خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آن نامه برخواند اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آن نامه برخواند اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بازگشت پیروزمندانه اسفندیار به ایران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو آن نامه برخواند اسفندیار‬
‫ببخشید دینار و برساخت کار‬
‫جز از گنج ارجاسپ چیزی نماند‬
‫همه گنج خویشان او برفشاند‬
‫سپاهش همه زو توانگر شدند‬
‫از اندازه ی کار برتر شدند‬
‫شتر بود و اسپان به دشت و به کوه‬
‫به داغ سپهدار توران گروه‬
‫هیون خواست از هر دری ده هزار‬
‫پراگنده از دشت وز کوهسار‬
‫همه گنج ارجاسپ در باز کرد‬
‫به کپان درم سختن آغاز کرد‬
‫هزار اشتر از گنج دینار شاه‬
‫چو سیصد ز دیبا و تخت و کلاه‬
‫صد از مشک و ز عنبر و گوهران‬
‫صد از تاج وز نامدار افسران‬
‫از افگندنیهای دیبا هزار‬
‫بفرمود تا برنهادند بار‬
‫چو سیصد شتر جامه ی چینیان‬
‫ز منسوج و زربفت وز پرنیان‬
‫عماری بسیچید و دیبا جلیل‬
‫کنیزک ببردند چینی دو خیل‬
‫به رخ چون بهار و به بالا چو سرو‬
‫میانها چو غرو و به رفتن تذرو‬
‫ابا خواهران یل اسفندیار‬
‫برفتند بت روی صد نامدار‬
‫ز پوشیده رویان ارجاسپ پنج‬
‫ببردند بامویه و درد و رنج‬
‫دو خواهر دو دختر یکی مادرش‬
‫پر از درد و با سوک و خسته برش‬
‫همه باره ی شهر زد بر زمین‬
‫برآورد گرد از بر و بوم چین‬
‫سه پور جوان را سپهدار گفت‬
‫پراگنده باشید با گنج جفت‬
‫به راه ار کسی سر بپیچد ز داد‬
‫سرانشان به خنجر ببرید شاد‬
‫شما راه سوی بیابان برید‬
‫سنانها چو خورشید تابان برید‬
‫سوی هفتخوان من به نخجیر شیر‬
‫بیابم شما ره مپویید دیر‬
‫نخستین بگیرم سر راه را‬
‫ببینم شما را سر ماه را‬
‫سوی هفتخوان آمد اسفندیار‬
‫به نخجیر با لشکری نامدار‬
‫چو نزدیک آن جای سرما رسید‬
‫همه خواسته گرد بر جای دید‬
‫هوا خوشگوار و زمین پرنگار‬
‫تو گفتی به تیر اندر آمد بهار‬
‫وزان جایگه خواسته برگرفت‬
‫همی ماند از کار اختر شگفت‬
‫چو نزدیکی شهر ایران رسید‬
‫به جای دلیران و شیران رسید‬
‫دو هفته همی بود با یوز و باز‬
‫غمی بود از رنج راه دراز‬
‫سه فرزند پرمایه را چشم داشت‬
‫ز دیر آمدنشان به دل خشم داشت‬
‫به نزد پدر چو بیامد پسر‬
‫بخندید با هر یکی تاجور‬
‫که راهی درشت این که من کوفتم‬
‫ز دیر آمدنتان برآشوفتم‬
‫زمین بوسه دادند هر سه پسر‬
‫که چون تو که باشد به گیتی پدر‬
‫وزان جایگه سوی ایران کشید‬
‫همه گنج سوی دلیران کشید‬
‫همه شهر ایران بیاراستند‬
‫می و رود و رامشگران خواستند‬
‫ز دیوارها جامه آویختند‬
‫زبر مشک و عنبر همی بیختند‬
‫هوا پر ز آوای رامشگران‬
‫زمین پر سواران نیزه وران‬
‫چو گشتاسپ بشنید رامش گزید‬
‫به آواز او جام می درکشید‬
‫ز لشکر بفرمود تا هرک بود‬
‫ز کشور کسی کو بزرگی نمود‬
‫همه با درفش و تبیره شدند‬
‫بزرگان لشکر پذیره شدند‬
‫پدر رفت با نامور بخردان‬
‫بزرگان فرزانه و موبدان‬
‫بیامد به پیش پسر تازه روی‬
‫همه شهر ایران پر از گفت و گوی‬
‫چو روی پدر دید شاه جوان‬
‫دلش گشت شادان و روشن روان‬
‫برانگیخت از جای شبرنگ را‬
‫فروزنده ی آتش جنگ را‬
‫بیامد پدر را به بر در گرفت‬
‫پدر ماند از کار او در شگفت‬
‫بسی خواند بر فر او آفرین‬
‫که بی تو مبادا زمان و زمین‬
‫وزانجا به ایوان شاه آمدند‬
‫جهانی ورا نیک خواه آمدند‬
‫بیاراست گشتاسپ ایوان و تخت‬
‫دلش گشت خرم بدان نیک بخت‬
‫به ایوانها در نهادند خوان‬
‫به سالار گفتا مهان را بخوان‬
‫بیامد ز هر گنبدی میگسار‬
‫به نزدیک آن نامور شهریار‬
‫می خسروانی به جام بلور‬
‫گسارنده می داد رخشان چو هور‬
‫همه چهره ی دوستان برفروخت‬
‫دل دشمنان را به آتش بسوخت‬
‫پسر خورد با شرم یاد پدر‬
‫پدر همچنان نیز یاد پسر‬
‫بپرسید گشتاسپ از هفتخوان‬
‫پدر را پسر گفت نامه بخوان‬
‫سخن های دیرینه یاد آوریم‬
‫به گفتار لب را به داد آوریم‬
‫چو فردا به هشیاری آن بشنوی‬
‫به پیروزی دادگر بگروی‬
‫برفتند هرکس که گشتند مست‬
‫یکی ماهرخ دست ایشان به دست‬
‫سرآمد کنون قصه ی هفتخوان‬
‫به نام جهان داور این را بخوان‬
‫که او داد بر نیک و بد دستگاه‬
‫خداوند خورشید و تابنده ماه‬
‫اگر شاه پیروز بپسندد این‬
‫نهادیم بر چرخ گردنده زین‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*