خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بفرمود کاسپ سیه زین کنید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بفرمود کاسپ سیه زین کنید‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گفتگوی رستم با اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بفرمود کاسپ سیه زین کنید‬
‫به بالای او زین زرین کنید‬
‫پس از لشکر نامور صدسوار‬
‫برفتند با فرخ اسفندیار‬
‫بیامد دمان تا لب هیرمند‬
‫به فتراک بر گرد کرده کمند‬
‫ازین سو خروشی برآورد رخش‬
‫وزان روی اسپ یل تاجبخش‬
‫چنین تا رسیدند نزدیک آب‬
‫به دیدار هر دو گرفته شتاب‬
‫تهمتن ز خشک اندر آمد به رود‬
‫پیاده شد و داد یل را درود‬
‫پس از آفرین گفت کز یک خدای‬
‫همی خواستم تا بود رهنمای‬
‫که با نامداران بدین جایگاه‬
‫چنین تندرست آید و با سپاه‬
‫نشینیم یکجای و پاسخ دهیم‬
‫همی در سخن رای فرخ نهیم‬
‫چنان دان که یزدان گوای منست‬
‫خرد زین سخن رهنمای منست‬
‫که من زین سخنها نجویم فروغ‬
‫نگردم به هر کار گرد دروغ‬
‫که روی سیاوش گر دیدمی‬
‫بدین تازه رویی نگردیدمی‬
‫نمانی همی جز سیاوخش را‬
‫مر آن تاجدار جهان بخش را‬
‫خنک شاه کو چون تو دارد پسر‬
‫به بالا و فرت بنازد پدر‬
‫خنک شهر ایران که تخت ترا‬
‫پرستند بیدار بخت ترا‬
‫دژم گردد آنکس که با تو نبرد‬
‫بجوید سرش اندر آید به گرد‬
‫همه دشمنان از تو پر بیم باد‬
‫دل بدسگالان به دو نیم باد‬
‫همه ساله بخت تو پیروز باد‬
‫شبان سیه بر تو نوروز باد‬
‫چو بشنید گفتارش اسفندیار‬
‫فرود آمد از باره ی نامدار‬
‫گو پیلتن را به بر در گرفت‬
‫چو خشنود شد آفرین برگرفت‬
‫که یزدان سپاس ای جهان پهلوان‬
‫که دیدم ترا شاد و روشن روان‬
‫سزاوار باشد ستودن ترا‬
‫یلان جهان خاک بودن ترا‬
‫خنک آنک چون تو پسر باشدش‬
‫یکی شاخ بیند که بر باشدش‬
‫خنک آنک او را بود چون تو پشت‬
‫بود ایمن از روزگار درشت‬
‫خنک زال کش بگذرد روزگار‬
‫به گیتی بماند ترا یادگار‬
‫بدیدم ترا یادم آمد زریر‬
‫سپهدار اسپ افگن و نره شیر‬
‫بدو گفت رستم که ای پهلوان‬
‫جهاندار و بیدار و روشن روان‬
‫یکی آرزو دارم از شهریار‬
‫که باشم بران آرزو کامگار‬
‫خرامان بیایی سوی خان من‬
‫به دیدار روشن کنی جام من‬
‫سزای تو گر نیست چیزی که هست‬
‫بکوشیم و با آن بساییم دست‬
‫چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که ای از یلان جهان یادگار‬
‫هرانکس کجا چون تو باشد به نام‬
‫همه شهر ایران بدو شادکام‬
‫نشاید گذر کردن از رای تو‬
‫گذشت از بر و بوم وز جای تو‬
‫ولیکن ز فرمان شاه جهان‬
‫نپیچم روان آشکار و نهان‬
‫به زابل نفرمود ما را درنگ‬
‫نه با نامداران این بوم جنگ‬
‫تو آن کن که بر یابی از روزگار‬
‫بران رو که فرمان دهد شهریار‬
