خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو رستم بیامد به ایوان خویش‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو رستم بیامد به ایوان خویش‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست رستم از زواره برای آوردن سلیح نبرد

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو رستم بیامد به ایوان خویش‬
‫نگه کرد چندی به دیوان خویش‬
‫زواره بیامد به نزدیک اوی‬
‫ورا دید پژمرده و زردروی‬
‫بدو گفت رو تیغ هندی بیار‬
‫یکی جوشن و مغفری نامدار‬
‫کمان آر و برگستوان آر و ببر‬
‫کمند آر و گرز گران آر و گبر‬
‫زواره بفرمود تا هرچ گفت‬
‫بیاورد گنجور او از نهفت‬
‫چو رستم سلیح نبردش بدید‬
‫سرافشاند و باد از جگر برکشید‬
‫چنین گفت کای جوشن کارزار‬
‫برآسودی از جنگ یک روزگار‬
‫کنون کار پیش آمدت سخت باش‬
‫به هر جای پیراهن بخت باش‬
‫چنین رزمگاهی که غران دو شیر‬
‫به جنگ اندر آیند هر دو دلیر‬
‫کنون تا چه پیش آرد اسفندیار‬
‫چه بازی کند در دم کارزار‬
‫چو بشنید دستان ز رستم سخن‬
‫پراندیشه شد جان مرد کهن‬
‫بدو گفت کای نامور پهلوان‬
‫چه گفتی کزان تیره گشتم روان‬
‫تو تا بر نشستی بزین نبرد‬
‫نبودی مگر نیک دل رادمرد‬
‫همیشه دل از رنج پرداخته‬
‫به فرمان شاهان سرافراخته‬
‫بترسم که روزت سرآید همی‬
‫گر اختر به خواب اندر آید همی‬
‫همی تخم دستان ز بن برکنند‬
‫زن و کودکان را به خاک افگنند‬
‫به دست جوانی چو اسفندیار‬
‫اگر تو شوی کشته در کارزار‬
‫نماند به زاولستان آب و خاک‬
‫بلندی بر و بوم گردد مغاک‬
‫ور ایدونک او را رسد زین گزند‬
‫نباشد ترا نیز نام بلند‬
‫همی هرکسی داستانها زنند‬
‫برآورده نام ترا بشکرند‬
‫که او شهریاری ز ایران بکشت‬
‫بدان کو سخن گفت با وی درشت‬
‫همی باش در پیش او بر به پای‬
‫وگرنه هم اکنون بپرداز جای‬
‫به بیغوله یی شو فرود از مهان‬
‫که کس نشنود نامت اندر جهان‬
‫کزین بد ترا تیره گردد روان‬
‫بپرهیز ازین شهریار جوان‬
‫به گنج و به رنج این روان بازخر‬
‫مبر پیش دیبای چینی تبر‬
‫سپاه ورا خلعت آرای نیز‬
‫ازو باز خر خویشتن را به چیز‬
‫چو برگردد او از لب هیرمند‬
‫تو پای اندر آور به رخش بلند‬
‫چو ایمن شدی بندگی کن به راه‬
‫بدان تا ببینی یکی روی شاه‬
‫چو بیند ترا کی کند شاه بد‬
‫خود از شاه کردار بد کی سزد‬
‫بدو گفت رستم که ای مرد پیر‬
‫سخنها برین گونه آسان مگیر‬
‫به مردی مرا سال بسیار گشت‬
‫بد و نیک چندی بسر بر گذشت‬
‫رسیدم به دیوان مازندران‬
‫به رزم سواران هاماوران‬
‫همان رزم کاموس و خاقان چین‬
‫که لرزان بدی زیر ایشان زمین‬
‫اگر من گریزم ز اسفندیار‬
‫تو در سیستان کاخ و گلشن مدار‬
‫چو من ببر پوشم به روز نبرد‬
‫سر هور و ماه اندرآرم به گرد‬
‫ز خواهش که گفتی بسی رانده ام‬
‫بدو دفتر کهتری خوانده ام‬
‫همی خوار گیرد سخنهای من‬
‫بپیچد سر از دانش و رای من‬
‫گر او سر ز کیوان فرود آردی‬
‫روانش بر من درود آردی‬
‫ازو نیستی گنج و گوهر دریغ‬
‫نه برگستوان و نه گوپال و تیغ‬
‫سخن چند گفتم به چندین نشست‬
‫ز گفتار باد است ما را به دست‬
‫گر ایدونک فردا کند کارزار‬
‫دل از جان او هیچ رنجه مدار‬
‫نپیچم به آورد با او عنان‬
‫نه گوپال بیند نه زخم سنان‬
‫نبندم به آوردگاه راه اوی‬
‫بنیرو نگیرم کمرگاه اوی‬
‫ز باره به آغوش بردارمش‬
‫به شاهی ز گشتاسپ بگذارمش‬
‫بیارم نشانم بر تخت ناز‬
‫ازان پس گشایم در گنج باز‬
‫چو مهمان من بوده باشد سه روز‬
‫چهارم چو از چرخ گیتی فروز‬
‫بیندازد آن چادر لاژورد‬
‫پدید آید از جام یاقوت زرد‬
‫سبک باز با او ببندم کمر‬
‫وز ایدر نهم سوی گشتاسپ سر‬
‫نشانمش بر نامور تخت عاج‬
‫نهم بر سرش بر دل افروز تاج‬
‫ببندم کمر پیش او بنده وار‬
‫نجویم جدایی ز اسفندیار‬
‫تو دانی که من پیش تخت قباد‬
‫چه کردم به مردی تو داری به یاد‬
‫بخندید از گفت او زال زر‬
‫زمانی بجنبید ز اندیشه سر‬
‫بدو گفت زال ای پسر این سخن‬
‫مگوی و جدا کن سرش را ز بن‬
‫که دیوانگان این سخن بشنوند‬
‫بدین خام گفتار تو نگروند‬
‫قبادی به جایی نشسته دژم‬
‫نه تخت و کلاه و نه گنج کهن‬
‫چو اسفندیاری که فعفور چین‬
‫نویسد همی نام او بر نگین‬
‫تو گویی که از باره بردارمش‬
‫به بر بر سوی خان زال آرمش‬
‫نگوید چنین مردم سالخورد‬
‫به گرد در ناسپاسی مگرد‬
‫بگفت این و بنهاد سر بر زمین‬
‫همی خواند بر کردگار آفرین‬
‫همی گفت کای داور کردگار‬
‫بگردان تو از ما بد روزگار‬
‫برین گوه تا خور برآمد ز کوه‬
‫نیامد زبانش ز گفتن ستوه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*