خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ببودند هر دو بران رای مند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ببودند هر دو بران رای مند‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

راهنمایی سیمرغ برای شکست اسفندیار رویین تن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ببودند هر دو بران رای مند‬
‫سپهبد برآمد به بالا بلند‬
‫از ایوان سه مجمر پر آتش ببرد‬
‫برفتند با او سه هشیار و گرد‬
‫فسونگر چو بر تیغ بالا رسید‬
‫ز دیبا یکی پر بیرون کشید‬
‫ز مجمر یکی آتشی برفروخت‬
‫به بالای آن پر لختی بسوخت‬
‫چو پاسی ازان تیره شب درگذشت‬
‫تو گفتی چو آهن سیاه ابر گشت‬
‫همانگه چو مرغ از هوا بنگرید‬
‫درخشیدن آتش تیز دید‬
‫نشسته برش زال با درد و غم‬
‫ز پرواز مرغ اندر آمد دژم‬
‫بشد پیش با عود زال از فراز‬
‫ستودش فراوان و بردش نماز‬
‫به پیشش سه مجمر پر از بوی کرد‬
‫ز خون جگر بر دو رخ جوی کرد‬
‫بدو گفت سیمرغ شاها چه بود‬
‫که آمد ازین سان نیازت به دود‬
‫چنین گفت کاین بد به دشمن رساد‬
‫که بر من رسید از بد بدنژاد‬
‫تن رستم شیردل خسته شد‬
‫ازان خستگی جان من بسته شد‬
‫کزان خستگی بیم جانست و بس‬
‫بران گونه خسته ندیدست کس‬
‫همان رخش گویی که بیجان شدست‬
‫ز پیکان تنش زار و بیجان شدست‬
‫بیامد برین کشور اسفندیار‬
‫نکوبد همی جز در کارزار‬
‫نجوید همی کشور و تاج و تخت‬
‫برو بار خواهد همی با درخت‬
‫بدو گفت سیمرغ کای پهلوان‬
‫مباش اندرین کار خسته روان‬
‫سزد گر نمایی به من رخش را‬
‫همان سرفراز جهانبخش را‬
‫کسی سوی رستم فرستاد زال‬
‫که لختی به چاره برافراز یال‬
‫بفرمای تا رخش را همچنان‬
‫بیارند پیش من اندر زمان‬
‫چو رستم بران تند بالا رسید‬
‫همان مرغ روشن دل او را بدید‬
‫بدو گفت کای ژنده پیل بلند‬
‫ز دست که گشتی بدین سان نژند‬
‫چرا رزم جستی ز اسفندیار‬
‫چرا آتش افگندی اندر کنار‬
‫بدو گفت زال ای خداوند مهر‬
‫چو اکنون نمودی بما پاک چهر‬
‫گر ایدونک رستم نگردد درست‬
‫کجا خواهم اندر جهان جای جست‬
‫همه سیستان پاک ویران کنند‬
‫به کام دلیران ایران کنند‬
‫شود کنده این تخمه ی ما ز بن‬
‫کنون بر چه رانیم یکسر سخن‬
‫نگه کرد مرغ اندران خستگی‬
‫بدید اندرو راه پیوستگی‬
‫ازو چار پیکان به بیرون کشید‬
‫به منقار از ان خستگی خون کشید‬
‫بران خستگیها بمالید پر‬
‫هم اندر زمان گشت با زیب و فر‬
‫بدو گفت کاین خستگیها ببند‬
‫همی باش یک چند دور از گزند‬
‫یکی پر من تر بگردان به شیر‬
‫بمال اندران خستگیهای تیر‬
‫بران همنشان رخش را پیش خواست‬
‫فرو کرد منقار بر دست راست‬
‫برون کرد پیکان شش از گردنش‬
‫نبد خسته گر بسته جایی تنش‬
‫همانگه خروشی برآورد رخش‬
‫بخندید شادان دل تاجبخش‬
‫بدو گفت مرغ ای گو پیلتن‬
‫توی نامبردار هر انجمن‬
‫چرا رزم جستی ز اسفندیار‬
‫که او هست رویین تن و نامدار‬
‫بدو گفت رستم گر او را ز بند‬
‫نبودی دل من نگشتی نژند‬
‫مرا کشتن آسانتر آید ز ننگ‬
‫وگر بازمانم به جایی ز جنگ‬
‫چنین داد پاسخ کز اسفندیار‬
