خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخنهای آن نامور پیشگاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخنهای آن نامور پیشگاه‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رسیدن بهمن به نزد زال زر

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫سخنهای آن نامور پیشگاه‬
‫چو بشنید بهمن بیامد به راه‬
‫بپوشید زربفت شاهنشهی‬
‫بسر بر نهاد آن کلاه مهی‬
‫خرامان بیامد ز پرده سرای‬
‫درفشی درفشان پس او به پای‬
‫جهانجوی بگذشت بر هیرمند‬
‫جوانی سرافراز و اسپی بلند‬
‫هماندر زمان دیده بانش بدید‬
‫سوی زاولستان فغان برکشید‬
‫که آمد نبرده سواری دلیر‬
‫به هر ای زرین سیاهی به زیر‬
‫پس پشت او خوار مایه سوار‬
‫تن آسان گذشت از لب جویبار‬
‫هماندر زمان زال زر برنشست‬
‫کمندی به فتراک و گرزی به دست‬
‫بیامد ز دیده مر او را بدید‬
‫یکی باد سرد از جگر برکشید‬
‫چنین گفت کین نامور پهلوست‬
‫سرافراز با جامه ی خسروست‬
‫ز لهراسپ دارد همانا نژاد‬
‫پی او برین بوم فرخنده باد‬
‫ز دیده بیامد به درگاه رفت‬
‫زمانی به اندیشه بر زین بخفت‬
‫هماندر زمان بهمن آمد پدید‬
‫ازو رایت خسروی گسترید‬
‫ندانست مرد جوان زال را‬
‫بیفراخت آن خسروی یال را‬
‫چو نزدیکتر گشت آواز داد‬
‫بدو گفت کای مرد دهقان نژاد‬
‫سرانجمن پور دستان کجاست‬
‫که دارد زمانه بدو پشت راست‬
‫که آمد به زاول گو اسفندیار‬
‫سراپرده زد بر لب رودبار‬
‫بدو گفت زال ای پسر کام جوی‬
‫فرود آی و می خواه و آرام جوی‬
‫کنون رستم آید ز نخچیرگاه‬
‫زواره فرامرز و چندی سپاه‬
‫تو با این سواران بباش ارجمند‬
‫بیارای دل را به بگماز چند‬
‫چنین داد پاسخ که اسفندیار‬
‫نفرمودمان رامش و میگسار‬
‫گزین کن یکی مرد جوینده راه‬
‫که با من بیاید به نخچیرگاه‬
‫بدو گفت دستان که نام تو چیست‬
‫همی بگذری تیز کام تو چیست‬
‫برآنم که تو خویش لهراسپی‬
‫گر از تخمه ی شاه گشتاسپی‬
‫چنین داد پاسخ که من بهمنم‬
‫نبیره ی جهاندار رویین تنم‬
‫چو بشنید گفتار آن سرفراز‬
‫فرود آمد از باره بردش نماز‬
‫بخندید بهمن پیاده ببود‬
‫بپرسیدش و گفت بهمن شنود‬
‫بسی خواهشش کرد کایدر بایست‬
‫چنین تیز رفتن ترا روی نیست‬
‫بدو گفت فرمان اسفندیار‬
‫نشاید گرفتن چنین سست و خوار‬
‫گزین کرد مردی که دانست راه‬
‫فرستاده با او به نخچیرگاه‬
‫همی رفت پیش اندرون رهنمون‬
‫جهاندیده یی نام او شیرخون‬
‫به انگشت بنمود نخچیرگاه‬
‫هماندر زمان بازگشت او ز راه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*