خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید رستم ز بهمن سخن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید رستم ز بهمن سخن‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

مخالفت رستم دستان با پابند شدنش

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو بشنید رستم ز بهمن سخن‬
‫پراندیشه شد نامدار کهن‬
‫چنین گفت کری شنیدم پیام‬
‫دلم شد به دیدار تو شادکام‬
‫ز من پاس این بر به اسفندیار‬
‫که ای شیردل مهتر نامدار‬
‫هرانکس که دارد روانش خرد‬
‫سر مایه ی کارها بنگرد‬
‫چو مردی و پیروزی و خواسته‬
‫ورا باشد و گنج آراسته‬
‫بزرگی و گردی و نام بلند‬
‫به نزد گرانمایگان ارجمند‬
‫به گیتی بران سان که اکنون تویی‬
‫نباید که داری سر بدخویی‬
‫بباشیم بر داد و یزدان پرست‬
‫نگیریم دست بدی را به دست‬
‫سخن هرچ بر گفتنش روی نیست‬
‫درختی بود کش بر و بوی نیست‬
‫وگر جان تو بسپرد راه آز‬
‫شود کار بی سود بر تو دراز‬
‫چو مهتر سراید سخن سخته به‬
‫ز گفتار بد کام پردخته به‬
‫ز گفتارت آنگه بدی بنده شاد‬
‫که گفتی که چون تو ز مادر نزاد‬
‫به مردی و گردی و رای و خرد‬
‫همی بر نیاکان خود بگذرد‬
‫پدیدست نامت به هندوستان‬
‫به روم و به چین و به جادوستان‬
‫ازان پندها داشتم من سپاس‬
‫نیایش کنم روز و شب در سه پاس‬
‫ز یزدان همی آرزو خواستم‬
‫که اکنون بتو دل بیاراستم‬
‫که بینم پسندیده چهر ترا‬
‫بزرگی و گردی و مهر ترا‬
‫نشینیم با یکدگر شادکام‬
‫به یاد شهنشاه گیریم جام‬
‫کنون آنچ جستم همه یافتم‬
‫به خواهشگری تیز بشتافتم‬
‫به پیش تو آیم کنون بی سپاه‬
‫ز تو بشنوم هرچ فرمود شاه‬
‫بیارم برت عهد شاهان داد‬
‫ز کیخسرو آغاز تا کیقباد‬
‫کنون شهریارا تو در کار من‬
‫نگه کن به کردار و آزار من‬
‫گر آن نیکویها که من کرده ام‬
‫همان رنج هایی که من برده ام‬
‫پرستیدن شهریاران همان‬
‫از امروز تا روز پیشی همان‬
‫چو پاداش آن رنج بند آیدم‬
‫که از شاه ایران گزند آیدم‬
‫همان به که گیتی نبیند کسی‬
‫چو بیند بدو در نماند بسی‬
‫بیابم بگویم همه راز خویش‬
‫ز گیتی برافرازم آواز خویش‬
‫به بازو ببندم یکی پالهنگ‬
‫بیاویز پایم به چرم پلنگ‬
‫ازان سان که من گردن ژنده پیل‬
‫ببستم فگنده به دریای نیل‬
‫چو از من گناهی بیابد پدید‬
‫ازان پس سر من بباید برید‬
‫سخنهای ناخوش ز من دور دار‬
‫به بدها دل دیو رنجور دار‬
‫مگوی آنچ هرگز نگفتست کس‬
‫به مردی مکن باد را در قفس‬
‫بزرگان به آتش نیابند راه‬
‫ز دریا گذر نیست بی آشناه‬
‫همان تابش مهر نتوان نهفت‬
‫نه روبه توان کرد با شیر جفت‬
‫تو بر راه من بر ستیزه مریز‬
‫که من خود یکی مایه ام در ستیز‬
‫ندیدست کس بند بر پای من‬
‫نه بگرفت پیل ژیان جای من‬
‫تو آن کن که از پادشاهان سزاست‬
‫مگرد از پی آنک آن نارواست‬
‫به مردی ز دل دور کن خشم و کین‬
‫جهان را به چشم جوانی مبین‬
‫به دل خرمی دار و بگذر ز رود‬
‫ترا باد از پاک یزدان درود‬
‫گرامی کن ایوان ما را به سور‬
‫مباش از پرستنده ی خویش دور‬
‫چنان چون بدم کهتر کیقباد‬
‫کنون از تو دارم دل و مغز شاد‬
‫چو آیی به ایوان من با سپاه‬
‫همایدر به شادی بباشی دو ماه‬
‫برآساید از رنج مرد و ستور‬
‫دل دشمنان گردد از رشک کور‬
‫همه دشت نخچیر و مرغ اندر آب‬
‫اگر دیر مانی بگیرد شتاب‬
‫ببینم ز تو زور مردان جنگ‬
‫به شمشیر شیر افگنی گر پلنگ‬
‫چو خواهی که لشکر به ایران بری‬
‫به نزدیک شاه دلیران بری‬
‫گشایم در گنج های کهن‬
‫که ایدر فگندم به شمشیر بن‬
‫به پیش تو آرم همه هرچ هست‬
‫که من گرد کردم به نیروی دست‬
‫بخواه آنچ خواهی و دیگر ببخش‬
‫مکن بر دل ما چنین روز دخش‬
‫درم ده سپه را و تندی مکن‬
‫چو خوبی بیابی نژندی مکن‬
‫چو هنگام رفتن فراز آیدت‬
‫به دیدار خسرو نیاز آیدت‬
‫عنان با عنان تو بندم به راه‬
‫خرامان بیایم به نزدیک شاه‬
‫به پوزش کنم نرم خشم ورا‬
‫ببوسم سر و پای و چشم ورا‬
‫بپرسم ز بیدار شاه بلند‬
‫که پایم چرا کرد باید به بند‬
‫همه هرچ گفتم ترا یاد دار‬
‫بگویش به پرمایه اسفندیار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*