خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپیده همانگه ز که بر دمید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سپیده همانگه ز که بر دمید‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

سعی رستم برای آرام کردن اسفندیار با گفتار نرم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫سپیده همانگه ز که بر دمید‬
‫میان شب تیره اندر چمید‬
‫بپوشید رستم سلیح نبرد‬
‫همی از جهان آفرین یاد کرد‬
‫چو آمد بر لشکر نامدار‬
‫که کین جوید از رزم اسفندیار‬
‫بدو گفت برخیز ازین خواب خوش‬
‫برآویز با رستم کینه کش‬
‫چو بشنید آوازش اسفندیار‬
‫سلیح جهان پیش او گشت خوار‬
‫چنین گفت پس با پشوتن که شیر‬
‫بپیچد ز چنگال مرد دلیر‬
‫گمانی نبردم که رستم ز راه‬
‫به ایوان کشد ببر و گبر و کلاه‬
‫همان بارکش رخش زیراندرش‬
‫ز پیکان نبود ایچ پیدا برش‬
‫شنیدم که دستان جادوپرست‬
‫به هنگام یازد به خورشید دست‬
‫چو خشم آرد از جادوان بگذرد‬
‫برابر نکردم پس این با خرد‬
‫پشوتن بدو گفت پر آب چشم‬
‫که بر دشمنت باد تیمار و خشم‬
‫چه بودت که امروز پژمرده ای‬
‫همانا به شب خواب نشمرده ای‬
‫میان جهان این دو یل را چه بود‬
‫که چندین همی رنج باید فزود‬
‫بدانم که بخت تو شد کندرو‬
‫که کین آورد هر زمان نو به نو‬
‫بپوشید جوشن یل اسفندیار‬
‫بیامد بر رستم نامدار‬
‫خروشید چون روی رستم بدید‬
‫که نام تو باد از جهان ناپدید‬
‫فراموش کردی تو سگزی مگر‬
‫کمان و بر مرد پرخاشخر‬
‫ز نیرنگ زالی بدین سان درست‬
‫وگرنه که پایت همی گور جست‬
‫بکوبمت زین گونه امروز یال‬
‫کزین پس نبیند ترا زنده زال‬
‫چنین گفت رستم به اسفندیار‬
‫که ای سیر ناگشته از کارزار‬
‫بترس از جهاندار یزدان پاک‬
‫خرد را مکن با دل اندر مغاک‬
‫من امروز نز بهر جنگ آمدم‬
‫پی پوزش و نام و ننگ آمدم‬
‫تو با من به بیداد کوشی همی‬
‫دو چشم خرد را بپوشی همی‬
‫به خورشید و ماه و به استا و زند‬
‫که دل را نرانی به راه گزند‬
‫نگیری به یاد آن سخنها که رفت‬
‫وگر پوست بر تن کسی را بکفت‬
‫بیابی ببینی یکی خان من‬
‫روندست کام تو بر جان من‬
‫گشایم در گنج دیرینه باز‬
‫کجا گرد کردم به سال دراز‬
‫کنم بار بر بارگیهای خویش‬
‫به گنجور ده تا براند ز پیش‬
‫برابر همی با تو آیم به راه‬
‫کنم هرچ فرمان دهی پیش شاه‬
‫اگر کشتنیم او کشد شایدم‬
‫همان نیز اگر بند فرمایدم‬
‫همی چاره جویم که تا روزگار‬
‫ترا سیر گرداند از کارزار‬
‫نگه کن که دانای پیشی چه گفت‬
‫که هرگز مباد اختر شوم جفت‬
‫چنین داد پاسخ که مرد فریب‬
‫نیم روز پرخاش و روز نهیب‬
‫اگر زنده خواهی که ماند به جای‬
‫نخستین سخن بند بر نه به پای‬
‫از ایوان و خان چند گویی همی‬
‫رخ آشتی را بشویی همی‬
‫دگر باره رستم زبان برگشاد‬
‫مکن شهریارا ز بیداد یاد‬
‫مکن نام من در جهان زشت و خوار‬
‫که جز بد نیاید ازین کارزار‬
‫هزارانت گوهر دهم شاهوار‬
‫همان یاره ی زر با گوشوار‬
‫هزارانت بنده دهم نوشلب‬
‫پرستنده باشد ترا روز و شب‬
‫هزارت کنیزک دهم خلخی‬
‫که زیبای تاجاند با فرخی‬
‫دگر گنج سام نریمان و زال‬
‫گشایم به پیش تو ای بی همال‬
‫همه پاک پیش تو گرد آورم‬
‫ز زابلستان نیز مرد آورم‬
‫که تا مر ترا نیز فرمان کنند‬
‫روان را به فرمان گروگان کنند‬
‫ازان پس به پیشت پرستارورا‬
‫دوان با تو آیم بر شهریار‬
‫ز دل دور کن شهریارا تو کین‬
‫مکن دیو را با خرد همنشین‬
‫جز از بند دیگر ترا دست هست‬
‫بمن بر که شاهی و یزدان پرست‬
‫که از بند تا جاودان نام بد‬
‫بماند به من وز تو انجام بد‬
‫به رستم چنین گفت اسفندیار‬
‫که تا چندگویی سخن نابکار‬
‫مرا گویی از راه یزدان بگرد‬
‫ز فرمان شاه جهانبان بگرد‬
‫که هرکو ز فرمان شاه جهان‬
‫بگردد سرآید بدو بر زمان‬
‫جز از بند گر کوشش (و) کارزار‬
‫به پیشم دگرگونه پاسخ میار‬
‫به تندی به پاسخ گو نامدار‬
‫چنین گفت کای پرهنر شهریار‬
‫همی خوار داری تو گفتار من‬
‫به خیره بجویی تو آزار من‬
‫چنین داد پاسخ که چند از فریب‬
‫همانا به تنگ اندر آمد نشیب‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*