خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز بلبل شنیدم یکی داستان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز بلبل شنیدم یکی داستان‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ادامه داستان افراسیاب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫ز بلبل شنیدم یکی داستان‬
‫که برخواند از گفته ی باستان‬
‫که چون مست باز آمد اسفندیار‬
‫دژم گشته از خانه ی شهریار‬
‫کتایون قیصر که بد مادرش‬
‫گرفته شب و روز اندر برش‬
‫چو از خواب بیدار شد تیره شب‬
‫یکی جام می خواست و بگشاد لب‬
‫چنین گفت با مادر اسفندیار‬
‫که با من همی بد کند شهریار‬
‫مرا گفت چون کین لهراسپ شاه‬
‫بخواهی به مردی ز ارجاسپ شاه‬
‫همان خواهران را بیاری ز بند‬
‫کنی نام ما را به گیتی بلند‬
‫جهان از بدان پاک بی خو کنی‬
‫بکوشی و آرایشی نو کنی‬
‫همه پادشاهی و لشکر تراست‬
‫همان گنج با تخت و افسر تراست‬
‫کنون چون برآرد سپهر آفتاب‬
‫سر شاه بیدار گردد ز خواب‬
‫بگویم پدر را سخن ها که گفت‬
‫ندارد ز من راستی ها نهفت‬
‫وگر هیچ تاب اندر آرد به چهر‬
‫به یزدان که بر پای دارد سپهر‬
‫که بی کام او تاج بر سر نهم‬
‫همه کشور ایرانیان را دهم‬
‫ترا بانوی شهر ایران کنم‬
‫به زور و به دل جنگ شیران کنم‬
‫غمی شد ز گفتار او مادرش‬
‫همه پرنیان خار شد بر برش‬
‫بدانست کان تاج و تخت و کلاه‬
‫نبخشد ورا نامبردار شاه‬
‫بدو گفت کای رنج دیده پسر‬
‫ز گیتی چه جوید دل تاجور‬
‫مگر گنج و فرمان و رای و سپاه‬
‫تو داری برین بر فزونی مخواه‬
‫یکی تاج دارد پدر بر پسر‬
‫تو داری دگر لشکر و بوم و بر‬
‫چو او بگذرد تاج و تختش تراست‬
‫بزرگی و شاهی و بختش تراست‬
‫چه نیکوتر از نره شیر ژیان‬
‫به پیش پدر بر کمر بر میان‬
‫چنین گفت با مادر اسفندیار‬
‫که نیکو زد این داستان هوشیار‬
‫که پیش زنان راز هرگز مگوی‬
‫چو گویی سخن بازیابی بکوی‬
‫مکن هیچ کاری به فرمان زن‬
‫که هرگز نبینی زنی رای زن‬
‫پر از شرم و تشویر شد مادرش‬
‫ز گفته پشیمانی آمد برش‬
‫بشد پیش گشتاسپ اسفندیار‬
‫همی بود به آرامش و میگسار‬
‫دو روز و دو شب باده ی خام خورد‬
‫بر ماهرویش دل آرام کرد‬
‫سیم روز گشتاسپ آگاه شد‬
‫که فرزند جوینده ی گاه شد‬
‫همی در دل اندیشه بفزایدش‬
‫همی تاج و تخت آرزو آیدش‬
‫بخواند آن زمان شاه جاماسپ را‬
‫همان فال گویان لهراسپ را‬
‫برفتند با زیجها برکنار‬
‫بپرسید شاه از گو اسفندیار‬
‫که او را بود زندگانی دراز‬
‫نشیند به شادی و آرام و ناز‬
‫به سر بر نهد تاج شاهنشهی‬
‫برو پای دارد بهی و مهی‬
‫چو بشنید دانای ایران سخن‬
‫نگه کرد آن زیجهای کهن‬
‫ز دانش بروها پر از تاب کرد‬
‫ز تیمار مژگان پر از آب کرد‬
‫همی گفت بد روز و بد اخترم‬
‫ببارید آتش همی بر سرم‬
‫مرا کاشکی پیش فرخ زریر‬
‫زمانه فگندی به چنگال شیر‬
‫وگر خود نکشتی پدر مر مرا‬
‫نگشتی به جاماسپ بداخترا‬
‫ورا هم ندیدی به خاک اندرون‬
‫بران سان فگنده پیش پر ز خون‬
‫چو اسفندیاری که از چنگ اوی‬
‫بدرد دل شیر ز آهنگ اوی‬
‫ز دشمن جهان سربسر پاک کرد‬
‫به رزم اندرون نیستش هم نبرد‬
‫جهان از بداندیش بی بیم کرد‬
‫تن اژدها را به دو نیم کرد‬
‫ازاین پس غم او بباید کشید‬
‫بسی شور و تلخی بباید چشید‬
‫بدو گفت شاه ای پسندیده مرد‬
‫سخن گوی وز راه دانش مگرد‬
‫هلا زود بشتاب و با من بگوی‬
‫کزین پرسشم تلخی آمد به روی‬
‫گر او چون زریر سپهبد بود‬
‫مرا زیستن زین سپس بد بود‬
‫ورا در جهان هوش بر دست کیست‬
‫کزان درد ما را بباید گریست‬
‫بدو گفت جاماسپ کای شهریار‬
‫تواین روز را خوار مایه مدار‬
‫ورا هوش در زاولستان بود‬
‫به دست تهم پور دستان بود‬
‫به جاماسپ گفت آنگهی شهریار‬
‫به من بر بگردد بد روزگار؟‬
‫که گر من سر تاج شاهنشهی‬
‫سپارم بدو تاج و تخت مهی‬
‫نبیند بر و بوم زاولستان‬
‫نداند کس او را به کاولستان‬
‫شود ایمن از گردش روزگار؟‬
‫بود اختر نیکش آموزگار؟‬
‫چنین داد پاسخ ستاره شمر‬
‫که بر چرخ گردان نیابد گذر‬
‫ازین بر شده تیز چنگ اژدها‬
‫به مردی و دانش که آمد رها‬
‫بباشد همه بودنی بی گمان‬
‫نجستست ازو مرد دانا زمان‬
‫دل شاه زان در پراندیشه شد‬
‫سرش را غم و درد هم پیشه شد‬
‫بد اندیشه و گردش روزگار‬
‫همی بر بدی بودش آموزگار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*