خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو تاریکتر شد شب اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو تاریکتر شد شب اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن ارجاسب به دست اسفندیار

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو تاریکتر شد شب اسفندیار‬
‫بپوشید نو جامه ی کارزار‬
‫سر بند صندوقها برگشاد‬
‫یکی تا بدان بستگان جست باد‬
‫کباب و می آورد و نوشیدنی‬
‫همان جامه ی رزم و پوشیدنی‬
‫چو نان خورده شد هر یکی را سه جام‬
‫بدادند و گشتند زان شادکام‬
‫چنین گفت کامشب شبی پربلاست‬
‫اگر نام گیریم ز ایدر سزاست‬
‫بکوشید و پیکار مردان کنید‬
‫پناه از بلاها به یزدان کنید‬
‫ازان پس یلان را به سه بهر کرد‬
‫هرانکس که جستند ننگ و نبرد‬
‫یکی بهره زیشان میان حصار‬
‫که سازند با هرکسی کارزار‬
‫دگر بهره تا بر در دژ شوند‬
‫ز پیکار و خون ریختن نغنوند‬
‫سیم بهره را گفت از سرکشان‬
‫که باید که یابید زیشان نشان‬
‫که بودند با ما ز می دوش مست‬
‫سرانشان به خنجر ببرید پست‬
‫خود و بیست مرد از دلیران گرد‬
‫بشد تیز و دیگر بدیشان سپرد‬
‫به درگاه ارجاسپ آمد دلیر‬
‫زره دار و غران به کردار شیر‬
‫چو زخم خروش آمد از در سرای‬
‫دوان پیش آزادگان شد همای‬
‫ابا خواهر خویش به آفرید‬
‫به خون مژه کرده رخ ناپدید‬
‫چو آمد به تنگ اندر اسفندیار‬
‫دو پوشیده را دید چون نوبهار‬
‫چنین گفت با خواهران شیرمرد‬
‫کز ایدر بپویید برسان گرد‬
‫بدانجا که بازارگاه منست‬
‫بسی زر و سیم است و گاه منست‬
‫مباشید با من بدین رزمگاه‬
‫اگر سر دهم گر ستانم کلاه‬
‫بیامد یکی تیغ هندی به مشت‬
‫کسی را که دید از دلیران بکشت‬
‫همه بارگاهش چنان شد که راه‬
‫نبود اندران نامور بارگاه‬
‫ز بس خسته و کشته و کوفته‬
‫زمین همچو دریای آشوفته‬
‫چو ارجاسپ از خواب بیدار شد‬
‫ز غلغل دلش پر ز تیمار شد‬
‫بجوشید ارجاسپ از جایگاه‬
‫بپوشید خفتان و رومی کلاه‬
‫به دست اندرش خنجر آبگون‬
‫دهن پر ز آواز و دل پر ز خون‬
‫بدو گفت کز مرد بازارگان‬
‫بیابی کنون تیغ و دینارگان‬
‫یکی هدیه آرمت لهراسپی‬
‫نهاده برو مهر گشتاسپی‬
‫برآویخت ارجاسپ و اسفندیار‬
‫از اندازه بگذشتشان کارزار‬
‫پیاپی بسی تیغ و خنجر زدند‬
‫گهی بر میان گاه بر سر زدند‬
‫به زخم اندر ارجاسپ را کرد سست‬
‫ندیدند بر تنش جایی درست‬
‫ز پای اندر آمد تن پیلوار‬
‫جدا کردش از تن سر اسفندیار‬
‫چو شد کشته ارجاسپ آزرده جان‬
‫خروشی برآمد ز کاخ زنان‬
‫چنین است کردار گردنده دهر‬
‫گهی نوش یابیم ازو گاه زهر‬
‫چه بندی دل اندر سرای سپنج‬
‫چو دانی که ایدر نمانی مرنچ‬
‫بپردخت ز ارجاسپ اسفندیار‬
‫به کیوان برآورد ز ایوان دمار‬
‫بفرمود تا شمع بفروختند‬
‫به هر سوی ایوان همی سوختند‬
‫شبستان او را به خادم سپرد‬
‫ازان جایگه رشته تایی نبرد‬
‫در گنج دینار او مهر کرد‬
‫به ایوان نبودش کسی هم نبرد‬
‫بیامد سوی آخر و برنشست‬
‫یکی تیغ هندی گرفته به دست‬
‫ازان تازی اسپان کش آمد گزین‬
‫بفرمود تا برنهادند زین‬
‫برفتند زانجا صد و شست مرد‬
‫گزیده سواران روز نبرد‬
‫همان خواهران را بر اسپان نشاند‬
‫ز درگاه ارجاسپ لشکر براند‬
‫وز ایرانیان نامور مرد چند‬
‫به دژ ماند با ساوه ی ارجمند‬
‫چو من گفت از ایدر به بیرون شوم‬
‫خود و نامدارن به هامون شوم‬
‫به ترکان در دژ ببندید سخت‬
‫مگر یار باشد مرا نیک بخت‬
‫هرانگه که آید گمانتان که من‬
‫رسیدم بدان پاکرای انجمن‬
‫غو دیده باید که از دیدگاه‬
‫کانوشه سر و تاج گشتاسپ شاه‬
‫چو انبوه گردد به دژ بر سپاه‬
‫گریزان و برگشته از رزمگاه‬
‫به پیروزی از باره ی کاخ پاس‬
‫بدارید از پاک یزدان سپاس‬
‫سر شاه ترکان ازان دیدگاه‬
‫بینداخت باید به پیش سپاه‬
‫بیامد ز دژ با صد و شست مرد‬
‫خروشان و جوشان به دشت نبرد‬
‫چو نزد سپاه پشوتن رسید‬
‫برو نامدار آفرین گسترید‬
‫سپاهش همه مانده زو در شگفت‬
‫که مرد جوان آن دلیری گرفت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*