خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بگذشت شب گرد کرده عنان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بگذشت شب گرد کرده عنان‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آمدن افراسیاب به نزد گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو بگذشت شب گرد کرده عنان‬
‫برآورد خورشید رخشان سنان‬
‫نشست از بر تخت زر شهریار‬
‫بشد پیش او فرخ اسفندیار‬
‫همی بود پیشش پرستارفش‬
‫پراندیشه و دست کرده به کش‬
‫چو در پیش او انجمن شد سپاه‬
‫ز ناموران وز گردان شاه‬
‫همه موبدان پیش او بر رده‬
‫ز اسپهبدان پیش او صف زده‬
‫پس اسفندیار آن یل پیلتن‬
‫برآورد از درد آنگه سخن‬
‫بدو گفت شاها انوشه بدی‬
‫توی بر زمین فره ایزدی‬
‫سر داد و مهر از تو پیدا شدست‬
‫همان تاج و تخت از تو زیبا شدست‬
‫تو شاهی پدر من ترا بنده ام‬
‫همیشه به رای تو پوینده ام‬
‫تو دانی که ارجاسپ از بهر دین‬
‫بیامد چنان با سواران چین‬
‫بخوردم من آن سخت سوگندها‬
‫بپذرفتم آن ایزدی پندها‬
‫که هرکس که آرد به دین در شکست‬
‫دلش تاب گیرد شود بت پرست‬
‫میانش به خنجر کنم به دو نیم‬
‫نباشد مرا از کسی ترس و بیم‬
‫وزان پس که ارجاسپ آمد به جنگ‬
‫نبر گشتم از جنگ دشتی پلنگ‬
‫مرا خوار کردی به گفت گرزم‬
‫که جام خورش خواستی روز بزم‬
‫ببستی تن من به بند گران‬
‫ستونها و مسمار آهنگران‬
‫سوی گنبدان دژ فرستادیم‬
‫ز خواری به بدکارگان دادیم‬
‫به زاول شدی بلخ بگذاشتی‬
‫همه رزم را بزم پنداشتی‬
‫بدیدی همی تیغ ارجاسپ را‬
‫فگندی به خون پیر لهراسپ را‬
‫چو جاماسپ آمد مرا بسته دید‬
‫وزان بستگی ها تنم خسته دید‬
‫مرا پادشاهی پذیرفت و تخت‬
‫بران نیز چندی بکوشید سخت‬
‫بدو گفتم این بندهای گران‬
‫به زنجیر و مسمار آهنگران‬
‫بمانم چنین هم به فرمان شاه‬
‫نخواهم سپاه و نخواهم کلاه‬
‫به یزدان نمایم به روز شمار‬
‫بنالم ز بدگوی با کردگار‬
‫مرا گفت گر پند من نشنوی‬
‫بسازی ابر تخت بر بدخوی‬
‫دگر گفت کز خون چندان سران‬
‫سرافراز با گرزهای گران‬
‫بران رزمگه خسته تنها به تیر‬
‫همان خواهرانت ببرده اسیر‬
‫دگر گرد آزاده فرشیدورد‬
‫فگندست خسته به دشت نبرد‬
‫ز ترکان گریزان شده شهریار‬
‫همی پیچد از بند اسفندیار‬
‫نسوزد دلت بر چنین کارها‬
‫بدین درد و تیمار و آزارها‬
‫سخنها جزین نیز بسیار گفت‬
‫که گفتار با درد و غم بود جفت‬
‫غل و بند بر هم شکستم همه‬
‫دوان آمدم نزد شاه رمه‬
‫ازیشان بکشتم فزون از شمار‬
‫ز کردار من شاد شد شهریار‬
‫گر از هفتخوان برشمارم سخن‬
‫همانا که هرگز نیاید به بن‬
‫ز تن باز کردم سر ارجاسپ را‬
‫برافراختم نام گشتاسپ را‬
‫زن و کودکانش بدین بارگاه‬
‫بیاوردم آن گنج و تخت و کلاه‬
‫همه نیکویها بکردی به گنج‬
‫مرا مایه خون آمد و درد و رنج‬
‫ز بس بند و سوگند و پیمان تو‬
‫همی نگذرم من ز فرمان تو‬
‫همی گفتی ار باز بینم ترا‬
‫ز روشن روان برگزینم ترا‬
‫سپارم ترا افسر و تخت عاج‬
‫که هستی به مردی سزاوار تاج‬
‫مرا از بزرگان برین شرم خاست‬
‫که گویند گنج و سپاهت کجاست‬
‫بهانه کنون چیست من بر چیم‬
‫پس از رنج پویان ز بهر کیم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*