خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : وز انجا بیامد به پرده سرای‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : وز انجا بیامد به پرده سرای‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

ورود اسفندیار به عنوان بازرگان به رویین دژ

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫‫وز انجا بیامد به پرده سرای‬
‫ز بیگانه پردخت کردند جای‬
‫پشوتن بشد نزد اسفندیار‬
‫سخن رفت هرگونه از کارزار‬
‫بدو گفت جنگی چنین دژ به جنگ‬
‫به سال فراوان نیاید به چنگ‬
‫مگر خوار گیرم تن خویش را‬
‫یکی چاره سازم بداندیش را‬
‫توایدر شب و روز بیدار باش‬
‫سپه را ز دشمن نگهدار باش‬
‫تن آنگه شود بی گمان ارجمند‬
‫سزاوار شاهی و تخت بلند‬
‫کز انبوه دشمن نترسد به جنگ‬
‫به کوه از پلنگ و به آب از نهنگ‬
‫به جایی فریب و به جایی نهیب‬
‫گهی فر و زیب و گهی در نشیب‬
‫چو بازارگانی بدین دژ شوم‬
‫نگویم که شیر جهان پهلوم‬
‫فراز آورم چاره از هر دری‬
‫بخوانم ز هر دانشی دفتری‬
‫تو بی دیده بان و طلایه مباش‬
‫ز هر دانشی سست مایه مباش‬
‫اگر دیده بان دود بیند به روز‬
‫شب آتش چو خورشید گیتی فروز‬
‫چنین دان که آن کار کرد منست‬
‫نه از چاره ی هم نبرد منست‬
‫سپه را بیارای و ز ایدر بران‬
‫زره دار با خود و گرز گران‬
‫درفش من از دور بر پای کن‬
‫سپه را به قلب اندرون جای کن‬
‫بران تیز با گرزه ی گاوسار‬
‫چنان کن که خوانندت اسفندیار‬
‫وزان جایگه ساربان را بخواند‬
‫به پیش پشوتن به زانو نشاند‬
‫بدو گفت صد بارکش سرخ موی‬
‫بیاور سرافراز با رنگ و بوی‬
‫ازو ده شتر بار دینار کن‬
‫دگر پنج دیبای چین بارکن‬
‫دگر پنج هرگونه یی گوهران‬
‫یکی تخت زرین و تاج سران‬
‫بیاورد صندوق هشتاد جفت‬
‫همه بند صندوقها در نهفت‬
‫صد و شست مرد از یلان برگزید‬
‫کزیشان نهانش نیاید پدید‬
‫تنی بیست از نامداران خویش‬
‫سرافراز و خنجرگزاران خویش‬
‫بفرمود تا بر سر کاروان‬
‫بوند آن گرانمایگان ساروان‬
‫به پای اندرون کفش و در تن گلیم‬
‫به بار اندرون گوهر و زر و سیم‬
‫سپهبد به دژ روی بنهاد تفت‬
‫به کردار بازارگانان برفت‬
‫همی راند با نامور کاروان‬
‫یلان سرافراز چون ساروان‬
‫چو نزدیک دژ شد برفت او ز پیش‬
‫بدید آن دل و رای هشیار خویش‬
‫چو بانگ درای آمد از کاروان‬
‫همی رفت پیش اندرون ساروان‬
‫به دژ نامدارن خبر یافتند‬
‫فراوان بگفتند و بشتافتند‬
‫که آمد یکی مرد بازارگان‬
‫درمگان فرو شد به دینارگان‬
‫بزرگان دژ پیش باز آمدند‬
‫خریدار و گردنفراز آمدند‬
‫بپرسید هریک ز سالار بار‬
‫کزین بارها چیست کاید به کار‬
‫چنین داد پاسخ که باری نخست‬
‫به تن شاه باید که بینم درست‬
‫توانایی خویش پیدا کنم‬
‫چو فرمان دهد دیده دریا کنم‬
‫شتربار بنهاد و خود رفت پیش‬
‫که تا چون کند تیز بازار خویش‬
‫یکی طاس پر گوهر شاهوار‬
‫ز دینار چندی ز بهر نثار‬
‫که بر تافتش ساعد و آستین‬
‫یکی اسپ و دو جامه دیبای چین‬
‫بران طاس پوشیده تایی حریر‬
‫حریر از بر و زیر مشک و عبیر‬