‫تو خود بند بر پای نه بی درنگ‬
‫نباشد ز بند شهنشاه ننگ‬
‫ترا چون برم بسته نزدیک شاه‬
‫سراسر بدو بازگردد گناه‬
‫وزین بستگی من جگر خسته ام‬
‫به پیش تو اندر کمر بسته ام‬
‫نمانم که تا شب بمانی به بند‬
‫وگر بر تو آید ز چیزی گزند‬
‫همه از من انگار ای پهلوان‬
‫بدی ناید از شاه روشن روان‬
‫ازان پس که من تاج بر سر نهم‬
‫جهان را به دست تو اندر نهم‬
‫نه نزدیک دادار باشد گناه‬
‫نه شرم آیدم نیز از روی شاه‬
‫چو تو بازگردی به زابلستان‬
‫به هنگام بشکوفه ی گلستان‬
‫ز من نیز یابی بسی خواسته‬
‫که گردد بر و بومت آراسته‬
‫بدو گفت رستم که ای نامدار‬
‫همی جستم از داور کردگار‬
‫که خرم کنم دل به دیدار تو‬
‫کنون چون بدیدم من آزار تو‬
‫دو گردن فرازیم پیر و جوان‬
‫خردمند و بیدار دو پهلوان‬
‫بترسم که چشم بد آید همی‬
‫سر از خوب خوش برگراید همی‬
‫همی یابد اندر میان دیو راه‬
‫دلت کژ کند از پی تاج و گاه‬
‫یکی ننگ باشد مرا زین سخن‬
‫که تا جاودان آن نگردد کهن‬
‫که چون تو سپهبد گزیده سری‬
‫سرافراز شیری و نام آوری‬
‫نیایی زمانی تو در خان من‬
‫نباشی بدین مرز مهمان من‬
‫گر این تیزی از مغز بیرون کنی‬
‫بکوشی و بر دیو افسون کنی‬
‫ز من هرچ خواهی تو فرمان کنم‬
‫به دیدار تو رامش جان کنم‬
‫مگر بند کز بند عاری بود‬
‫شکستی بود زشت کاری بود‬
‫نبیند مرا زنده با بند کس‬
‫که روشن روانم برینست و بس‬
‫ز تو پیش بودند کنداوران‬
‫نکردند پایم به بند گران‬
‫به پاسخ چنین گفتش اسفندیار‬
‫که ای در جهان از گوان یادگار‬
‫همه راست گفتی نگفتی دروغ‬
‫به کژی نگیرند مردان فروغ‬
‫ولیکن پشوتن شناسد که شاه‬
‫چه فرمود تا من برفتم به راه‬
‫گر اکنون بیایم سوی خان تو‬
‫بوم شاد و پیروز مهمان تو‬
‫تو گردن بپیچی ز فرمان شاه‬
‫مرا تابش روز گردد سیاه‬
‫دگر آنک گر با تو جنگ آورم‬
‫به پرخاش خوی پلنگ آورم‬
‫فرامش کنم مهر نان و نمک‬
‫به من بر دگرگونه گردد فلک‬
‫وگر سربپیچم ز فرمان شاه‬
‫بدان گیتی آتش بود جایگاه‬
‫ترا آرزو گر چنین آمدست‬
‫یک امروز با می بساییم دست‬
‫که داند که فردا چه شاید بدن‬
‫بدین داستانی نباید زدن‬
‫بدو گفت رستم که ایدون کنم‬
‫شوم جامه ی راه بیرون کنم‬
‫به یک هفته نخچیر کردم همی‬
‫به جای بره گور خوردم همی‬
‫به هنگام خوردن مرا باز خوان‬
‫چون با دوده بنشینی از پیش خوان‬
‫ازان جایگه رخش را برنشست‬
‫دل خسته را اندر اندیشه بست‬
‫بیامد دمان تا به ایوان رسید‬
‫رخ زال سام نریمان بدید‬
‫بدو گفت کای مهتر نامدار‬
‫رسیدم به نزدیک اسفندیار‬
‫سواریش دیدم چو سرو سهی‬
‫خردمند و با زیب و با فرهی‬
‫تو گفتی که شاه فریدون گرد‬
‫بزرگی دانایی او را سپرد‬
‫به دیدن فزون آمد از آگهی‬
‫همی تافت زو فر شاهنشهی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*