خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بفرمود تا بهمن آمدش پیش‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بفرمود تا بهمن آمدش پیش‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

فرستادن بهمن به نزد رستم دستان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بفرمود تا بهمن آمدش پیش‬
‫ورا پندها داد ز اندازه بیش‬
‫بدو گفت اسپ سیه بر نشین‬
‫بیارای تن را به دیبای چین‬
‫بنه بر سرت افسر خسروی‬
‫نگارش همه گوهر پهلوی‬
‫بران سان که هرکس که بیند ترا‬
‫ز گردنکشان برگزیند ترا‬
‫بداند که هستی تو خسرونژاد‬
‫کند آفریننده را بر تو یاد‬
‫ببر پنج بالای زرین ستام‬
‫سرافراز ده موبد نیک نام‬
‫هم از راه تا خان رستم بران‬
‫مکن کار بر خویشتن برگران‬
‫درودش ده از ما و خوبی نمای‬
‫بیارای گفتار و چربی فزای‬
‫بگویش که هرکس که گردد بلند‬
‫جهاندار وز هر بدی بی گزند‬
‫ز دادار باید که دارد سپاس‬
‫که اویست جاوید نیکی شناس‬
‫چو باشد فزاینده ی نیکویی‬
‫به پرهیز دارد سر از بدخویی‬
‫بیفزایدش کامگاری و گنج‬
‫بود شادمان در سرای سپنج‬
‫چو دوری گزیند ز کردار زشت‬
‫بیابد بدان گیتی اندر بهشت‬
‫بد و نیک بر ما همی بگذرد‬
‫چنین داند آن کس که دارد خرد‬
‫سرانجام بستر بود تیره خاک‬
‫بپرد روان سوی یزدان پاک‬
‫به گیتی هرانکس که نیکی شناخت‬
‫بکوشید و با شهریاران بساخت‬
‫همان بر که کاری همان بدروی‬
‫سخن هرچ گویی همان بشنوی‬
‫کنون از تو اندازه گیریم راست‬
‫نباید برین بر فزون و نه کاست‬
‫که بگذاشتی سالیان بیشمار‬
‫به گیتی بدیدی بسی شهریار‬
‫اگر بازجویی ز راه خرد‬
‫بدانی که چونین نه اندر خورد‬
‫که چندین بزرگی و گنج و سپاه‬
‫گرانمایه اسپان و تخت و کلاه‬
‫ز پیش نیاکان ما یافتی‬
‫چو در بندگی تیز بشتافتی‬
‫چه مایه جهان داشت لهراسپ شاه‬
‫نکردی گذر سوی آن بارگاه‬
‫چو او شهر ایران به گشتاسپ داد‬
‫نیامد ترا هیچ زان تخت یاد‬
‫سوی او یکی نامه ننوشته ای‬
‫از آرایش بندگی گشته ای‬
‫نرفتی به درگاه او بنده وار‬
‫نخواهی به گیتی کسی شهریار‬
‫ز هوشنگ و جم و فریدون گرد‬
‫که از تخم ضحاک شاهی ببرد‬
‫همی رو چنین تا سر کیقباد‬
‫که تاج فریدون به سر بر نهاد‬
‫چو گشتاسپ شه نیست یک نامدار‬
‫به رزم و به بزم و به رای و شکار‬
‫پذیرفت پاکیزه دین بهی‬
‫نهان گشت گمراهی و بی رهی‬
‫چو خورشید شد راه گیهان خدیو‬
‫نهان شد بدآموزی و راه دیو‬
‫ازان پس که ارجاسپ آمد به جنگ‬
‫سپه چون پلنگان و مهتر نهنگ‬
‫ندانست کس لشکرش را شمار‬
‫پذیره شدش نامور شهریار‬
‫یکی گورستان کرد بر دشت کین‬
‫که پیدا نبد پهن روی زمین‬
‫همانا که تا رستخیز این سخن‬
‫میان بزرگان نگردد کهن‬
‫کنون خاور او راست تا باختر‬
‫همی بشکند پشت شیران نر‬
‫ز توران زمین تا در هند و روم‬
‫جهان شد مر او را چو یک مهره موم‬
‫ز دشت سواران نیزه گزار‬
‫به درگاه اویند چندی سوار‬
‫فرستندش از مرزها باژ و ساو‬
‫که با جنگ او نیستشان زور و تاو‬
‫ازان گفتم این با توای پهلوان‬
‫که او از تو آزرده دارد روان‬
‫نرفتی بدان نامور بارگاه‬
‫نکردی بدان نامداران نگاه‬
‫کرانی گرفتستی اندر جهان‬
‫که داری همی خویشتن را نهان‬
‫فرامش ترا مهتران چون کنند‬
‫مگر مغز و دل پاک بیرون کنند‬
‫همیشه همه نیکویی خواستی‬
‫به فرمان شاهان بیاراستی‬
‫اگر بر شمارد کسی رنج تو‬
‫به گیتی فزون آید از گنج تو‬
‫ز شاهان کسی بر چنین داستان‬
‫ز بنده نبودند همداستان‬
‫مرا گفت رستم ز بس خواسته‬
‫هم از کشور و گنج آراسته‬
‫به زاول نشستست و گشتست مست‬
‫نگیرد کس از مست چیزی به دست‬
‫برآشفت یک روز و سوگند خورد‬
‫به روز سپید و شب لاژورد‬
‫که او را بجز بسته در بارگاه‬
‫نبیند ازین پس جهاندار شاه‬
‫کنون من ز ایران بدین آمدم‬
‫نبد شاه دستور تا دم زدم‬
‫بپرهیز و پیچان شو از خشم اوی‬
‫ندیدی که خشم آورد چشم اوی‬
‫چو اینجا بیایی و فرمان کنی‬
‫روان را به پوزش گروگان کنی‬
‫به خورشید رخشان و جان زریر‬
‫به جان پدرم آن جهاندار شیر‬
‫که من زین پشیمان کنم شاه را‬
‫برافرزوم این اختر و ماه را‬
‫که من زین که گفتم نجویم فروغ‬
‫نگردم به هر کار گرد دروغ‬
‫پشوتن برین بر گوای منست‬
‫روان و خرد رهنمای منست‬
‫همی جستم از تو من آرام شاه‬
‫ولیکن همی از تو دیدم گناه‬
‫پدر شهریارست و من کهترم‬
‫ز فرمان او یک زمان نگذرم‬
‫همه دوده اکنون بباید نشست‬
‫زدن رای و سودن بدین کار دست‬
‫زواره فرامرز و دستان سام‬
‫جهاندیده رودابه ی نیک نام‬
‫همه پند من یک به یک بشنوید‬
‫بدین خوب گفتار من بگروید‬
‫نباید که این خانه ویران شود‬
‫به کام دلیران ایران شود‬
‫چو بسته ترا نزد شاه آورم‬
‫بدو بر فراوان گناه آورم‬
‫بباشیم پیشش بخواهش به پای‬
‫ز خشم و ز کین آرمش باز جای‬
‫نمانم که بادی بتو بر وزد‬
‫بران سان که از گوهر من سزد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*