‫به نزدیک ارجاسپ شد چاره جوی‬
‫به دیبا بیاراسته رنگ و بوی‬
‫چو دیدش فرو ریخت دینار و گفت‬
‫که با شهریاران خرد باد جفت‬
‫یکی مردم ای شاه بازارگان‬
‫پدر ترک و مادر ز آزادگان‬
‫ز توران به خرم به ایران برم‬
‫وگر سوی دشت دلیران برم‬
‫یکی کاروانی شتر با منست‬
‫ز پوشیدنی جامه های نشست‬
‫هم از گوهر و افسر و رنگ و بوی‬
‫فروشنده ام هم خریدار جوی‬
‫به بیرون دژ کاله بگذاشتم‬
‫جهان در پناه تو پنداشتم‬
‫اگر شاه بیند که این کاروان‬
‫به دروازه ی دژ کشد ساروان‬
‫به بخت تو از هر بد ایمن شوم‬
‫بدین سایه ی مهر تو بغنوم‬
‫چنین داد پاسخ که دل شاددار‬
‫ز هر بد تن خویش آزاد دار‬
‫نیازاردت کس به توران زمین‬
‫همان گر گرایی به ماچین و چین‬
‫بفرمود پس تا سرای فراخ‬
‫به دژ بر یکی کلبه در پیش کاخ‬
‫به رویین دژاندر مر او را دهند‬
‫همه بارش از دشت بر سر نهند‬
‫بسازد بران کلبه بازارگاه‬
‫همی داردش ایمن اندر پناه‬
‫برفتند و صندوقها را به پشت‬
‫کشیدند و ماهار اشتر به مشت‬
‫یکی مرد بخرد بپرسید و گفت‬
‫که صندوق را چیست اندر نهفت‬
‫کشنده بدو گفت ما هوش خویش‬
‫نهادیم ناچار بر دوش خویش‬
‫یکی کلبه برساخت اسفندیار‬
‫بیاراست همچون گل اندر بهار‬
‫ز هر سو فراوان خریدار خاست‬
‫بران کلبه بر تیز بازار خاست‬
‫ببود آن شب و بامداد پگاه‬
‫ز ایوان دوان شد به نزدیک شاه‬
‫ز دینار وز مشک و دیبا سه تخت‬
‫همی برد پیش اندرون نیک بخت‬
‫بیامد ببوسید روی زمین‬
‫بر ارجاسپ چندی بکرد آفرین‬
‫چنین گفت کاین مایه ور کاروان‬
‫همی راندم تیز با ساروان‬
‫بدو اندرون یاره و افسرست‬
‫که شاه سرافراز را در خورست‬
‫بگوید به گنجور تا خواسته‬
‫ببیند همه کلبه آراسته‬
‫اگر هیچ شایسته بیند به گنج‬
‫بیارد همانا ندارد به رنج‬
‫پذیرفتن از شهریار زمین‬
‫ز بازارگان پوزش و آفرین‬
‫بخندید ارجاسپ و بنواختش‬
‫گرانمایه تر پایگه ساختش‬
‫چه نامی بدو گفت خراد نام‬
‫جهانجوی با رادی و شادکام‬
‫به خراد گفت ای رد زاد مرد‬
‫به رنجی همی گرد پوزش مگرد‬
‫ز دربان نباید ترا بار خواست‬
‫به نزد من آی آنگهی کت هواست‬
‫ازان پس بپرسیدش از رنج راه‬
‫ز ایران و توران و کار سپاه‬
‫چنین داد پاسخ که من ماه پنج‬
‫کشیدم به راه اندرون درد و رنج‬
‫بدو گفت از کار اسفندیار‬
‫به ایران خبر بود وز گرگسار‬
‫چنین داد پاسخ که ای نیک خوی‬
‫سخن راند زین هر کسی بارزوی‬
‫یکی گفت کاسفندیار از پدر‬
‫پرآزار گشت و بپیچید سر‬
‫دگر گفت کو از دژ گنبدان‬
‫سپه برد و شد بر ره هفتخوان‬
‫که رزم آزماید به توران زمین‬
‫بخواهد به مردی ز ارجاسپ کین‬
‫بخندید ارجاسپ گفت این سخن‬
‫نگوید جهاندیده مرد کهن‬
‫اگر کرکس آید سوی هفتخوان‬
‫مرا اهرمن خوان و مردم مخوان‬
‫چو بشنید جنگی زمین بوسه داد‬
‫بیامد ز ایوان ارجاسپ شاد‬
‫در کلبه را نامور باز کرد‬
‫ز بازارگان دژ پرآواز کرد‬
‫همی بود چندی خرید و فروخت‬
‫همی هرکسی چشم خود را بدوخت‬
‫ز دینارگان یک درم بستدی‬
‫همی این بران آن برین برزدی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*