خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدانست رستم که لابه به کار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدانست رستم که لابه به کار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

زدن تیر بر چشم اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بدانست رستم که لابه به کار‬
‫نیاید همی پیش اسفندیار‬
‫کمان را به زه کرد و آن تیر گز‬
‫که پیکانش را داده بد آب رز‬
‫همی راند تیر گز اندر کمان‬
‫سر خویش کرده سوی آسمان‬
‫همی گفت کای پاک دادار هور‬
‫فزاینده ی دانش و فر و زور‬
‫همی بینی این پاک جان مرا‬
‫توان مرا هم روان مرا‬
‫که چندین بپیچم که اسفندیار‬
‫مگر سر بپیچاند از کارزار‬
‫تو دانی که بیداد کوشد همی‬
‫همی جنگ و مردی فروشد همی‬
‫به بادافره این گناهم مگیر‬
‫توی آفریننده ی ماه و تیر‬
‫چو خودکامه جنگی بدید آن درنگ‬
‫که رستم همی دیر شد سوی جنگ‬
‫بدو گفت کای سگزی بدگمان‬
‫نشد سیر جانت ز تیر و کمان‬
‫ببینی کنون تیر گشتاسپی‬
‫دل شیر و پیکان لهراسپی‬
‫یکی تیر بر ترگ رستم بزد‬
‫چنان کز کمان سواران سزد‬
‫تهمتن گز اندر کمان راند زود‬
‫بران سان که سیمرغ فرموده بود‬
‫بزد تیر بر چشم اسفندیار‬
‫سیه شد جهان پیش آن نامدار‬
‫خم آورد بالای سرو سهی‬
‫ازو دور شد دانش و فرهی‬
‫نگون شد سر شاه یزدان پرست‬
‫بیفتاد چاچی کمانش ز دست‬
‫گرفته بش و یال اسپ سیاه‬
‫ز خون لعل شد خاک آوردگاه‬
‫چنین گفت رستم به اسفندیار‬
‫که آوردی آن تخم زفتی به بار‬
‫تو آنی که گفتی که رویین تنم‬
‫بلند آسمان بر زمین بر زنم‬
‫من از شست تو هشت تیر خدنگ‬
‫بخوردم ننالیدم از نام و ننگ‬
‫به یک تیر برگشتی از کارزار‬
‫بخفتی بران باره ی نامدار‬
‫هم اکنون به خاک اندر آید سرت‬
‫بسوزد دل مهربان مادرت‬
‫همانگه سر نامبردار شاه‬
‫نگون اندر آمد ز پشت سپاه‬
‫زمانی همی بود تا یافت هوش‬
‫بر خاک بنشست و بگشاد گوش‬
‫سر تیر بگرفت و بیرون کشید‬
‫همی پر و پیکانش در خون کشید‬
‫همانگه به بهمن رسید آگهی‬
‫که تیره شد آن فر شاهنشهی‬
‫بیامد به پیش پشوتن بگفت‬
‫که پیکار ما گشت با درد جفت‬
‫تن ژنده پیل اندر آمد به خاک‬
‫دل ما ازین درد کردند چاک‬
‫برفتد هر دو پیاده دوان‬
‫ز پیش سپه تا بر پهلوان‬
‫بدیدند جنگی برش پر ز خون‬
‫یکی تیر پرخون به دست اندرون‬
‫پشوتن بر و جامه را کرد چاک‬
‫خروشان به سر بر همی کرد خاک‬
‫همی گشت بهمن به خاک اندرون‬
‫بمالید رخ را بدان گرم خون‬
‫پشوتن همی گفت راز جهان‬
‫که داند ز دین آوران و مهان‬
‫چو اسفندیاری که از بهر دین‬
‫به مردی برآهیخت شمشیر کین‬
‫جهان کرد پاک از بد بت پرست‬
‫به بد کار هرگز نیازید دست‬
‫به روز جوانی هلاک آمدش‬
‫سر تاجور سوی خاک آمدش‬
‫بدی را کزو هست گیتی به درد‬
‫پرآزار ازو جان آزاد مرد‬
