خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

تاکید اسفندیار بر مبارزه با رستم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که گفتار بیشی نیاید به کار‬
‫شکم گرسنه روز نیمی گذشت‬
‫ز گفتار پیکار بسیار گشت‬
‫بیارید چیزی که دارید خوان‬
‫کسی را که بسیار گوید مخوان‬
‫چو بنهاد رستم به خوردن گرفت‬
‫بماند اندر آن خوردن اندر شگفت‬
‫یل اسفندیار و گوان یکسره‬
‫ز هر سو نهادند پیشش بره‬
‫بفرمود مهتر که جام آورید‬
‫به جای می پخته خام آورید‬
‫ببینیم تا رستم اکنون ز می‬
‫چه گوید چه آرد ز کاوس کی‬
‫بیاورد یک جام می میگسار‬
‫که کشتی بکردی بروبر گذار‬
‫به یاد شهنشاه رستم بخورد‬
‫برآورد ازان چشمه ی زرد گرد‬
‫همان جام را کودک میگسار‬
‫بیاورد پر باده ی شاهوار‬
‫چنین گفت پس با پشوتن به راز‬
‫که بر می نیاید به آبت نیاز‬
‫چرا آب بر جام می بفگنی‬
‫که تیزی نبیند کهن بشکنی‬
‫پشوتن چنین گفت با میگسار‬
‫که بی آب جامی می افگن بیار‬
‫می آورد و رامشگران را بخواند‬
‫ز رستم همی در شگفتی بماند‬
‫چو هنگامه ی رفتن آمد فراز‬
‫ز می لعل شد رستم سرفراز‬
‫چنین گفت با او یل اسفندیار‬
‫که شادان بدی تا بود روزگار‬
‫می و هرچ خوردی ترا نوش باد‬
‫روان دلاور پر از توش باد‬
‫بدو گفت رستم که ای نامدار‬
‫همیشه خرد بادت آموزگار‬
‫هران می که با تو خورم نوش گشت‬
‫روان خردمند را توش گشت‬
‫گر این کینه از مغز بیرون کنی‬
‫بزرگی و دانش برافزون کنی‬
‫ز دشت اندرآیی سوی خان من‬
‫بوی شاد یک چند مهمان من‬
‫سخن هرچ گفتم بجای آورم‬
‫خرد پیش تو رهنمای آورم‬
‫بیاسای چندی و با بد مکوش‬
‫سوی مردمی یاز و بازآر هوش‬
‫چنین گفت با او یل اسفندیار‬
‫که تخمی که هرگز نروید مکار‬
‫تو فردا ببینی ز مردان هنر‬
‫چو من تاختن را ببندم کمر‬
‫تن خویش را نیز مستای هیچ‬
‫به ایوان شو و کار فردا بسیچ‬
‫ببینی که من در صف کارزار‬
‫چنانم چو با باده و میگسار‬
‫چو از شهر زاول به ایران شوم‬
‫به نزدیک شاه و دلیران شوم‬
‫هنر بیش بینی ز گفتار من‬
‫مجوی اندرین کار تیمار من‬
‫دل رستم از غم پراندیشه شد‬
‫جهان پیش او چون یکی بیشه شد‬
‫که گر من دهم دست بند ورا‬
‫وگر سر فرازم گزند ورا‬
‫دو کارست هر دو به نفرین و بد‬
‫گزاینده رسمی نو آیین و بد‬
‫هم از بند او بد شود نام من‬
‫بد آید ز گشتاسپ انجام من‬
‫به گرد جهان هرک راند سخن‬
‫نکوهیدن من نگردد کهن‬
‫که رستم ز دست جوانی بخست‬
‫به زاول شد و دست او را ببست‬
‫همان نام من بازگردد به ننگ‬
‫نماند ز من در جهان بوی و رنگ‬
‫وگر کشته آید به دشت نبرد‬
‫شود نزد شاهان مرا روی زرد‬
‫که او شهریاری جوان را بکشت‬
‫بدان کو سخن گفت با او درشت‬
‫برین بر پس از مرگ نفرین بود‬
‫همان نام من نیز بی دین بود‬
‫وگر من شوم کشته بر دست اوی‬
‫نماند به زاولستان رنگ و بوی‬
‫شکسته شود نام دستان سام‬
‫ز زابل نگیرد کسی نیز نام‬
‫ولیکن همی خوب گفتار من‬
‫ازین پس بگویند بر انجمن‬
‫چنین گفت پس با سرافراز مرد‬
‫که اندیشه روی مرا زرد کرد‬
‫که چندین بگویی تو از کار بند‬
‫مرا بند و رای تو آید گزند‬
‫مگر کاسمانی سخن دیگرست‬
‫که چرخ روان از گمان برترست‬
‫همه پند دیوان پذیری همی‬
