خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو شد روز رستم بپوشید گبر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو شد روز رستم بپوشید گبر‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رزم تن به تن رستم و اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو شد روز رستم بپوشید گبر‬
‫نگهبان تن کرد بر گبر ببر‬
‫کمندی به فتراک زین بر ببست‬
‫بران باره ی پیل پیکر نشست‬
‫بفرمود تا شد زواره برش‬
‫فراوان سخن راند از لشکرش‬
‫بدو گفت رو لشکر آرای باش‬
‫بر کوهه ی ریگ بر پای باش‬
‫بیامد زواره سپه گرد کرد‬
‫به میدان کار و به دشت نبرد‬
‫تهمتن همی رفت نیزه به دست‬
‫چو بیرون شد از جایگاه نشست‬
‫سپاهش برو خواندند آفرین‬
‫که بی تو مباد اسپ و گوپال و زین‬
‫همی رفت رستم زواره پسش‬
‫کجا بود در پادشاهی کسش‬
‫بیامد چنان تا لب هیرمند‬
‫همه دل پر از باد و لب پر ز پند‬
‫سپه با برادر هم آنجا بماند‬
‫سوی لشکر شاه ایران براند‬
‫چنین گفت پس با زواره به راز‬
‫که مردیست این بدرگ دیوساز‬
‫بترسم که بااو نیارم زدن‬
‫ندانم کزین پس چه شاید بدن‬
‫تو اکنون سپه را هم ایدر بدار‬
‫شوم تا چه پیش آورد روزگار‬
‫اگر تند یابمش هم زان نشان‬
‫نخواهم ز زابلستان سرکشان‬
‫به تنها تن خویش جویم نبرد‬
‫ز لشکر نخواهم کسی رنجه کرد‬
‫کسی باشد از بخت پیروز و شاد‬
‫که باشد همیشه دلش پر ز داد‬
‫گذشت از لب رود و بالا گرفت‬
‫همی ماند از کار گیتی شگفت‬
‫خروشید کای فرخ اسفندیار‬
‫هماوردت آمد برآرای کار‬
‫چو بشنید اسفندیار این سخن‬
‫ازان شیر پرخاشجوی کهن‬
‫بخندید و گفت اینک آراستم‬
‫بدانگه که از خواب برخاستم‬
‫بفرمود تا جوشن و خود اوی‬
‫همان ترکش و نیزه ی جنگجوی‬
‫ببردند و پوشید روشن برش‬
‫نهاد آن کلاه کیی بر سرش‬
‫بفرمود تا زین بر اسپ سیاه‬
‫نهادند و بردند نزدیک شاه‬
‫چو جوشن بپوشید پرخاشجوی‬
‫ز زور و ز شادی که بود اندر اوی‬
‫نهاد آن بن نیزه را بر زمین‬
‫ز خاک سیاه اندر آمد به زین‬
‫بسان پلنگی که بر پشت گور‬
‫نشیند برانگیزد از گور شور‬
‫سپه در شگفتی فروماندند‬
‫بران نامدار آفرین خواندند‬
‫همی شد چو نزد تهمتن رسید‬
‫مر او را بران باره تنها بدید‬
‫پس از بارگی با پشوتن بگفت‬
‫که ما را نباید بدو یار و جفت‬
‫چو تنهاست ما نیز تنها شویم‬
‫ز پستی بران تند بالا شویم‬
‫بران گونه رفتند هر دو به رزم‬
‫تو گفتی که اندر جهان نیست بزم‬
‫چو نزدیک گشتند پیر و جوان‬
‫دو شیر سرافراز و دو پهلوان‬
‫خروش آمد از باره ی هر دو مرد‬
‫تو گفتی بدرید دشت نبرد‬
‫چنین گفت رستم به آواز سخت‬
‫که ای شاه شاداندل و نیک بخت‬
‫ازین گونه مستیز و بد را مکوش‬
‫سوی مردمی یاز و بازآر هوش‬
‫اگر جنگ خواهی و خون ریختن‬
‫برین گونه سختی برآویختن‬
‫بگو تا سوار آورم زابلی‬
‫که باشند با خنجر کابلی‬
‫برین رزمگه شان به جنگ آوریم‬
‫خود ایدر زمانی درنگ آوریم‬
‫بباشد به کام تو خون ریختن‬
‫ببینی تگاپوی و آویختن‬
‫چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که چندین چه گویی چنین نابکار‬
‫ز ایوان به شبگیر برخاستی‬
‫ازین تند بالا مرا خواستی‬
‫چرا ساختی بند و مکر و فریب‬
‫همانا بدیدی به تنگی نشیب‬
‫چه باید مرا جنگ زابلستان‬
‫وگر جنگ ایران و کابلستان‬
‫مبادا چنین هرگز آیین من‬
‫سزا نیست این کار در دین من‬
‫که ایرانیان را به کشتن دهم‬
‫خود اندر جهان تاج بر سر نهم‬
‫منم پیشرو هرک جنگ آیدم‬
‫وگر پیش جنگ نهنگ آیدم‬
‫ترا گر همی یار باید بیار‬
‫مرا یار هرگز نیاید به کار‬
‫مرا یار در جنگ یزدان بود‬
‫سر و کار با بخت خندان بود‬
‫توی جنگجوی و منم جنگ خواه‬
‫بگردیم یک با دگر بی سپاه‬
‫ببینیم تا اسپ اسفندیار‬
‫سوی آخر آید همی بی سوار‬
‫وگر باره ی رستم جنگجوی‬
‫به ایوان نهد بی خداوند روی‬
‫نهادند پیمان دو جنگی که کس‬
‫نباشد بران جنگ فریادرس‬
‫نخستین به نیزه برآویختند‬
‫همی خون ز جوشن فرو ریختند‬
‫چنین تا سنانها به هم برشکست‬
‫به شمشیر بردند ناچار دست‬
‫به آوردگه گردن افراختند‬
‫چپ و راست هر دو همی تاختند‬
‫ز نیروی اسپان و زخم سران‬
‫شکسته شد آن تیغ های گران‬
‫چو شیران جنگی برآشوفتند‬
‫پر از خشم اندامها کوفتند‬
‫همان دسته بشکست گرز گران‬
‫فروماند از کار دست سران‬
‫گرفتند زان پس دوال کمر‬
‫دو اسپ تگاور فروبرده سر‬
‫همی زور کرد این بران آن برین‬
‫نجنبید یک شیر بر پشت زین‬
‫پراگنده گشتند ز آوردگاه‬
‫غمی گشته اسپان و مردان تباه‬
‫کف اندر دهانشان شده خون و خاک‬
‫همه گبر و برگستوان چاک چاک‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*