خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدانگه که رزم یلان شد دراز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدانگه که رزم یلان شد دراز‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن دو پسر اسفندیار بدست برادر رستم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بدانگه که رزم یلان شد دراز‬
‫همی دیر شد رستم سرفراز‬
‫زواره بیاورد زان سو سپاه‬
‫یکی لشکری داغ دل کینه خواه‬
‫به ایرانیان گفت رستم کجاست‬
‫برین روز بیهوده خامش چراست‬
‫شما سوی رستم به جنگ آمدید‬
‫خرامان به چنگ نهنگ آمدید‬
‫همی دست رستم نخواهید بست‬
‫برین رزمگه بر نشاید نشست‬
‫زواره به دشنام لب برگشاد‬
‫همی کرد گفتار ناخوب یاد‬
‫برآشفت ازان پور اسفندیار‬
‫سواری بد اسپ افگن و نامدار‬
‫جوانی که نوش آذرش بود نام‬
‫سرافراز و جنگاور و شادکام‬
‫برآشفت با سگزی آن نامدار‬
‫زبان را به دشنام بگشاد خوار‬
‫چنین گفت کری گو برمنش‬
‫به فرمان شاهان کند بدکنش‬
‫نفرمود ما را یل اسفندیار‬
‫چنین با سگان ساختن کارزار‬
‫که پیچد سر از رای و فرمان او‬
‫که یارد گذشتن ز پیمان او‬
‫اگر جنگ بر نادرستی کنید‬
‫به کار اندرون پیش دستی کنید‬
‫ببینید پیکار جنگاوران‬
‫به تیغ و سنان و به گرز گران‬
‫زواره بفرمود کاندر نهید‬
‫سران را ز خون بر سر افسر نهید‬
‫زواره بیامد به پیش سپاه‬
‫دهاده برآمد ز آوردگاه‬
‫بکشتند ز ایرانیان بی شمار‬
‫چو نوش آذر آن دید بر ساخت کار‬
‫سمند سرافراز را بر نشست‬
‫بیامد یکی تیغ هندی به دست‬
‫یکی نامور بود الوای نام‬
‫سرافراز و اسپ افگن و شادکام‬
‫کجا نیزه ی رستم او داشتی‬
‫پس پشت او هیچ نگذاشتی‬
‫چو از دور نوش آذر او را بدید‬
‫بزد دست و تیغ از میان برکشید‬
‫یکی تیغ زد بر سر و گردنش‬
‫بدو نیمه شد پیل پیکر تنش‬
‫زواره برانگیخت اسپ نبرد‬
‫به تندی به نوش آذر آواز کرد‬
‫که او را فگندی کنون پای دار‬
‫چو الوای را من نخوانم سوار‬
‫زواره یکی نیزه زد بر برش‬
‫به خاک اندر آمد همانگه سرش‬
‫چو نوش آذر نامور کشته شد‬
‫سپه را همه روز برگشته شد‬
‫برادرش گریان و دل پر ز جوش‬
‫جوانی که بد نام او مهرنوش‬
‫غمی شد دل مرد شمشیرزن‬
‫برانگیخت آن باره ی پیلتن‬
‫برفت از میان سپه پیش صف‬
‫ز درد جگر بر لب آورده کف‬
‫وزان سو فرامرز چون پیل مست‬
‫بیامد یکی تیغ هندی به دست‬
‫برآویخت با او همی مهرنوش‬
‫دو رویه ز لشکر برآمد خروش‬
‫گرامی دو پرخاشجوی جوان‬
‫یکی شاهزاده دگر پهلوان‬
‫چو شیران جنگی برآشوفتند‬
‫همی بر سر یکدگر کوفتند‬
‫در آوردگه تیز شد مهرنوش‬
‫نبودش همی با فرامرز توش‬
‫بزد تیغ بر گردن اسپ خویش‬
‫سر بادپای اندرافگند پیش‬
‫فرامرز کردش پیاده تباه‬
‫ز خون لعل شد خاک آوردگاه‬
‫چو بهمن برادرش را کشته دید‬
‫زمین زیر او چون گل آغشته دید‬
‫بیامد دوان نزد اسفندیار‬
‫به جایی که بود آتش کارزار‬
‫بدو گفت کای نره شیر ژیان‬
‫سپاهی به جنگ آمد از سگزیان‬
‫دو پور تو نوش آذر و مهرنوش‬
‫به خواری به سگزی سپردند هوش‬
‫تو اندر نبردی و ما پر ز درد‬
‫جوانان و کی زادگان زیر گرد‬
‫برین تخمه این ننگ تا جاودان‬
‫بماند ز کردار نابخردان‬
‫دل مرد بیدارتر شد ز خشم‬
‫پر از تاب مغز و پر از آب چشم‬
‫به رستم چنین گفت کای بدنشان‬
‫چنین بود پیمان گردنکشان‬
‫تو گفتی که لشکر نیارم به جنگ‬
‫ترا نیست آرایش نام و ننگ‬
‫نداری ز من شرم وز کردگار‬
‫نترسی که پرسند روز شمار‬
‫ندانی که مردان پیمان شکن‬
‫ستوده نباشد بر انجمن‬
‫دو سگزی دو پور مرا کشته اند‬
‫بران خیرگی باز برگشته اند‬
‫چو بشنید رستم غمی گشت سخت‬
‫بلرزید برسان شاخ درخت‬
‫به جان و سر شاه سوگند خورد‬
‫به خورشید و شمشیر و دشت نبرد‬
‫که من جنگ هرگز نفرموده ام‬
‫کسی کین چنین کرد نستوده ام‬
‫ببندم دو دست برادر کنون‬
‫گر او بود اندر بدی رهنمون‬
‫فرامرز را نیز بسته دو دست‬
‫بیارم بر شاه یزدان پرست‬
‫به خون گرانمایگانشان بکش‬
‫مشوران ازین رای بیهوده هش‬
‫چنین گفت با رستم اسفندیار‬
‫که بر کین طاوس نر خون مار‬
‫بریزیم ناخوب و ناخوش بود‬
‫نه آیین شاهان سرکش بود‬
‫تو ای بدنشان چاره ی خویش ساز‬
‫که آمد زمانت به تنگی فراز‬
‫بر رخش با هردو رانت به تیر‬
‫برآمیزم اکنون چو با آب شیر‬
‫بدان تا کس از بندگان زین سپس‬
‫نجویند کین خداوند کس‬
‫وگر زنده مانی ببندمت چنگ‬
‫به نزدیک شاهت برم بی درنگ‬
‫بدو گفت رستم کزین گفت و گوی‬
‫چه باشد مگر کم شود آبروی‬
‫به یزدان پناه و به یزدان گرای‬
‫که اویست بر نیک و بد رهنمای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*