‬
‫کجا کارشان همگنان پیشه بود‬
‫روانشان همیشه پراندیشه بود‬
‫بدین اندرون سال پنجاه نیز‬
‫بخورد و بورزید و بخشید چیز‬
‫ازین هر یکی را یکی پایگاه‬
‫سزاوار بگزید و بنمود راه‬
‫که تا هر کس اندازه ی خویش را‬
‫ببیند بداند کم و بیش را‬
‫بفرمود پس دیو ناپاک را‬
‫به آب اندر آمیختن خاک را‬
‫هرانچ از گل آمد چو بشناختند‬
‫سبک خشک را کالبد ساختند‬
‫به سنگ و به گج دیو دیوار کرد‬
‫نخست از برش هندسی کار کرد‬
‫چو گرمابه و کاخهای بلند‬
‫چو ایران که باشد پناه از گزند‬
‫ز خارا گهر جست یک روزگار‬
‫همی کرد ازو روشنی خواستار‬
‫به چنگ آمدش چندگونه گهر‬
‫چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر‬
‫ز خارا به افسون برون آورید‬
‫شد آراسته بندها را کلید‬
‫دگر بویهای خوش آورد باز‬
‫که دارند مردم به بویش نیاز‬
‫چو بان و چو کافور و چون مشک ناب‬
‫چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب‬
‫پزشکی و درمان هر دردمند‬
‫در تندرستی و راه گزند‬
همان رازها کرد نیز آشکار‬
‫جهان را نیامد چنو خواستار‬
‫گذر کرد ازان پس به کشتی برآب‬
‫ز کشور به کشور گرفتی شتاب‬
‫چنین سال پنجه برنجید نیز‬
‫ندید از هنر بر خرد بسته چیز‬
‫همه کردنیها چو آمد به جای‬
‫ز جای مهی برتر آورد پای‬
‫به فر کیانی یکی تخت ساخت‬
‫چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت‬
‫که چون خواستی دیو برداشتی‬
‫ز هامون به گردون برافراشتی‬
‫چو خورشید تابان میان هوا‬
‫نشسته برو شاه فرمانروا‬
‫جهان انجمن شد بر آن تخت او‬
‫شگفتی فرومانده از بخت او‬
‫به جمشید بر گوهر افشاندند‬
‫مران روز را روز نو خواندند‬
‫سر سال نو هرمز فرودین‬
‫برآسوده از رنج روی زمین‬
‫بزرگان به شادی بیاراستند‬
‫می و جام و رامشگران خواستند‬
‫چنین جشن فرخ ازان روزگار‬
‫به ما ماند ازان خسروان یادگار‬
‫چنین سال سیصد همی رفت کار‬
‫ندیدند مرگ اندران روزگار‬
‫ز رنج و ز بدشان نبد آگهی‬
‫میان بسته دیوان بسان رهی‬
‫به فرمان مردم نهاده دو گوش‬
‫ز رامش جهان پر ز آوای نوش‬
‫چنین تا بر آمد برین روزگار‬
‫ندیدند جز خوبی از کردگار‬
‫جهان سربه سر گشت او را رهی‬
‫نشسته جهاندار با فرهی‬
‫یکایک به تخت مهی بنگرید‬
‫به گیتی جز از خویشتن را ندید‬
‫منی کرد آن شاه یزدان شناس‬
‫ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس‬
‫گرانمایگان را ز لشگر بخواند‬
‫چه مایه سخن پیش ایشان براند‬
‫چنین گفت با سالخورده مهان‬
‫که جز خویشتن را ندانم جهان‬
‫هنر در جهان از من آمد پدید‬
‫چو من نامور تخت شاهی ندید‬
جهان را به خوبی من آراستم‬
‫چنانست گیتی کجا خواستم‬
‫خور و خواب و آرامتان از منست‬
‫همان کوشش و کامتان از منست‬
‫بزرگی و دیهیم شاهی مراست‬
‫که گوید که جز من کسی پادشاست‬
‫همه موبدان سرفگنده نگون‬
‫چرا کس نیارست گفتن نه چون‬
‫چو این گفته شد فر یزدان از وی‬
‫بگشت و جهان شد پر از گفت وگوی‬
‫منی چون بپیوست با کردگار‬
‫شکست اندر آورد و برگشت کار‬
‫چه گفت آن سخنگوی با فر و هوش‬
‫چو خسرو شوی بندگی را بکوش‬
‫به یزدان هر آنکس که شد ناسپاس‬
‫به دلش اندر آید ز هر سو هراس‬
‫به جمشید بر تیره گون گشت روز‬
‫همی کاست آن فر گیتی فروز‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*