خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین گفت رستم به اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین گفت رستم به اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گفتار رستم و اسفندیار از رزم میان آندو

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چنین گفت رستم به اسفندیار‬
‫که کردار ماند ز ما یادگار‬
‫کنون داده باش و بشنو سخن‬
‫ازین نامبردار مرد کهن‬
‫اگر من نرفتی به مازندران‬
‫به گردن برآورده گرز گران‬
‫کجا بسته بد گیو و کاوس و طوس‬
‫شده گوش کر یکسر از بانگ کوس‬
‫که کندی دل و مغز دیو سپید‬
‫که دارد به بازوی خویش این امید‬
‫سر جادوان را بکندم ز تن‬
‫ستودان ندیدند و گور و کفن‬
‫ز بند گران بردمش سوی تخت‬
‫شد ایران بدو شاد و او نیک بخت‬
‫مرا یار در هفتخوان رخش بود‬
‫که شمشیر تیزم جهانب خش بود‬
‫وزان پس که شد سوی هاماوران‬
‫ببستند پایش به بند گران‬
‫ببردم ز ایرانیان لشکری‬
‫به جایی که بد مهتری گر سری‬
‫بکشتم به جنگ اندرون شاهشان‬
‫تهی کردم آن نامور گاهشان‬
‫جهاندار کاوس کی بسته بود‬
‫ز رنج و ز تیمار دل خسته بود‬
‫بیاوردم از بند کاوس را‬
‫همان گیو و گودرز و هم طوس را‬
‫به ایران بد افراسیاب آن زمان‬
‫جهان پر ز درد از بد بدگمان‬
‫به ایران کشیدم ز هاماوران‬
‫خود و شاه با لشکری بی کران‬
‫شب تیره تنها برفتم ز پیش‬
‫همه نام جستم نه آرام خویش‬
‫چو دید آن درفشان درفش مرا‬
‫به گوش آمدش بانگ رخش مرا‬
‫بپردخت ایران و شد سوی چین‬
‫جهان شد پر از داد و پر آفرین‬
‫گر از یال کاوس خون آمدی‬
‫ز پشتش سیاوش چون آمدی‬
‫وزو شاه کیخسرو پاک و راد‬
‫که لهراسپ را تاج بر سر نهاد‬
‫پدرم آن دلیر گرانمایه مرد‬
‫ز ننگ اندران انجمن خاک خورد‬
‫که لهراسپ را شاه بایست خواند‬
‫ازو در جهان نام چندین نماند‬
‫چه نازی بدین تاج گشتاسپی‬
‫بدین تازه آیین لهراسپی‬
‫که گوید برو دست رستم ببند‬
‫نبندد مرا دست چرخ بلند‬
‫که گر چرخ گوید مراکاین نیوش‬
‫به گرز گرانش بمالم دو گوش‬
‫من از کودکی تا شدستم کهن‬
‫بدین گونه از کس نبردم سخن‬
‫مرا خواری از پوزش و خواهش است‬
‫وزین نرم گفتن مرا کاهش است‬
‫ز تیزیش خندان شد اسفندیار‬
‫بیازید و دستش گرفت استوار‬
‫بدو گفت کای رستم پیلتن‬
‫چنانی که بشنیدم از انجمن‬
‫ستبرست بازوت چون ران شیر‬
‫برو یال چون اژدهای دلیر‬
‫میان تنگ و باریک همچون پلنگ‬
‫به ویژه کجا گرز گیرد به چنگ‬
‫بیفشارد چنگش میان سخن‬
‫ز برنا بخندید مرد کهن‬
‫ز ناخن فرو ریختش آب زرد‬
‫همانا نجنبید زاندرد مرد‬
‫گرفت آن زمان دست مهتر به دست‬
‫چنین گفت کای شاه یزدان پرست‬
‫خنک شاه گشتاسپ آن نامدار‬
‫کجا پور دارد چو اسفندیار‬
‫خنک آنک چون تو پسر زاید او‬
‫همی فر گیتی بیفزاید او‬
‫همی گفت و چنگش به چنگ اندرون‬
‫همی داشت تا چهر او شد چو خون‬
‫همان ناخنش پر ز خوناب کرد‬
‫سپهبد بروها پر از تاب کرد‬
‫بخندید ازو فرخ اسفندیار‬
‫چنین گفت کای رستم نامدار‬
‫تو امروز می خور که فردا به رزم‬
‫بپیچی و یادت نیاید ز بزم‬
‫چو من زین زرین نهم بر سپاه‬
‫به سر بر نهم خسروانی کلاه‬
‫به نیزه ز اسپت نهم بر زمین‬
‫ازان پس نه پرخاش جویی نه کین‬
‫دو دستت ببندم برم نزد شاه‬
‫بگویم که من زو ندیدم گناه‬
‫بباشیم پیشش به خواهشگری‬
‫بسازیم هرگونه یی داوری‬
‫رهانم ترا از غم و درد و رنج‬
‫بیابی پس از رنج خوبی و گنج‬
‫بخندید رستم ز اسفندیار‬
‫بدو گفت سیر آیی از کارزار‬
‫کجا دیده ای رزم جنگاوران‬
‫کجا یافتی باد گرز گران‬
‫اگر بر جزین روی گردد سپهر‬
‫بپوشید میان دو تن روی مهر‬
‫به جای می سرخ کین آوریم‬
‫کمند نبرد و کمین آوریم‬
‫غو کوس خواهیم از آوای رود‬
‫به تیغ و به گوپال باشد درود‬
‫ببینی تو ای فرخ اسفندیار‬
‫گراییدن و گردش کارزار‬
‫چو فردا بیایی به دشت نبرد‬
‫به آورد مرد اندر آید به مرد‬
‫ز باره به آغوش بردارمت‬
‫ز میدان به نزدیک زال آرمت‬
‫نشانمت بر نامور تخت عاج‬
‫نهم بر سرت بر دل افروز تاج‬
‫کجا یافتستم من از کیقباد‬
‫به مینو همی جان او باد شاد‬
‫گشایم در گنج و هر خواسته‬
‫نهم پیش تو یکسر آراسته‬
‫دهم بی نیازی سپاه ترا‬
‫به چرخ اندر آرم کلاه ترا‬
‫ازان پس بیابم به نزدیک شاه‬
‫گرازان و خندان و خرم به راه‬
‫به مردی ترا تاج بر سر نهم‬
‫سپاسی به گشتاسپ زین بر نهم‬
‫ازان پس ببندم کمر بر میان‬
‫چنانچون ببستم به پیش کیان‬
‫همه روی پالیز بی خو کنم‬
‫ز شادی تن خویش را نو کنم‬
‫چو تو شاه باشی و من پهلوان‬
‫کسی را به تن در نباشد روان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*