‫ز دانش سخن برنگیری همی‬
‫ترا سال برنامد از روزگار‬
‫ندانی فریب بد شهریار‬
‫تو یکتادلی و ندیده جهان‬
‫جهانبان به مرگ تو کوشد نهان‬
‫گر ایدونک گشتاسپ از روی بخت‬
‫نیابد همی سیری از تاج و تخت‬
‫به گرد جهان بر دواند ترا‬
‫بهر سختی پروراند ترا‬
‫به روی زمین یکسر اندیشه کرد‬
‫خرد چون تبر هوش چون تیشه کرد‬
‫که تا کیست اندر جهان نامدار‬
‫کجا سر نپیچاند از کارزار‬
‫کزان نامور بر تو آید گزند‬
‫بماند بدو تاج و تخت بلند‬
‫که شاید که بر تاج نفرین کنیم‬
‫وزین داستان خاک بالین کنیم‬
‫همی جان من در نکوهش کنی‬
‫چرا دل نه اندر پژوهش کنی‬
‫به تن رنج کاری تو بر دست خویش‬
‫جز از بدگمانی نیایدت پیش‬
‫مکن شهریارا جوانی مکن‬
‫چنین بر بلا کامرانی مکن‬
‫دل ما مکن شهریارا نژند‬
‫میاور به جان خود و من گزند‬
‫ز یزدان و از روی من شرم دار‬
‫مخور بر تن خویشتن زینهار‬
‫ترا بی نیازیست از جنگ من‬
‫وزین کوشش و کردن آهنگ من‬
‫زمانه همی تاختت با سپاه‬
‫که بر دست من گشت خواهی تباه‬
‫بماند به گیتی ز من نام بد‬
‫به گشتاسپ بادا سرانجام بد‬
‫چو بشنید گردنکش اسفندیار‬
‫بدو گفت کای رستم نامدار‬
‫به دانای پیشی نگر تا چه گفت‬
‫بدانگه که جان با خرد کرد جفت‬
‫که پیر فریبنده کانا بود‬
‫وگر چند پیروز و دانا بود‬
‫تو چندین همی بر من افسون کنی‬
‫که تا چنبر از یال بیرون کنی‬
‫تو خواهی که هرکس که این بشنود‬
‫بدین خوب گفتار تو بگرود‬
‫مرا پاک خوانند ناپاک رای‬
‫ترا مرد هشیار نیکی فزای‬
‫بگویند کو با خرام و نوید‬
‫بیامد ورا کرد چندی امید‬
‫سپهبد ز گفتار او سر بتافت‬
‫ازان پس که جز جنگ کاری نیافت‬
‫همی خواهش او همه خوار داشت‬
‫زبانی پر از تلخ گفتار داشت‬
‫بدانی که من سر ز فرمان شاه‬
‫نتابم نه از بهر تخت و کلاه‬
‫بدو یابم اندر جهان خوب و زشت‬
‫بدویست دوزخ بدو هم بهشت‬
‫ترا هرچ خوردی فزاینده باد‬
‫بداندیشگان را گزاینده باد‬
‫تو اکنون به خوبی به ایوان بپوی‬
‫سخن هرچ دیدی به دستان بگوی‬
‫سلیحت همه جنگ را ساز کن‬
‫ازین پس مپیمای با من سخن‬
‫پگاه آی در جنگ من چاره ساز‬
‫مکن زین سپس کار بر خود دراز‬
‫تو فردا ببینی به آوردگاه‬
‫که گیتی شود پیش چشمت سیاه‬
‫بدانی که پیکار مردان مرد‬
‫چگونه بود روز جنگ و نبرد‬
‫بدو گفت رستم که ای شیرخوی‬
‫ترا گر چنین آمدست آرزوی‬
‫ترا بر تگ رخش مهمان کنم‬
‫سرت را به گوپال درمان کنم‬
‫تو در پهلوی خویش بشنیده ای‬
‫به گفتار ایشان بگرویده ای‬
‫که تیغ دلیران بر اسفندیار‬
‫به آوردگه بر، نیاید به کار‬
‫ببینی تو فردا سنان مرا‬
‫همان گرد کرده عنان مرا‬
‫که تا نیز با نامداران مرد‬
‫به خویی به آوردگه بر، نبرد‬
‫لب مرد برنا پر از خنده شد‬
‫همی گوهر آن خنده را بنده شد‬
‫به رستم چنین گفت کای نامجوی‬
‫چرا تیز گشتی بدین گفت و گوی‬
‫چو فردا بیابی به دشت نبرد‬
‫ببینی تو آورد مردان مرد‬
‫نه من کوهم و زیرم اسپی چوکوه‬
‫یگانه یکی مردمم چون گروه‬
‫گر از گرز من باد یابد سرت‬
‫بگرید به درد جگر مادرت‬
‫وگر کشته آیی به آوردگاه‬
‫ببندمت بر زین برم نزد شاه‬
‫بدان تا دگر بنده با شهریار‬
‫نجوید به آوردگه کارزار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*