خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ماه از بر تخت سیمین نشست‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ماه از بر تخت سیمین نشست‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن کهرم به دست اسفندیار و شکست دشمنان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو ماه از بر تخت سیمین نشست‬
‫سه پاس از شب تیره اندر گذشت‬
‫همی پاسبان برخروشید سخت‬
‫که گشتاسپ شاهست و پیروز بخت‬
‫چو ترکان شنیدند زان سان خروش‬
‫نهادند یکسر به آواز گوش‬
‫دل کهرم از پاسبان خیره شد‬
‫روانش ز آواز او تیره شد‬
‫چو بشنید با اندریمان بگفت‬
‫که تیره شب آواز نتوان نهفت‬
‫چه گویی که امشب چه شاید بدن‬
‫بباید همی داستانها زدن‬
‫که یارد گشادن بدین سان دو لب‬
‫به بالین شاهی درین تیره شب‬
‫بباید فرستاد تا هرک هست‬
‫سرانشان به خنجر ببرند پست‬
‫چه بازی کند پاسبان روز جنگ‬
‫برین نامداران شود کار تنگ‬
‫وگر دشمن ما بود خانگی‬
‫بجوی همی روز بیگانگی‬
‫به آواز بد گفتن و فال بد‬
‫بکوبیم مغزش به گوپال بد‬
‫بدین گونه آواز پیوسته شد‬
‫دل کهرم از پاسبان خسته شد‬
‫ز بس نعره از هر سوی زین نشان‬
‫پر آواز شد گوش گردنکشان‬
‫سپه گفت کواز بسیار گشت‬
‫از اندازه ی پاسبان برگذشت‬
‫کنون دشمن از خانه بیرون کنیم‬
‫ازان پس برین چاره افسون کنیم‬
‫دل کهرم از پاسبان تنگ شد‬
‫بپیچید و رویش پر آژنگ شد‬
‫به لشکر چنین گفت کز خواب شاه‬
‫دل من پر از رنج شد جان تباه‬
‫کنون بی گمان باز باید شدن‬
‫ندانم کزین پس چه شاید بدن‬
‫بزرگان چنین روی برگاشتند‬
‫به شب دشت پیکار بگذاشتند‬
‫پس اندر همی آمد اسفندیار‬
‫زره دار با گرزه ی گاوسار‬
‫چو کهرم بر باره ی دژ رسید‬
‫پس لشکر ایرانیان را بدید‬
‫چنین گفت کاکنون بجز رزم کار‬
‫چه ماندست با گرد اسفندیار‬
‫همه تیغها برکشیم از نیام‬
‫به خنجر فرستاد باید پیام‬
‫به چهره چو تاب اندر آورد بخت‬
‫بران نامداران ببد کار سخت‬
‫دو لشکر بران سان برآشوفتند‬
‫همی بر سر یکدگر کوفتند‬
‫چنین تا برآمد سپیده دمان‬
‫بزرگان چین را سرآمد زمان‬
‫برفتند مردان اسفندیار‬
‫بران نامور باره ی شهریار‬
‫بریده سر شاه ارجاسپ را‬
‫جهاندار و خونیز لهراسپ را‬
‫به پیش سپاه اندر انداختند‬
‫ز پیکار ترکان بپرداختند‬
‫خروشی برآمد ز توران سپاه‬
‫ز سر برگرفتند گردان کلاه‬
‫دو فرزند ارجاسپ گریان شدند‬
‫چو بر آتش تیز بریان شدند‬
‫بدانست لشکر که آن جنگ چیست‬
‫وزان رزم بد بر که باید گریست‬
‫بگفتند رادا دلیرا سرا‬
‫سپهدار شیراوژنا مهترا‬
‫که کشتت که بر دشت کین کشته باد‬
‫برو جاودان روز برگشته باد‬
‫سپردن کرا باید اکنون بنه‬
‫درفش که داریم بر میمنه‬
‫چو ارجاسپ پردخته شد قلبگاه‬
‫مبادا کلاه و مبادا سپاه‬
‫سپه را به مرگ آمد اکنون نیاز‬
‫ز خلج پر از درد شد تا طراز‬
‫ازان پس همه پیش مرگ آمدند‬
‫زره دار با گرز و ترگ آمدند‬
‫ده و دار برخاست از رزمگاه‬
‫هوا شد به کردار ابر سیاه‬
‫به هر جای بر توده ی کشته بود‬
‫کسی را کجا روز برگشته بود‬
‫همه دشت بی تن سر و یال بود‬
‫به جای دگر گرز و گوپال بود‬
‫ز خون بر در دژ همی موج خاست‬
‫که دانست دست چپ از دست راست‬
‫چو اسفندیار اندر آمد ز جای‬
‫سپهدار کهرم بیفشارد پای‬
‫دو جنگی بران سان برآویختند‬
‫که گفتی بهمشان برآمیختند‬
‫تهمتن کمربند کهرم گرفت‬
‫مر او را ازان پشت زین برگرفت‬
‫برآوردش از جای و زد بر زمین‬
‫همه لشکرش خواندند آفرین‬
‫دو دستش ببستند و بردند خوار‬
‫پراگنده شد لشکر نامدار‬
‫همی گرز بارید همچون تگرگ‬
‫زمین پر ز ترگ و هوا پر ز مرگ‬
‫سر از تیغ پران چو برگ از درخت‬
‫یکی ریخت خون و یکی یافت تخت‬
‫همی موج زد خون بران رزمگاه‬
‫سری زیر نعل و سری با کلاه‬
‫نداند کسی آرزوی جهان‬
‫نخواهد گشادن بمابر نهان‬
‫کسی کش سزاوار بد بارگی‬
‫گریزان همی راند یکبارگی‬
‫هرانکس که شد در دم اژدها‬
‫بکوشید و هم زو نیامد رها‬
‫ز ترکان چینی فراوان نماند‬
‫وگر ماند کس نام ایشان نخواند‬
‫همه ترگ و جوشن فرو ریختند‬
‫هم از دیده ها خون برآمیختند‬
‫دوان پیش اسفندیار آمدند‬
‫همه دیده چون جویبار آمدند‬
‫سپهدار خونریز و بیداد بود‬
‫سپاهش به بیدادگر شاد بود‬
‫کسی را نداد از یلان زینهار‬
‫بکشتند زان خستگان بی شمار‬
‫به توران زمین شهریاری نماند‬
‫ز ترکان چین نامداری نماند‬
‫سراپرده و خیمه برداشتند‬
‫بدان خستگان جای بگذاشتند‬
‫بران روی دژ بر ستاره بزد‬
‫چو پیدا شد از هر دری نیک و بد‬
‫بزد بر در دژ دو دار بلند‬
‫فرو هشت از دار پیچان کمند‬
‫سر اندریمان نگونسار کرد‬
‫برادرش را نیز بر دار کرد‬
‫سپاهی برون کرد بر هر سوی‬
‫به جایی که آمد نشان گوی‬
‫بفرمود تا آتش اندر زدند‬
‫همه شهر توران بهم بر زدند‬
‫به جایی دگر نامداری نماند‬
‫به چین و به توران سواری نماند‬
‫تو گفتی که ابری برآمد سیاه‬
‫ببارید آتش بران رزمگاه‬
‫جهانجوی چون کار زان گونه دید‬
‫سران را بیاورد و می درکشید‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*