خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : به فرزند پاسخ چنین داد شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به فرزند پاسخ چنین داد شاه‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آوردن رستم دستان دست بسته آخرین شرط گشتاسب برای برتخت نشستن اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫به فرزند پاسخ چنین داد شاه‬
‫که از راستی بگذری نیست راه‬
‫ازین بیش کردی که گفتی تو کار‬
‫که یار تو بادا جهان کردگار‬
‫نبینم همی دشمنی در جهان‬
‫نه در آشکارا نه اندر نهان‬
‫که نام تو یابد نه پیچان شود‬
‫چه پیچان همانا که بیجان شود‬
‫به گیتی نداری کسی را همال‬
‫مگر بی خرد نامور پور زال‬
‫که او راست تا هست زاولستان‬
‫همان بست و غزنین و کاولستان‬
‫به مردی همی ز آسمان بگذرد‬
‫همی خویشتن کهتری نشمرد‬
‫که بر پیش کاوس کی بنده بود‬
‫ز کیخسرو اندر جهان زنده بود‬
‫به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن‬
‫که او تاج نو دارد و ما کهن‬
‫به گیتی مرا نیست کس هم نبرد‬
‫ز رومی و توری و آزاد مرد‬
‫سوی سیستان رفت باید کنون‬
‫به کار آوری زور و بند و فسون‬
‫برهنه کنی تیغ و گوپال را‬
‫به بند آوری رستم زال را‬
‫زواره فرامرز را همچنین‬
‫نمانی که کس برنشیند به زین‬
‫به دادار گیتی که او داد زور‬
‫فروزنده ی اختر و ماه و هور‬
‫که چون این سخن ها به جای آوری‬
‫ز من نشنوی زین سپس داوری‬
‫سپارم به تو تاج و تخت و کلاه‬
‫نشانم بر تخت بر پیشگاه‬
‫چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که ای پرهنر نامور شهریار‬
‫همی دور مانی ز رستم کهن‬
‫براندازه باید که رانی سخن‬
‫تو با شاه چین جنگ جوی و نبرد‬
‫ازان نامداران برانگیز گرد‬
‫چه جویی نبرد یکی مرد پیر‬
‫که کاوس خواندی ورا شیرگیر‬
‫ز گاه منوچهر تا کیقباد‬
‫دل شهریاران بدو بود شاد‬
‫نکوکارتر زو به ایران کسی‬
‫نبودست کاورد نیکی بسی‬
‫همی خواندندش خداوند رخش‬
‫جهانگیر و شیراوژن و تاجبخش‬
‫نه اندر جهان نامداری نوست‬
‫بزرگست و با عهد کیخسروست‬
‫اگر عهد شاهان نباشد درست‬
‫نباید ز گشتاسپ منشور جست‬
‫چنین داد پاسخ به اسفندیار‬
‫که ای شیر دل پرهنر نامدار‬
‫هرانکس که از راه یزدان بگشت‬
‫همان عهد او گشت چون باد دشت‬
‫همانا شنیدی که کاوس شاه‬
‫به فرمان ابلیس گم کرد راه‬
‫همی باسمان شد به پر عقاب‬
‫به زاری به ساری فتاد اندر آب‬
‫ز هاماوران دیوزادی ببرد‬
‫شبستان شاهی مر او را سپرد‬
‫سیاوش به آزار او کشته شد‬
‫همه دوده زیر و زبر گشته شد‬
‫کسی کو ز عهد جهاندار گشت‬
‫به گرد در او نشاید گذشت‬
‫اگر تخت خواهی ز من با کلاه‬
‫ره سیستان گیر و برکش سپاه‬
‫چو آنجا رسی دست رستم ببند‬
‫بیارش به بازو فگنده کمند‬
‫زواره فرامرز و دستان سام‬
‫نباید که سازند پیش تو دام‬
‫پیاده دوانش بدین بارگاه‬
‫بیاور کشان تا ببیند سپاه‬
‫ازان پس نپیچد سر از ما کسی‬
‫اگر کام اگر گنج یابد بسی‬
‫سپهبد بروها پر از تاب کرد‬
‫به شاه جهان گفت زین بازگرد‬
‫ترا نیست دستان و رستم به کار‬
‫همی راه جویی به اسفندیار‬
‫دریغ آیدت جای شاهی همی‬
‫مرا از جهان دور خواهی همی‬
‫ترا باد این تخت و تاج کیان‬
‫مرا گوشه یی بس بود زین جهان‬
‫ولیکن ترا من یکی بنده ام‬
‫به فرمان و رایت سرافگنده ام‬
‫بدو گفت گشتاسپ تندی مکن‬
‫بلندی بیابی نژندی مکن‬
‫ز لشکر گزین کن فراوان سوار‬
‫جهاندیدگان از در کارزار‬
‫سلیح و سپاه و درم پیش تست‬
‫نژندی به جان بداندیش تست‬
‫چه باید مرا بی تو گنج و سپاه‬
‫همان گنج و تخت و سپاه و کلاه‬
‫چنین داد پاسخ یل اسفندیار‬
‫که لشکر نیاید مرا خود به کار‬
‫گر ایدونک آید زمانم فراز‬
‫به لشکر ندارد جهاندار باز‬
‫ز پیش پدر بازگشت او به تاب‬
‫چه از پادشاهی چه از خشم باب‬
‫به ایوان خویش اندر آمد دژم‬
‫لبی پر ز باد و دلی پر ز غم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*