‫اگر سر بجا آوری نیست عار‬
‫که اندر زمانه چنویی نخاست‬
‫بدو دارد ایران همی پشت راست‬
‫بپرهیزی از وی نباشد شگفت‬
‫مرا از خود اندازه باید گرفت‬
‫که آن جفت من مرغ با دستگاه‬
‫به دستان و شمشیر کردش تباه‬
‫اگر با من اکنون تو پیمان کنی‬
‫سر از جنگ جستن پشمان کنی‬
‫نجویی فزونی به اسفندیار‬
‫گه کوشش و جستن کارزار‬
‫ور ایدونک او را بیامد زمان‬
‫نیندیشی از پوزش بی گمان‬
‫پسانگه یکی چاره سازم ترا‬
‫به خورشید سر برفرازم ترا‬
‫چو بشنید رستم دلش شاد شد‬
‫از اندیشه ی بستن آزاد شد‬
‫بدو گفت کز گفت تو نگذرم‬
‫وگر تیغ بارد هوا بر سرم‬
‫چنین گفت سیمرغ کز راه مهر‬
‫بگویم کنون باتو راز سپهر‬
‫که هرکس که او خون اسفندیار‬
‫بریزد ورا بشکرد روزگار‬
‫همان نیز تا زنده باشد ز رنج‬
‫رهایی نیابد نماندش گنج‬
‫بدین گیتیش شوربختی بود‬
‫وگر بگذرد رنج و سختی بود‬
‫شگفتی نمایم هم امشب ترا‬
‫ببندم ز گفتار بد لب ترا‬
‫برو رخش رخشنده را برنشین‬
‫یکی خنجر آبگون برگزین‬
‫چو بشنید رستم میان را ببست‬
‫وزان جایگه رخش را برنشست‬
‫به سیمرغ گفت ای گزین جهان‬
‫چه خواهد برین مرگ ما ناگهان‬
‫جهان یادگارست و ما رفتنی‬
‫به گیتی نماند بجز مردمی‬
‫به نام نکو گر بمیرم رواست‬
‫مرا نام باید که تن مرگ راست‬
‫کجا شد فریدون و هوشنگ شاه‬
‫که بودند با گنج و تخت و کلاه‬
‫برفتند و ما را سپردند جای‬
‫جهان را چنین است آیین و رای‬
‫همی راند تا پیش دریا رسید‬
‫ز سیمرغ روی هوا تیره دید‬
‫چو آمد به نزدیک دریا فراز‬
‫فرود آمد آن مرغ گردنفراز‬
‫به رستم نمود آن زمان راه خشک‬
‫همی آمد از باد او بوی مشک‬
‫بمالید بر ترکش پر خویش‬
‫بفرمود تا رستم آمدش پیش‬
‫گزی دید بر خاک سر بر هوا‬
‫نشست از برش مرغ فرمانروا‬
‫بدو گفت شاخی گزین راستتر‬
‫سرش برترین و تنش کاستتر‬
‫بدان گز بود هوش اسفندیار‬
‫تو این چوب را خوار مایه مدار‬
‫بر آتش مرین چوب را راست کن‬
‫نگه کن یکی نغز پیکان کهن‬
‫بنه پر و پیکان و برو بر نشان‬
‫نمودم ترا از گزندش نشان‬
‫چو ببرید رستم تن شاخ گز‬
‫بیامد ز دریا به ایوان و رز‬
‫بران کار سیمرغ بد رهنمای‬
‫همی بود بر تارک او به پای‬
‫بدو گفت اکنون چو اسفندیار‬
‫بیاید بجوید ز تو کارزار‬
‫تو خواهش کن و لابه و راستی‬
‫مکوب ایچ گونه در کاستی‬
‫مگر بازگردد به شیرین سخن‬
‫بیاد آیدش روزگار کهن‬
‫که تو چند گه بودی اندر جهان‬
‫به رنج و به سختی ز بهر مهان‬
‫چو پوزش کنی چند نپذیردت‬
‫همی از فرومایگان گیردت‬
‫به زه کن کمان را و این چوب گز‬
‫بدین گونه پرورده در آب رز‬
‫ابر چشم او راست کن هر دو دست‬
‫چنانچون بود مردم گزپرست‬
‫زمانه برد راست آن را به چشم‬
‫بدانگه که باشد دلت پر ز خشم‬
‫تن زال را مرغ پدرود کرد‬
‫ازو تار وز خویشتن پود کرد‬
‫ازان جایگه نیکدل برپرید‬
‫چو اندر هوا رستم او را بدید‬
‫یکی آتش چوب پرتاب کرد‬
‫دلش را بران رزم شاداب کرد‬
‫یکی تیز پیکان بدو در نشاند‬
‫چپ و راست پرها بروبر نشاند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*