خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : کمان برگرفتند و تیر خدنگ‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : کمان برگرفتند و تیر خدنگ‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

زینهار دادن اسفندیار رویین تن به رستم به یک شب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫کمان برگرفتند و تیر خدنگ‬
‫ببردند از روی خورشید رنگ‬
‫ز پیکان همی آتش افروختند‬
‫به بر بر زره را همی دوختند‬
‫دل شاه ایران بدان تنگ شد‬
‫بروها و چهرش پر آژنگ شد‬
‫چو او دست بردی به سوی کمان‬
‫نرستی کس از تیر او بی گمان‬
‫به رنگ طبرخون شدی این جهان‬
‫شدی آفتاب از نهیبش نهان‬
‫یکی چرخ را برکشید از شگاع‬
‫تو گفتی که خورشید شد در شراع‬
‫به تیری که پیکانش الماس بود‬
‫زره پیش او همچو قرطاس بود‬
‫چو او از کمان تیر بگشاد شست‬
‫تن رستم و رخش جنگی بخست‬
‫بر رخش ازان تیرها گشت سست‬
‫نبد باره و مرد جنگی درست‬
‫همی تاخت بر گردش اسفندیار‬
‫نیامد برو تیر رستم به کار‬
‫فرود آمد از رخش رستم چو باد‬
‫سر نامور سوی بالا نهاد‬
‫همان رخش رخشان سوی خانه شد‬
‫چنین با خداوند بیگانه شد‬
‫به بالا ز رستم همی رفت خون‬
‫بشد سست و لرزان که بیستون‬
‫بخندید چون دیدش اسفندیار‬
‫بدو گفت کای رستم نامدار‬
‫چرا گم شد آن نیروی پیل مست‬
‫ز پیکان چرا پیل جنگی بخست‬
‫کجا رفت آن مردی و گرز تو‬
‫به رزم اندرون فره و برز تو‬
‫گریزان به بالا چرا برشدی‬
‫چو آواز شیر ژیان بشندی‬
‫چرا پیل جنگی چو روباه گشت‬
‫ز رزمت چنین دست کوتاه گشت‬
‫تو آنی که دیو از تو گریان شدی‬
‫دد از تف تیغ تو بریان شدی‬
‫زواره پی رخش ناگه بدید‬
‫کزان رود با خستگی در کشید‬
‫سیه شد جهان پیش چشمش به رنگ‬
‫خروشان همی تاخت تا جای جنگ‬
‫تن مرد جنگی چنان خسته دید‬
‫همه خستگی هاش نابسته دید‬
‫بدو گفت خیز اسپ من برنشین‬
‫که پوشد ز بهر تو خفتان کین‬
‫بدو گفت رو پیش دستان بگوی‬
‫کزین دوده ی سام شد رنگ و بوی‬
‫نگه کن که تا چاره ی کار چیست‬
‫برین خستگی ها بر آزار کیست‬
‫که گر من ز پیکان اسفندیار‬
‫شبی را سرآرم بدین روزگار‬
‫چنان دانم ای زال کامروز من‬
‫ز مادر بزادم بدین انجمن‬
‫چو رفتی همی چاره ی رخش ساز‬
‫من آیم کنون گر بمانم دراز‬
‫زواره ز پیش برادر برفت‬
‫دو دیده سوی رخش بنهاد تفت‬
‫به پستی همی بود اسفندیار‬
‫خروشید کای رستم نامدار‬
‫به بالا چنین چند باشی به پای‬
‫که خواهد بدن مر ترا رهنمای‬
‫کمان بفگن از دست و ببر بیان‬
‫برآهنج و بگشای تیغ از میان‬
‫پشیمان شو و دست را ده به بند‬
‫کزین پس تو از من نیابی گزند‬
‫بدین خستگی نزد شاهت برم‬
‫ز کردارها بی گناهت برم‬
‫وگر جنگ جویی تو اندرز کن‬
‫یکی را نگهبان این مرز کن‬
‫گناهی که کردی ز یزدان بخواه‬
‫سزد گر به پوزش ببخشد گناه‬
‫مگر دادگر باشدت رهنمای‬
‫چو بیرون شوی زین سپنجی سرای‬
‫چنین گفت رستم که بیگاه شد‬
‫ز رزم و ز بد دست کوتاه شد‬
‫شب تیره هرگز که جوید نبرد‬
