خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی کوه بد پیش مرد جوان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی کوه بد پیش مرد جوان‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آمدن بهمن به نزد رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫یکی کوه بد پیش مرد جوان‬
‫برانگیخت آن باره را پهلوان‬
‫نگه کرد بهمن به نخچیرگاه‬
‫بدید آن بر پهلوان سپاه‬
‫درختی گرفته به چنگ اندرون‬
‫بر او نشسته بسی رهنمون‬
‫یکی نره گوری زده بر درخت‬
‫نهاده بر خویش گوپال و رخت‬
‫یکی جام پر می به دست دگر‬
‫پرستنده بر پای پیشش پسر‬
‫همی گشت رخش اندران مرغزار‬
‫درخت و گیا بود و هم جویبار‬
‫به دل گفت بهمن که این رستمست‬
‫و یا آفتاب سپیده دمست‬
‫به گیتی کسی مرد ازین سان ندید‬
‫نه از نامداران پیشی شنید‬
‫بترسم که با او یل اسفندیار‬
‫نتابد بپیچد سر از کارزار‬
‫من این را به یک سنگ بیجان کنم‬
‫دل زال و رودابه پیچان کنم‬
‫یکی سنگ زان کوه خارا بکند‬
‫فروهشت زان کوهسار بلند‬
‫ز نخچیرگاهش زواره بدید‬
‫خروشیدن سنگ خارا شنید‬
‫خروشید کای مهتر نامدار‬
‫یکی سنگ غلتان شد از کوهسار‬
‫نجنبید رستم نه بنهاد گور‬
‫زواره همی کرد زین گونه شور‬
‫همی بود تا سنگ نزدیک شد‬
‫ز گردش بر کوه تاریک شد‬
‫بزد پاشنه سنگ بنداخت دور‬
‫زواره برو آفرین کرد و پور‬
‫غمی شد دل بهمن از کار اوی‬
‫چو دید آن بزرگی و کردار اوی‬
‫همی گفت گر فرخ اسفندیار‬
‫کند با چنین نامور کارزار‬
‫تن خویش در جنگ رسوا کند‬
‫همان به که با او مدارا کند‬
‫ور ایدونک او بهتر آید به جنگ‬
‫همه شهر ایران بگیرد به چنگ‬
‫نشست از بر باره ی بادپای‬
‫پراندیشه از کوه شد باز جای‬
‫بگفت آن شگفتی به موبد که دید‬
‫وزان راه آسان سر اندر کشید‬
‫چو آمد به نزدیک نخچیرگاه‬
‫همانگه تهمتن بدیدش به راه‬
‫به موبد چنین گفت کین مرد کیست‬
‫من ایدون گمانم که گشتاسپیست‬
‫پذیره شدش با زواره بهم‬
‫به نخچیرگه هرک بد بیش و کم‬
‫پیاده شد از باره بهمن چو دود‬
‫بپرسیدش و نیکویها فزود‬
‫بدو گفت رستم که تا نام خویش‬
‫نگویی نیابی ز من کام خویش‬
‫بدو گفت من پور اسفندیار‬
‫سر راستان بهمن نامدار‬
‫ورا پهلوان زود در بر گرفت‬
‫ز دیر آمدن پوزش اندر گرفت‬
‫برفتند هر دو به جای نشست‬
‫خود و نامداران خسروپرست‬
‫چو بنشست بهمن بدادش درود‬
‫ز شاه و ز ایرانیان برفزود‬
‫ازان پس چنین گفت کاسفندیار‬
‫چو آتش برفت از در شهریار‬
‫سراپرده زد بر لب هیرمند‬
‫به فرمان فرخنده شاه بلند‬
‫پیامی رسانم ز اسفندیار‬
‫اگر بشنود پهلوان سوار‬
‫چنین گفت رستم که فرمان شاه‬
‫برآنم که برتر ز خورشید و ماه‬
‫خوریم آنچ داریم چیزی نخست‬
‫پسانگه جهان زیر فرمان تست‬
‫بگسترد بر سفره بر نان نرم‬
‫یکی گور بریان بیاورد گرم‬
‫چو دستارخوان پیش بهمن نهاد‬
‫گذشته سخنها برو کرد یاد‬
‫برادرش را نیز با خود نشاند‬
‫وزان نامداران کسان را نخواند‬
‫دگر گور بنهاد در پیش خویش‬
‫که هر بار گوری بدی خوردنیش‬
‫نمک بر پراگند و ببرید و خورد‬
‫نظاره بروبر سرافراز مرد‬
‫همی خورد بهمن ز گور اندکی‬
‫نبد خوردنش زان او ده یکی‬
‫بخندید رستم بدو گفت شاه‬
‫ز بهر خورش دارد این پیشگاه‬
‫خورش چون بدین گونه داری به خوان‬
‫چرا رفتی اندر دم هفتخوان‬
‫چگونه زدی نیزه در کارزار‬
‫چو خوردن چنین داری ای شهریار‬
‫بدو گفت بهمن که خسرو نژاد‬
‫سخنگوی و بسیار خواره مباد‬
‫خورش کم بود کوشش و جنگ بیش‬
‫به کف بر نهیم آن زمان جان خویش‬
‫بخندید رستم به آواز گفت‬
‫که مردی نشاید ز مردان نهفت‬
‫یکی جام زرین پر از باده کرد‬
‫وزو یاد مردان آزاده کرد‬
‫دگر جام بر دست بهمن نهاد‬
‫که برگیر ازان کس که خواهی تو یاد‬
‫بترسید بهمن ز جام نبید‬
‫زواره نخستین دمی درکشید‬
‫بدو گفت کای بچه ی شهریار‬
‫به تو شاد بادا می و میگسار‬
‫ازو بستد آن جام بهمن به چنگ‬
‫دل آزار کرده بدان می درنگ‬
‫همی ماند از رستم اندر شگفت‬
‫ازان خوردن و یال و بازوی و کفت‬
‫نشستند بر باره هر دو سوار‬
‫همی راند بهمن بر نامدار‬
‫بدادش یکایک درود و پیام‬
‫از اسفندیار آن یل نیکنام‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*