‫فراوان برو بگذرد روزگار‬
‫که هرگز نبیند بد کارزار‬
‫جوانان گرفتندش اندر کنار‬
‫همی خون ستردند زان شهریار‬
‫پشوتن بروبر همی مویه کرد‬
‫رخی پر ز خون و دلی پر ز درد‬
‫همی گفت زار ای یل اسفندیار‬
‫جهانجوی و از تخمه ی شهریار‬
‫که کند این چنین کوه جنگی ز جای‬
‫که افگند شیر ژیان را ز پای‬
‫که کند این پسندیده دندان پیل‬
‫که آگند با موج دریای نیل‬
‫چه آمد برین تخمه از چشم بد‬
‫که بر بدکنش بی گمان بد رسد‬
‫کجا شد به رزم اندرون ساز تو‬
‫کجا شد به بزم آن خوش آواز تو‬
‫کجا شد دل و هوش و آیین تو‬
‫توانایی و اختر و دین تو‬
‫چو کردی جهان را ز بدخواه پاک‬
‫نیامدت از پیل وز شیر باک‬
‫کنون آمدت سودمندی به کار‬
‫که در خاک بیند ترا روزگار‬
‫که نفرین برین تاج و این تخت باد‬
‫بدین کوشش بیش و این بخت باد‬
‫که چو تو سواری دلیر و جوان‬
‫سرافراز و دانا و روشن روان‬
‫بدین سان شود کشته در کارزار‬
‫به زاری سرآید برو روزگار‬
‫که مه تاج بادا و مه تخت شاه‬
‫مه گشتاسپ و جاماسپ و آن بارگاه‬
‫چنین گفت پر دانش اسفندیار‬
‫که ای مرد دانای به روزگار‬
‫مکن خویشتن پیش من بر تباه‬
‫چنین بود بهر من از تاج و گاه‬
‫تن کشته را خاک باشد نهال‬
‫تو از کشتن من بدین سان منال‬
‫کجا شد فریدون و هوشنگ و جم‬
‫ز باد آمده باز گردد به دم‬
‫همان پاکزاده نیاکان ما‬
‫گزیده سرافراز و پاکان ما‬
‫برفتند و ما را سپردند جای‬
‫نماند کس اندر سپنجی سرای‬
‫فراوان بکوشیدم اندر جهان‬
‫چه در آشکار و چه اندر نهان‬
‫که تا رای یزدان به جای آورم‬
‫خرد را بدین رهنمای آورم‬
‫چو از من گرفت ای سخن روشنی‬
‫ز بد بسته شد راه آهرمنی‬
‫زمانه بیازید چنگال تیز‬
‫نبد زو مرا روزگار گریز‬
‫امید من آنست کاندر بهشت‬
‫دل افروز من بدرود هرچ کشت‬
‫به مردی مرا پور دستان نکشت‬
‫نگه کن بدین گز که دارم به مشت‬
‫بدین چوب شد روزگارم به سر‬
‫ز سیمرغ وز رستم چاره گر‬
‫فسونها و نیرنگها زال ساخت‬
‫که اروند و بند جهان او شناخت‬
‫چو اسفندیار این سخن یاد کرد‬
‫بپیچید و بگریست رستم به درد‬
‫چنین گفت کز دیو ناسازگار‬
‫ترا بهره رنج من آمد به کار‬
‫چنانست کو گفت یکسر سخن‬
‫ز مردی به کژی نیفگند بن‬
‫که تا من به گیتی کمر بسته ام‬
‫بسی رزم گردنکشان جسته ام‬
‫سواری ندیدم چو اسفندیار‬
‫زره دار با جوشن کارزار‬
‫چو بیچاره برگشتم از دست اوی‬
‫بدیدم کمان و بر و شست اوی‬
‫سوی چاره گشتم ز بیچارگی‬
‫بدادم بدو سر به یکبارگی‬
‫زمان ورا در کمان ساختم‬
‫چو روزش سرآمد بینداختم‬
‫گر او را همی روز باز آمدی‬
‫مرا کار گز کی فراز آمدی‬
‫ازین خاک تیره بباید شدن‬
‫به پرهیز یک دم نشاید زدن‬
‫همانست کز گز بهانه منم‬
‫وزین تیرگی در فسانه منم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*