‫تو اکنون بدین رامشی بازگرد‬
‫من اکنون چنین سوی ایوان شوم‬
‫بیاسایم و یک زمان بغنوم‬
‫ببندم همه خستگیهای خویش‬
‫بخوانم کسی را که دارم به پیش‬
‫زواره فرامرز و دستان سام‬
‫کسی را ز خویشان که دارند نام‬
‫بسازم کنون هرچ فرمان تست‬
‫همه راستی زیر پیمان تست‬
‫بدو گفت رویین تن اسفندیار‬
‫که ای برمنش پیر ناسازگار‬
‫تو مردی بزرگی و زور آزمای‬
‫بسی چاره دانی و نیرنگ و رای‬
‫بدیدم همه فر و زیب ترا‬
‫نخواهم که بینم نشیب ترا‬
‫به جان امشبی دادمت زینهار‬
‫به ایوان رسی کام کژی مخار‬
‫سخن هرچ پذرفتی آن را بکن‬
‫ازین پس مپیمای با من سخن‬
‫بدو گفت رستم که ایدون کنم‬
‫چو بر خستگیها بر افسون کنم‬
‫چو برگشت از رستم اسفندیار‬
‫نگه کرد تا چون رود نامدار‬
‫چو بگذشت مانند کشتی به رود‬
‫همی داد تن را ز یزدان درود‬
‫همی گفت کای داور داد و پاک‬
‫گر از خستگیها شوم من هلاک‬
‫که خواهد ز گردنکشان کین من‬
‫که گیرد دل و راه و آیین من‬
‫چو اسفندیار از پسش بنگرید‬
‫بران روی رودش به خشکی بدید‬
‫همی گفت کین را مخوانید مرد‬
‫یکی ژنده پیلست با دار و برد‬
‫گذر کرد پر خستگیها بر آب‬
‫ازان زخم پیکان شده پرشتاب‬
‫شگفتی بمانده بد اسفندیار‬
‫همی گفت کای داور کامگار‬
‫چنان آفریدی که خود خواستی‬
‫زمان و زمین را بیاراستی‬
‫بدانگه که شد نامور باز جای‬
‫پشوتن بیامد ز پرده سرای‬
‫ز نوش آذر گرد وز مهر نوش‬
‫خروشیدنی بود با درد و جوش‬
‫سراپرده ی شاه پر خاک بود‬
‫همه جامه ی مهتران چاک بود‬
‫فرود آمد از باره اسفندیار‬
‫نهاد آن سر سرکشان برکنار‬
‫همی گفت زارا دو گرد جوان‬
‫که جانتان شد از کالبد با توان‬
‫چنین گفت پس با پشوتن که خیز‬
‫برین کشتگان آب چندین مریز‬
‫که سودی نبینم ز خون ریختن‬
‫نشاید به مرگ اندر آویختن‬
‫همه مرگ راایم برنا و پیر‬
‫به رفتن خرد بادمان دستگیر‬
‫به تابوت زرین و در مهد ساج‬
‫فرستادشان زی خداوند تاج‬
‫پیامی فرستاد نزد پدر‬
‫که آن شاخ رای تو آمد به بر‬
‫تو کشتی به آب اندر انداختی‬
‫ز رستم همی چاکری ساختی‬
‫چو تابوت نوش آذر و مهرنوش‬
‫ببینی تو در آز چندین مکوش‬
‫به چرم اندر است گاو اسفندیار‬
‫ندانم چه راند بدو روزگار‬
‫نشست از بر تخت با سوک و درد‬
‫سخنهای رستم همه یادکرد‬
‫چنین گفت پس با پشوتن که شیر‬
‫بپیچد ز چنگال مرد دلیر‬
‫به رستم نگه کردم امروز من‬
‫بران برز بالای آن پیلتن‬
‫ستایش گرفتم به یزدان پاک‬
‫کزویست امید و زو بیم و باک‬
‫که پروردگار آن چنان آفرید‬
‫بران آفرین کو جهان آفرید‬
‫چنین کارها رفت بر دست او‬
‫که دریای چین بود تا شست او‬
‫همی برکشیدی ز دریا نهنگ‬
‫به دم در کشیدی ز هامون پلنگ‬
‫بران سان بخستم تنش را به تیر‬
‫که از خون او خاک شد آبگیر‬
‫ز بالا پیاده به پیمان برفت‬
‫سوی رود با گبر و شمشیر تفت‬
‫برآمد چنان خسته زان آبگیر‬
‫سراسر تنش پر ز پیکان تیر‬
‫برآنم که چون او به ایوان رسد‬
‫روانش ز ایوان به کیوان رسد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*